ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Παροχή διερευνητικών επιχορηγήσεων σε ΜΜΕ για την κάλυψη των εξόδων προετοιμασίας μίας πλήρους (φάση 2) πρότασης σε ένα από τα ειδικά προγράμματα του 5ου ΠΠ"

ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

EOMMEX

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

18/04/2001, 26/04/2000, 13/09/2001, 17/01/2021

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Κατ' ελάχιστον 2 εταίροι, οι οποίοι πρέπει να είναι δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους ΜΜΕ, να προέρχονται από διαφορετικά κράτη μέλη (ή από ένα κράτος μέλος και ένα συνδεδεμένο κράτος) και να μην έχουν επιχορηγηθεί με exploratory award του 5ου Π.Π. Ως ΜΜΕ ορίζεται μία επιχείρηση η οποία:

  • Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους.
  • Έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 40 εκ. EURO ή ετήσιο συνολικό ισοζύγιο μικρότερο των 27 εκ. ΕURO.
  • Είναι ανεξάρτητη.

Επιλέξιμη ΜΜΕ (για συμμετοχή στα Ειδικά Μέτρα για ΜΜΕ) είναι η επιχείρηση η οποία δεν είναι ερευνητικό κέντρο, ερευνητικό ινστιτούτο ή σύμβουλος, είναι εγκατεστημένη και εγγεγραμμένη σε ένα από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή σε συνδεδεμένο με το 5ο Π.Π. κράτος.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Η χρηματοδότηση της Ε.Ε. καλύπτει το 75% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών και μέχρι το ποσόν των 22.500 ΕURO

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Έως 12 μήνες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Οι προτάσεις για διερευνητική επιχορήγηση θα πρέπει να έχουν ως στόχο την υποβολή μίας πλήρους προτάσεως (φάση 2). Οι επιλέξιμες δράσεις για χρηματοδότηση μέσω διερευνητικής επιχορήγησης είναι:

ό Λεπτομερής σχεδιασμός έργου και συγγραφή πλήρους πρότασης (φάση 2)
ό Μελέτες σκοπιμότητας, αναζήτηση βιβλιογραφίας, ανάλυση κινδύνου, μη τεχνική έρευνα για τον καθορισμό του προβλήματος
ό Ανάλυση αγοράς
ό Πιστοποίηση της καινοτομίας-περιλαμβάνεται η αναζήτηση πατέντας σε παγκόσμιο επίπεδο
ό Έρευνα για πρόσθετους εταίρους.

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι ενδεικτικές ενδιάμεσες προθεσμίες για υποβολή προτάσεων για exploratory awards είναι:
14 Απριλίου 1999, 15 Σεπτεμβρίου 1999, 12 Ιανουαρίου 2000, 26 Απριλίου 2000, 13 Σεπτεμβρίου 2000, 17 Ιανουαρίου 2001, 18 Απριλίου 2001.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Για περισσότερες πληροφορίες
SME Help-desk
European Commission
Directorate General for Science, Research and Development
Rue de la Loi, 200
B-1049 Brussels
Tel.: 00322 295.7175
Fax: 00322 295.7110
E-mail: sme@dg12.cec.be
http://www.cordis.lu/sme

Για την υποβολή προτάσεων (ταχυδρομικά) μέχρι την 1.8.2020
European Commission
The Research Proposal Office (ORBN 8)
Rue de la Loi, 200
B-1049 Brussels

Για υποβολή προτάσεων (μέσω courier ή ιδιόχειρη παράδοση) μετά την 1.8.2020
European Commission
The Research Proposal Office
Square Frere Orban, 8
B-1000 Brussels