ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΥΘΩ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΊΔΩΝ ΚΑΙ Ε&Τ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΤΡΟ 4.2

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (MS Word 2000)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


ΣΤΟΧΟΣ

Ο κυριότερος στόχος του συγκεκριμένου Μέτρου είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και σκοπού για την εκμετάλλευση της νέας γνώσης σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, μέσω της ανάπτυξης θερμοκοιτίδων, επιχειρήσεων έντασης γνώσης και επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων.

Για την επίτευξη του προαναφερόμενου σκοπού το Πρόγραμμα μπορεί να:

  • Ενισχύσει την ανάπτυξη θερμοκοιτίδων και Ε&Τ πάρκων, που έχουν ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια, για την επέκτασή τους και την απόκτηση υλικών και άυλων μέσων που συμβάλλουν στην επώαση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έντασης γνώσης
  • Συμβάλλει στη δημιουργία νέων θερμοκοιτίδων και Ε&Τ πάρκων από επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, με την ενδεχόμενη σύμπραξη ή και συνεργασία περιφερειακών και τοπικών αρχών
  • Παράσχει κίνητρα εγκατάστασης ενδιαφερομένων φορέων στις θερμοκοιτίδες, και στα Ε&Τ πάρκα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Αρμόδιο πρόσωπο για συνεννόηση

Ονοματεπώνυμο
Φορέας
Θέση
Διεύθυνση
Τηλ.

Ευαγγελία Σοφούλη
ΥπΑν/ΓΓΕΤ/ Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Διευθύντρια
Μεσογείων 18
7752222

Υπεύθυνος έργου

Ονοματεπώνυμο
Φορέας
Θέση
Διεύθυνση

Δημήτρης Δεσύπρης
ΥπΑν/ ΓΓΕΤ/ Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Χειριστής
Μεσογείων 18


Υπεύθυνος του φορέα υλοποίησης

Ανάδοχος φορέας
Ονοματεπώνυμο

Θέση
Διεύθυνση
Τηλ.
Fax.
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Δημήτρης Δενιόζος
Γενικός Γραμματέας
Μεσογείων 18
(01) 775 3834-35
(01) 775 3872