ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"
ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"

Δικτυωθείτε

Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 8 Δεκεμβρίου, 2000

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο σε μορφή MS Word 2000

  1. Το πρόγραμμα ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ, την υλοποίηση του οποίου έχει αναλάβει ο ΕΟΜΜΕΧ, εντάσσεται στο μέτρο 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" (Γ' ΚΠΣ).

    Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων με την ψηφιακή οικονομία, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο και, γενικότερα, η παρακίνηση των επιχειρηματιών για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

  2. Το πρόγραμμα "ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ" συμπληρώνεται από πρόγραμμα εκπαιδευτικής υποστήριξης που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ".

    Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η δημιουργία υποδομής για την παροχή επί τόπου δωρεάν εκπαίδευσης για την χρήση υπηρεσιών διαδικτύου σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα "ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ".

  3. Το πρόγραμμα έχει εφαρμογή σε όλη τη χώρα και υλοποιείται την περίοδο 2000-2003.