ΑΚΜΩΝ
Πρόγραμμα ανάπτυξης ερευνητικών κέντρων και εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών με τη συμμετοχή χρηστών

Αρμόδια Εθνική αρχή

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Προθεσμία υποβολής προτάσεων

30/12/2020

Όροι συμμετοχής

Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν εργαστήρια ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ινστιτούτων, άλλων ερευνητικών φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και κλαδικές εταιρείες (ΕΒΕΤΑ). Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν μεμονωμένα εργαστήρια, ή δύο -το πολύ- συνεργαζόμενα εργαστήρια, το ένα εκ των οποίων ορίζεται ανάδοχος και αναλαμβάνει την συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης είναι η συμμετοχή στη χρηματοδότηση του έργου ενός ή περισσοτέρων χρηστών των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των υπηρεσιών του εργαστηρίου. Φορείς χρήστες θεωρούνται επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι δημόσιοι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς και τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται φορείς-χρήστες. Οι φορείς χρήστες μπορεί να εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, έργα με αντικείμενο που ήδη χρηματοδοτείται από άλλες δημόσιες πηγές ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

Δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση περισσοτέρων της μιας πρότασης ανά εργαστήριο από το Πρόγραμμα.

Συνεργασίες εργαστηρίων με επιχειρήσεις στη διοίκηση των οποίων συμμετέχουν τα ίδια ή συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού αποκλείονται.

Εργαστήρια τα οποία χρηματοδοτήθηκαν ήδη από προηγούμενες Δράσεις της ΓΓΕΤ ή της ΓΓΒ (Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών, Δίκτυα Εργαστηρίων, Διαπίστευση Εργαστηρίων και Φορέων Πιστοποίησης, κ.α.), θα χρηματοδοτηθούν εκ νέου, μόνον εφόσον έχει διαπιστωθεί η καλή εκτέλεση των ήδη εγκεκριμένων έργων. Προτάσεις όπου συμμετέχουν επιχειρήσεις που έχουν εκκρεμότητες (από δική τους υπαιτιότητα) σε εγκεκριμένα έργα δεν γίνονται δεκτές.

Προϋπολογισμός

100 εκατ. (ελάχιστος συνολικός προϋπολογισμός έργου) έως 1.5 δισ. δρχ. (μέγιστος προϋπολογισμός έργου.

Διάρκεια έργου:

2-5 έτη ανάλογα με την κατηγορία του έργου (βλ. Περιεχόμενο πρόσκλησης)

Περιεχόμενο πρόσκλησης

Στόχος Προγράμματος-Αντικείμενο Έργων

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και η επέκταση των δραστηριοτήτων των εργαστηρίων των ινστιτούτων, ερευνητικών κέντρων, ΑΕΙ, ΤΕΙ που είναι οργανωμένα και παρέχουν τεχνολογικές, ερευνητικές και μελετητικές υπηρεσίες προς τρίτους, ώστε:
-να επιλύονται άμεσα και με αξιόπιστο τρόπο, εξειδικευμένα προβλήματα της παραγωγής, της οικονομίας και της κοινωνίας με βάση την εγχώρια τεχνογνωσία,
-να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των εν λόγω εργαστηριακών φορέων, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της ετοιμότητας για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών των επιχειρήσεων στη χώρα και διεθνώς,
-να ευαισθητοποιηθούν τα ελληνικά ερευνητικά εργαστήρια προς τις απαιτήσεις της ελληνικής και παγκόσμιας παραγωγής και να αναπτυχθεί στην Ελλάδα ο κλάδος παροχής τεχνολογικών κ.α. υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις,
-να ενισχυθούν οι διαδικασίες σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, μέσω της ανάπτυξης σχέσεων και συνεργασιών των αντίστοιχων φορέων.

Οι εν λόγω φορείς παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω, οφείλουν να αναζητήσουν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνεργασίες με φορείς χρήστες των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των υπηρεσιών τους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν με δικούς τους πόρους στην επέκταση των υποδομών και των δραστηριοτήτων των εργαστηρίων.

Η ανάπτυξη αυτή θα πραγματοποιηθεί σε κατευθύνσεις για τις οποίες εκδηλώνεται έμπρακτα το ενδιαφέρον φορέων χρηστών των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει είτε για την επέκταση της υποδομής και των δραστηριοτήτων υπάρχοντος εργαστηρίου, είτε για τη δημιουργία νέου εργαστηρίου σε ερευνητικό κέντρο, ΑΕΙ κτλ.

Συμμετοχή των φορέων-χρηστών

Η συμμετοχή στη χρηματοδότηση του έργου από τους φορείς χρήστες μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Α) Άμεσα, με την καταβολή από την επιχείρηση του 40% τουλάχιστον του προϋπολογισμού του έργου στο εργαστήριο. Στην περίπτωση αυτή η ΓΓΕΤ θα καταβάλει το υπόλοιπο, έως 60%. Η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει εφάπαξ ή τμηματικά και θα είναι ανάλογη με το ρυθμό εισροών από την επιχείρηση-χρήστη (που αποδεικνύεται με τραπεζική κατάθεση). Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών θα συμφωνηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στη ΓΓΕΤ και τον ανάδοχο. Η μη καταβολή της συμμετοχής της επιχείρησης στο εργαστήριο συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης. (Κατηγορία Α)

Εναλλακτικά, ο ανάδοχος μπορεί να συνάψει δάνειο με χρηματοπιστωτικό φορέα, με διάρκεια αποπληρωμής όχι μεγαλύτερη των 5 ετών, με εγγύηση της επιχείρησης-χρήστη, για ποσό ίσο προς το ποσό συμμετοχής της επιχείρησης-χρήστη. Στην περίπτωση αυτή οι τόκοι του δανείου μπορεί να περιληφθούν στον προϋπολογισμό του έργου.

Β) Έμμεσα, με την ανάληψη δέσμευσης, μέσω προγραμματικής ή άλλου συναφούς τύπου συμφωνίας, ανάμεσα στην επιχείρηση-χρήστη και το εργαστήριο για την ανάθεση εργασιών επιστημονικής και τεχνολογικής υποστήριξης (παραγωγή προϊόντων συγκεκριμένων προδιαγραφών, έρευνες, μελέτες, μετρήσεις, αναλύσεις κτλ) κατά τα επόμενα έτη, ύψους τουλάχιστον ίσου προς τη χρηματοδότηση του έργου από τον ΑΚΜΟΝΑ. Ο αριθμός των ετών υπολογίζεται ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού και δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερος των 5. Μετά το 2002 ο αριθμός αυτός μειώνεται κατά 1 ετησίως. Η συμφωνία ανάμεσα στο εργαστήριο και στην επιχείρηση-χρήστη πρέπει να περιέχει διασφαλίσεις και ρήτρες για την περίπτωση που η επιχείρηση ή ο ανάδοχος φορέας αθετήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, στο καθορισμένο χρονικό διάστημα. Ο ΑΚΜΩΝ καταβάλει το συμφωνημένο στη σύμβαση Υπουργείου Ανάπτυξης - αναδόχου ποσό από τον προϋπολογισμό σταδιακά, ανάλογα με το ρυθμό εισροών από την επιχείρηση-χρήστη (που αποδεικνύεται με τραπεζική κατάθεση). Η χρηματοδότηση εκ μέρους του ΑΚΜΟΝΑ καλύπτει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Είναι δυνατή αυξημένη αρχική χρηματοδότηση του έργου από το ΕΠΑν για να αναπτυχθεί το εργαστήριο εφόσον οι ρήτρες και διασφαλίσεις από την πλευρά της επιχείρησης-χρήστη για ανάθεση εργασιών ή αγορά προϊόντων κριθούν επαρκείς και η αξιολόγηση είναι θετική. (Κατηγορία B)

Η τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών του εργαστηρίου προς τους χρήστες των υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης της αγοράς αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών και το επίπεδο των τιμών στις οποίες διατίθενται τα εν λόγω προϊόντα ή και υπηρεσίες στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Διάρκεια έργων

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δύο έτη για την κατηγορία Α και μέγιστο τα πέντε για την κατηγορία Β (για τις προτάσεις που θα υποβληθούν έως το 2002) ανάλογα με τον τρόπο συμμετοχής των επιχειρήσεων - χρηστών στη χρηματοδότηση του έργου και το ύψος του προϋπολογισμού. Από το 2003 η διάρκεια των έργων μειώνεται 405 ετησίως κατά 1. Η ημερομηνία έναρξης ορίζεται με την υπογραφή της σύμβασης.

Κατηγορίες Δαπανών

Καλύπτονται δαπάνες ανάπτυξης και λειτουργίας του εργαστηρίου για την παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς χρήστες που συγχρηματοδοτούν το έργο.

Ενδεικτικά αναφέρονται δαπάνες για:
-Βελτίωση χώρων και κτιριακής υποδομής
-Αγορά ή αναβάθμιση εξοπλισμού
-Σύστημα ποιότητας-διαπίστευση, διακρίβωση οργάνων, αμοιβές συμβούλων για την ανάπτυξη του συστήματος ποιότητας του εργαστηρίου, αγορά σχετικών προτύπων.
-Αμοιβές προσωπικού του εργαστηρίου
-Εκπαίδευση του προσωπικού του εργαστηρίου στην λειτουργία του νέου εξοπλισμού ή στην κατάρτιση σε νέες τεχνικές.
-Δημοσιοποίηση-προβολή των προσφερομένων από το εργαστήριο υπηρεσιών.
-Μετακινήσεις
-Αναλώσιμα
-Κάλυψη των τόκων δανείου, στην περίπτωση σύναψης δανείου με χρηματοπιστωτικό φορέα.

Διαδικασία υποβολής πρότασης

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι ανοιχτή και η αξιολόγηση γίνεται ανάλογα με την εισροή προτάσεων.

Οι προτάσεις της κατηγορίας Α εξετάζονται από τα αρμόδια στελέχη της ΓΓΕΤ και στη συνέχεια ελέγχονται από επιτροπή αποτελούμενη από στελέχη της ΓΓΕΤ και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Η επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζεται από τρία έως πέντε άτομα και ορίζεται έτσι ώστε να καλύπτει τους επιστημονικούς τομείς που αναφέρονται στην προκήρυξη. Έργο της επιτροπής είναι η υποβολή στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας τεκμηριωμένης εισήγησης για την αποδοχή ή την απόρριψη της κάθε πρότασης.

Οι προτάσεις της κατηγορίας Β ελέγχονται επίσης από τα ίδια όργανα.

Χρήσιμες διευθύνσεις

Τα έντυπα υποβολής προτάσεων διατίθενται μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.gsrt.gr/html/calls/efa/akmon/call_gr.html ή σε δισκέτα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Τμήμα Α Μεταφοράς Τεχνολογίας, Μεσογείων 14-18, Τ.Θ. 14631, 115 10 Αθήνα. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ. Δ. Πουτούκη (E-mail: dpoutoukis@gsrt.gr) ή στη Γραμματεία του προγράμματος: Β. Σαμπρίνη (E- mail: basm@gsrt.gr), τηλ. κέντρο 775.2222 και 691.1122, 5ος όροφος, γραφείο 501Γ)