ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΗΡΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΚΤ)

Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: Ιανουάριος 2001 (εκτίμηση)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ενίσχυσή τους με σκοπό να προσλάβουν και να απασχολήσουν ερευνητικό προσωπικό μέσω του ειδικού Προγράμματος ΗΡΩΝ.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχους:

  • Την αύξηση της απασχόλησης ερευνητών και τεχνικών στις επιχειρήσεις, την αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων και τη μείωση του χάσματος ανάμεσα στην έρευνα των επιχειρήσεων και εκείνη των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών . ·
  • Την αναβάθμιση της σημασίας της έρευνας και της τεχνολογικής ανανέωσης ως βασικών στοιχείων του στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησηò
  • Την απόκτηση επαγγελματικής πείρας των ερευνητών σε επιχειρήσεις ·
  • Την βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη διείσδυση σε νέες αγορές. ·
  • Τη μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας.

Το ΗΡΩΝ εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑν) και συγκεκριμένα στο μέτρο 8.3 για το ανθρώπινο δυναμικό και καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση νέων ερευνητών και τεχνικών σε επιχειρήσεις για 36 μήνες. Η ελάχιστη διάρκεια είναι 18 μήνες. Η δημόσια δαπάνη καλύπτει το 80% του μισθολογικού κόστους κατά το πρώτο τρίτο της διάρκειας απασχόλησης, το 50% κατά το δεύτερο τρίτο και το 20% κατά το τελευταίο τρίτο. Αν οι προσλαμβανόμενοι είναι γυναίκες τα ποσοστά αυτά αυξάνονται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Το Υπουργείο Ανάπτυξης προσδοκά ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει να απασχολεί τους ερευνητές και μετά τη λήξη της επιχορήγησης.

Η χρηματοδότηση της Δημόσιας Δαπάνης γίνεται κατά 75% από πόρους του Κοινωνικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

2. Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μόνον μια πρόταση σε διάστημα 12 μηνών. Καμιά επιχείρηση δεν μπορεί να απασχολεί ταυτόχρονα περισσότερα από 5 άτομα των οποίων η μισθοδοσία επιχορηγείται από το Πρόγραμμα. Δεν μπορεί επίσης να αθροίζει τη μισθοδοσία από το ΗΡΩΝ με επιχορηγήσεις μισθοδοσίας των ατόμων αυτών από άλλα Προγράμματα.

3. Η απασχόληση έχει την μορφή συμβάσεων ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση διακοπής σύμβασης αορίστου χρόνου, τo Δημόσιο δεν υπέχει καμιά υποχρέωση αποζημίωσης.

4. Ως ερευνητικό προσωπικό νοούνται: Α. οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (ερευνητές). Β. οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (με μεταπτυχιακό ή μη τίτλο), ΙΕΚ, σχολών μαθητείας και πολυκλαδικών λυκείων, ΤΕΛ ή ΤΕΕ, που χρησιμοποιούνται ως τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό των ερευνητών.

5. Ως νέο προσωπικό νοείται εκείνο που δεν έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης.

6. Μέγιστος αριθμός ερευνητών που μπορεί να ζητηθεί με μια πρόταση από μια επιχείρηση είναι 3 και μέγιστος αριθμός τεχνικού και υποστηρικτικού προσωπικού 2. Ο αριθμός του τεχνικού και υποστηρικτικού προσωπικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ερευνητών μείον 1. Δηλαδή για 3 ερευνητές μπορεί να χρηματοδοτηθούν 2 τεχνικοί, για 2 ερευνητές 1 τεχνικός.

7. Μέγιστο ποσό που μπορεί να χρεωθεί ανά ερευνητή ως ετήσιο μισθολογικό κόστος είναι τα 10 εκατ. δρχ, για τους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 7,5 εκατ. δρχ, για τους υπόλοιπους 5 εκατ. δρχ. Η επιχείρηση πρέπει να αποδεικνύει με τις μισθολογικές καταστάσεις το πραγματικό μισθολογικό κόστος για κάθε απασχολούμενο που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα. Αν το πραγματικό κόστος είναι μεγαλύτερο από τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, ο υπολογισμός της επιχορήγησης του Προγράμματος προς την επιχείρηση βασίζεται στα μέγιστα ποσά που ήδη αναφέρθηκαν. Αν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος η επιχείρηση αναπροσαρμόσει τις αμοιβές, η επιχορήγηση ακολουθεί τις αναπροσαρμογές χωρίς να υπερβεί τα ανώτατα όρια.

8. Αν κατά τη διάρκεια της τριετίας ένα από τα προσληφθέντα άτομα παραιτηθεί ή απολυθεί, η επιχείρηση έχει δικαίωμα αντικατάστασής του εντός των επόμενων 12 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης που ξεκινάει από το σημείο που σταμάτησε η επιχορήγηση του αποχωρήσαντος. Αν παρέλθουν οι 12 μήνες θεωρείται νέα πρόσληψη

9. Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ΓΓΕΤ σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, σύμφωνα με τον τύπο των ειδικών εντύπων τα οποία διατίθενται μέσω του Διαδικτύου από την αρμόδια Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων της ΓΓΕΤ και παρέχουν πληροφορίες για τα εξής: α) Καταστατικό της επιχείρησης, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα β) Μισθολογικές καταστάσεις των τελευταίων 12 μηνών και βεβαιώσεις του ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών οργανισμών, όπου θα φαίνεται ότι τα προτεινόμενα άτομα δεν απασχολήθηκαν σ' αυτές τις επιχειρήσεις τους τελευταίους πριν από την υποβολή του φακέλου 12 μήνες. Αν η επιχείρηση είναι μέλος ομίλου, θυγατρική ή μητρική άλλης, είναι αναγκαία η υποβολή μισθολογικών καταστάσεων των συγγενών επιχειρήσεων για τις κατηγορίες προσωπικού που πρόκειται να προσληφθούν. γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση και οι συγγενείς της δέχονται, ανά πάσα στιγμή κατά την τριετία από την έγκριση της επιχορήγησης, έλεγχο από τη ΓΓΕΤ ή πιστοποιημένο απ' αυτήν όργανο για την διαπίστωση των διαλαμβανομένων στην υπεύθυνη δήλωση. δ) Πλήρη στοιχεία των προτεινομένων για πρόσληψη, είδος και διάρκεια σύμβασης (σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου). Πιστοποιητικά σπουδών των προς πρόσληψη ατόμων. Οι τίτλοι σπουδών πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένα ιδρύματα και εφόσον προέρχονται από το εξωτερικό πρέπει να έχουν λάβει ισοτιμία από τα αρμόδια όργανα του Υπ. Παιδείας (ΔΙΚΑΤΣΑ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κτλ). Στα στοιχεία περιλαμβάνονται το περιληπτικό (έντυπο ΓΓΕΤ) και πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά σπουδών και προϋπηρεσία ε) Χρονική διάρκεια απασχόλησης για κάθε άτομο, (ημερομηνίες έναρξης και λήξης), μισθολογικό κόστος για κάθε ένα και τρόπος υπολογισμού του, ώστε να φαίνεται ο πραγματικός μισθός, και ο συνολικός προϋπολογισμός στ) Συνοπτική και σαφής περιγραφή του έργου που θα εκτελέσουν τα προσλαμβανόμενα άτομα ή αρμοδιότητες που θα τους ανατεθούν στην επιχείρηση.

10. Ο έλεγχος των προτάσεων γίνεται από τις υπηρεσίες της ΓΓΕΤ και καταλήγει σε έκθεση που πιστοποιεί την αρτιότητα του φακέλου και προτείνει αιτιολογημένη αποδοχή ή απόρριψη. Σε περίπτωση αποδοχής διαμορφώνεται ο πίνακας επιχορήγησης με βάση τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων, το νομό εγκατάστασης των ερευνητών, το φύλο, το επίπεδο σπουδών, το μισθολογικό κόστος για την επιχείρηση ανά άτομο και τη διάρκεια απασχόλησης. Ο φάκελος παρουσιάζεται σε 5-μελή επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν 2 εκπρόσωποι της βιομηχανίας (ΣΕΒ, ΣΒΒΕ, ΣΕΠΕ κτλ), 2 ερευνητές από ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα και τον διευθυντή της αρμόδιας διεύθυνσης. Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης η πρόταση εγκρίνεται και εκδίδεται υπουργική απόφαση χρηματοδότησης.

11. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται, επιστρέφονται όσες δεν πληρούν τους όρους της προκήρυξης καθώς και όσες υποβάλλονται με ελλιπή στοιχεία. Εάν επανυποβληθούν με ελλιπή και πάλι στοιχεία απορρίπτονται και η επιχείρηση δεν έχει δυνατότητα να επανυποβάλει πρόταση πριν παρέλθουν 4 μήνες. Προτάσεις εταιριών που έχουν εκκρεμότητες (από δική τους υπαιτιότητα) σε εγκεκριμένα έργα της ΓΓΕΤ δεν γίνονται δεκτές.

12. Η χρηματοδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο. Με την έναρξη του έργου καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό για την κάλυψη των αμοιβών του απασχολούμενου προσωπικού για το πρώτο εξάμηνο. Στη συνέχεια η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται μετά την υποβολή ακριβούς αντιγράφου της μισθολογικής κατάστασης των απασχολούμενων, των απολύσεων και προσλήψεων που πραγματοποίησε η επιχείρηση. Για την παραλαβή του έργου, με την λήξη του υποβάλλεται στην ΓΓΕΤ έκθεση στην οποία παρουσιάζεται το όφελος της επιχείρησης από την αξιοποίηση του προσληφθέντος προσωπικού.

13. Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται καθημερινά και αξιολογούνται συνεχώς. Το πόρισμα της αξιολόγησης, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, κοινοποιείται σε 60 μέρες από την υποβολή της πρότασης. Λεπτομερείς πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα έντυπα συμπλήρωσης δίνονται μέσω : web server GSRT : http://www.gsrt.gr (194.177.212.60) Εκτός από το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα σχέδια των εντύπων σε δισκέτα από τη ΓΓΕΤ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τμήμα Γ' ΠΑΒΕ Μεσογείων 14-18 , 115 10 ΑΘΗΝΑ ΤΘ 146 31

Πληροφορίες: Δρ. Α.Νικολαϊδου (anik@gsrt.gr) Δρ. Ν. Σιδηρόπουλος (nsid@gsrt.gr) Π. Κουτσολουκά (pkout@gsrt.gr) Γραμματεία : Μ. Κορομπέλη (mkor@gsrt.gr) Ε. Στατηρά (estat@gsrt.gr) (Τηλ. Κέντρο 7752222, 4ος όροφος γραφεία 410, 411)