FINESTRA PROJECT

Το Πρόγραμμα
RECITE II
Finestra Project

Τμήμα Ηπείρου

Εισαγωγή
Επιτροπή Παρακολούθησης
Μονάδα Διαχείρισης
Χρηματοδότηση


Χρήσιμα

Συνέδρια-Συναντήσεις
Αναφορά Προόδου

Links
Επικοινωνία

© BIC Epirus
Web Desing
Foukis Apostolis

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

BIC Ηπείρου
Καινοτόμα εργαλεία χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μεταφορά και κινητικότητα
Ήπειρος Α.Ε.
Οικολογικός τουρισμός

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(BIC ΗΠΕΙΡΟΥ)

Η συντριπτική πλειοψηφία των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ήπειρο (περίπου το 90%) αποτελείται από εταιρείες με λιγότερους από 10 απασχολούμενους, οι οποίες αποτελούν επιχειρήσεις οικογενειακού τύπου, λειτουργούν με τον παραδοσιακό τρόπο, και παράγουν προϊόντα τα οποία πωλούν κυρίως στην τοπική αγορά. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις βιώνουν τεράστιες δυσκολίες στην προσαρμογή τους στην παγκόσμια αγορά, και την διεθνή οικονομία. Τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η έλλειψη αφενός εξειδικευμένου προσωπικού, διεθνούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας και αφετέρου ικανοποιητικών πηγών χρηματοδότησης.

Η έρευνα τόσο για τα υπάρχοντα όσο και για τα αναπτυσσόμενα εργαλεία, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, τα οποία στοχεύουν στην υποβοήθηση των επιχειρήσεων στην προσπάθεια ενσωμάτωσης της καινοτομίας (η οποία σχετίζεται με νέα προϊόντα, τεχνολογίες και τεχνικές) στην παραγωγική τους διαδικασία αποτέλεσε τον επίκεντρο της δράσης "Καινοτόμα Εργαλεία Χρηματοδότησης των ΜΜΕ". Οι βασικοί στόχοι της συγκεκριμένης προσπάθειας ενσωμάτωσης της καινοτομίας είναι η:

 • Παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας με το μικρότερο δυνατό κόστος
 • Αύξησης της ανταγωνιστικότητας της εκάστοτε επιχείρησης.

Η σχετική μελέτη στην οποία αποτυπώθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας επικεντρώθηκε στον εντοπισμό:

 • Των αναγκών των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας.
 • Των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των ΜΜΕ σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου τους.
 • Του βέλτιστου επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τοπικές αρχές και οργανισμούς (δημόσιους και ιδιωτικούς), στα πλαίσια της παροχής εξειδικευμένης πληροφόρησης, καθώς και συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης σε θέματα βέλτιστης αξιοποίησης επενδυτικών και χρηματοδοτικών ευκαιριών..
 • Των υπαρχόντων καθώς και των υπό ανάπτυξη μηχανισμών πρόσβασης των ΜΜΕ στο χρηματοπιστωτικό τραπεζικό σύστημα.
 • Των εθνικών εξειδικευμένων προγραμμάτων χρηματοδότησης καινοτόμων ενεργειών.
 • Των υπαρχόντων εργαλείων χρηματοδότησης ειδικότερα σε θέματα προώθησης της καινοτομίας σε σχέση με τις ήδη προκαθορισμένες ανάγκες των ΜΜΕ.

Τα βασικά στοιχεία τα οποία λήφθηκαν σοβαρά υπόψη καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης ήταν:

 • Η εναρμόνιση του σχεδίου υλοποίησης της δράσης στις κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες προκαθόρισε η Ε.Ε. στα πλαίσια της γενικότερης φιλοσοφίας του προγράμματος RECITE ΙΙ.
 • Η από "κάτω προς τα πάνω" προσέγγιση του θέματος μέσω προσωπικών επαφών και συνεντεύξεων με επιχειρηματίες.
 • Οι προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα - κλειδιά τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.
 • Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας μεταξύ των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του προγράμματος εταίρων (Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία), σε θέματα που σχετίζονται με μεθόδους ενσωμάτωσης της καινοτομίας στις ΜΜΕ. Η συγκεκριμένη ανταλλαγή επιτεύχθηκε μέσω της υλοποίησης προγραμματισμένων τακτικών συναντήσεων εργασίας στις οποίες συμμετείχαν εξειδικευμένοι εκπρόσωποι των διαφόρων εταίρων.


ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Συνεντεύξεις με τη μορφή ερωτηματολογίου διεξήχθησαν με 53 εταιρείες και οργανισμούς της Ηπείρου, 33 από τις οποίες εντοπίζονται στην περιφέρεια των Ιωαννίνων, 18 στην περιφέρεια Ηπείρου και 2 στην Αθήνα (συνδέονται όμως με εμπορικές συναλλαγές με την Ήπειρο). Σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους της έρευνάς μας (η οποία καθόριζε ότι η μεταφορά αγαθών θα έπρεπε να εξεταστεί μέσω έρευνας αγοράς και η μεταφορά επιβατών μέσω βιβλιογραφικών πηγών), 52 από αυτές τις συνεντεύξεις αναφέρονται σε μεταφορά αγαθών ενώ μία αφορά μεταφορά επιβατών.

Προκαταρκτικές διαπιστώσεις από τις συνεντεύξεις περιλαμβάνουν:

 • Με βάση στοιχεία προσωπικού, το μέγεθος των επιχειρήσεων είναι αρκετά μικρό (και γι τον λόγο αυτό συγχωνεύσεις πρέπει να ενθαρρύνονται). Ακόμη και μεγάλες εταιρείες στο δείγμα απασχολούν λιγότερα από 500 άτομα (με μια εξαίρεση).
 • Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία στα προϊόντα που μεταφέρονται εντός και εκτός της Ηπείρου.
 • Όπως αναμενόταν, τα περισσότερα αγαθά μεταφέρονται οδικώς ή μέσω Ιταλίας.
 • Προορισμοί εκτός Ηπείρου αφορούν κυρίως την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και άλλους προορισμούς στη Μακεδονία.
 • Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας βασανίζεται από διάφορα προβλήματα, μερικά από τα οποία αναφέρονται στην υποδομή.
 • Οι εταιρείες προσδοκούν τα κόστη μεταφορά να είναι χαμηλότερα κατά 30 με 50% ακόμη και όταν δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν την τιμή από τα κόστη αυτά.
 • Η πολιτεία θα πρέπει να επιμείνει σε προγράμματα που στοχεύουν σε βελτίωση των υποδομών (η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και η Εγνατία Οδός αναφέρονται από τις περισσότερες εταιρείες).
 • Υπάρχουν ενδείξεις (σχετικά μικρές) ότι τα Ιωάννινα δέχονται μισά από τα προϊόντα που προορίζονται για την Ήπειρο. Αυτό ίσως να μπορεί να υποστηριχθεί πιο σίγουρα όταν ολοκληρωθούν όλες οι συνεντεύξεις.
 • Το Ρίο-Αντίρριο φαίνεται να απασχολεί σημαντικά τις περισσότερες εταιρείες (όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές, τα φορτηγά αναγκάζονται να ακολουθήσουν τον δρόμο από την ηπειρωτική Ελλάδα, μέσω Δελφών, ο οποίος είναι μεγαλύτερος, έχει ανεπαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά και έτσι κοστίζει περισσότερο. Επίσης, εξαιτίας της μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, οι οδηγοί υποχρεώνονται να διανυκτερεύσουν στην Αθήνα κι αυτό αυξάνει κι άλλο το κόστος μεταφοράς). Μερικές εταιρείες ζητούν πιο συχνά δρομολόγια, ιδιαίτερα σε περίοδο διακοπών.
 • Οι κακές καιρικές συνθήκες είναι επίσης υπεύθυνες για τη δημιουργία προβλημάτων και στις μεταφορικές οδούς προς Μακεδονία.
 • Η κινητή τηλεφωνία περιόρισε τα προβλήματα που δημιουργούταν όταν ένα φορτηγό ¨δίπλωνε¨ π.χ. στο πέρασμα της Κατάρας. Κατά κάποιο τρόπο, η εκτεταμένη διαθεσιμότητα σχετικά φτηνών κινητών τηλεφώνων ίσως μετέδωσε άσκοπα την χρήση κάποιων τηλεματικών μέσων.
 • Οι εταιρείες πιστεύουν οτι οι εντός Ηπείρου δρόμοι θα πρέπει να βελτιωθούν και διαπλατυνθούν.
 • Οι εταιρείες πιστεύουν ότι ο στόλος οχημάτων των μεταφορικών εταιρειών θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί.
 • Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση ανέδειξε περισσότερα νομικά και θεσμικά θέματα που περιπλέξανε τις μεταφορές σχετικά με την πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση κατάσταση.
 • Αναφορικά με την μεταφορά επιβατών, θα πρέπει να εμφανιστεί ανταγωνισμός στην αγορά των ΚΤΕΛ (τοπικοί διαχειριστές) καθώς οι ισχύοντες ναύλοι απεικονίζουν μεγάλα περιθώρια κέρδους.


ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
(ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.)

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., στα πλαίσια του προγράμματος RECITE ΙΙ: FINESTRA ανέλαβε τη δράση ανάπτυξης Οικολογικού Τουρισμού. Κύριος σκοπός της δράσης αυτής είναι η ίδρυση και λειτουργία ενός Γραφείου Στήριξης Οικολογικού Τουρισμού στην Ήπειρο.

Προκειμένου να λειτουργήσει το εν λόγω γραφείο συντάχθηκε μια μελέτη σκοπιμότητας όπου μελετήθηκε και καταγράφηκε ο οικολογικός τουρισμός στην Ήπειρο αλλά και ο τρόπος λειτουργίας του Γραφείου.

Με το πέρας της μελέτης ιδρύθηκε στα γραφεία της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ο Γραφείο Στήριξης Οικολογικού Τουρισμού, εξοπλίσθηκε και στελεχώθηκε πλήρως.

Κύρια δράση του γραφείου είναι ο σχεδιασμός μιας βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλη την πληροφόρηση για τον Οικολογικό Τουρισμό στην Ήπειρο.

Η βάση αυτή σχεδιάστηκε και συλλέχθηκε όλη η πληροφόρηση η οποία είναι διαθέσιμη μέσα από την σελίδα www.ecotour-epirus.gr

Η Βάση αυτή αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ήπειρο, και θα ενημερώνεται συνεχώς από τα στελέχη του γραφείου.

Παράλληλα, σχεδιάστηκαν τουριστικά πακέτα τα οποία με την συνεργασία του άγγλου ειδικού καθηγητή για τον Τουρισμό, John Swarbrooke, είναι στην διάθεση των τουριστικών πρακτόρων αλλά και των επαγγελματιών της περιοχής μας να τα προσαρμόσουν στο δικό τους προϊόν.

Στα πλαίσια της προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος ετοιμάστηκαν από τον καθηγητή J. Swarbrooke, επιστολές ενημέρωσης και προώθησης οι οποίες στάλθηκαν σε δημοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες της Ελλάδας και του Εξωτερικού αλλά και δελτία τύπου σε κλαδικά έντυπα. Οι επιστολές αυτές συνοδευόταν από τα φυλλάδια που έκδωσε το Γραφείο Στήριξης Οικολογικού Τουρισμού, τα οποία προωθούν όχι μόνο το τουριστικό προϊόν αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρει το γραφείο.

Τέλος, το συνέδριο Οικολογικού Τουρισμού, που πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος στις 13 Ιουνίου 2002, δίνει την ευκαιρία σε επαγγελματίες και φορείς να ενημερωθούν για την ποιότητα των υπηρεσιών τους, το Marketing στην προώθηση του προϊόντος τους, τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα του οικολογικού τουρισμού στην Ήπειρο αλλά και μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για σωστή δημιουργία και προώθηση του προϊόντος τους στον οικολογικό τουρισμό.