Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ι Σ

Τίτλος

NEW ΠΑΒΕΤ 2000. Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας

Αρμόδια Εθνική αρχή

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης

16 Οκτωβρίου 2000

Προθεσμία υποβολής προτάσεων

Ολοκληρώθηκε

Όροι συμμετοχής

Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας. Στην περίπτωση κοινοπραξιών μία από τις επιχειρήσεις ορίζεται ως ανάδοχος, κάθε μία όμως από τις μετέχουσες επιχειρήσεις ευθύνεται εξ ολοκλήρου απέναντι στη ΓΓΕΤ.

Τμήμα του έργου μπορεί να εκτελεσθεί από εταιρείες βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΒΕΤΑΜ, ΕΚΕΠΥ, ΕΑΝΤ, ΕΤΑΚΕΙ, ΙΧΘΥΚΑ, ΕΛΚΕΔΕ, ΕΤΑΤ, ΕΚΕΒΥΛ), εργαστήρια ΑΕΙ, ΤΕΙ, δημόσια ερευνητικά κέντρα (ΕΙΕ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΙΤΕ,ΕΘΙΑΓΕ, κ.λπ.) και από κέντρο καινοτομιών του ΕΟΜΜΕΧ.

Δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση περισσοτέρων των 2 προτάσεων ανά επιχείρηση.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής δίδονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Χρηματοδότηση

Καλύπτονται μερικώς οι δαπάνες των ερευνητικών έργων κατά κατηγορία δαπανών ως εξής
-αμοιβές νέου προσωπικού για τις ανάγκες του έργου: έως 70% (50% για αναθέσεις έργου.
-αμοιβές ήδη απασχολούμενου προσωπικού: έως 25%
-μηχανικός εξοπλισμός: έως 50% (δεν επιχορηγείται η αγορά βασικού εξοπλισμού, αποσβέσεις και ενοικιάσεις)
-αναλώσιμα και λοιπά έξοδα: έως 30% (στα λοιπά έξοδα περιλαμβάνονται έξοδα πιστοποίησης, προτυποποίησης, κατοχύρωσης αποτελεσμάτων, μετακινήσεων. Δεν περιλαμβάνονται λειτουργικές δαπάνες.

Διάρκεια έργου

Έως 24 μήνες.

Περιεχόμενο πρόσκλησης

Το ΠΑΒΕΤ 2000 στοχεύει στην:
- ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη διείσδυση σε νέες αγορές.
- βελτίωση της παραγωγικότητας της επιχείρησης και την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής.
- μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας.
- ανάπτυξη δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας.

Μέσω του ΠΑΒΕΤ 2000 επιχορηγούνται δραστηριότητες που αφορούν σε εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα και τεχνολογική καινοτομία σε όλους τους τομείς της παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρονται:
- Πληροφορική, Ηλεκτρονικά, Επικοινωνίες, Μέσα Ενημέρωσης
- Διεργασίες, Μεταλλουργία, Υλικά (μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή, ίνες, δέρμα, χαρτί, κ.α.)
- Αγροβιομηχανική, Δασική και Αλιευτική Παραγωγή, Τρόφιμα, Ποτά
- Αυτοματοποίηση Παραγωγής (CIM,CAD/CAM κ.α.)
- Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Ενέργειας
- Κατασκευές, Μηχανολογία, Μεταφορές
- Ιατρική, Φάρμακα, Διαγνωστικά.

Σχετικά έντυπα

Προκήρυξη, Ενημερωτικό Φυλλάδιο (γενικά στοιχεία, στόχοι προγράμματος, δικαιούχοι, ύψος χρηματοδότησης, κριτήρια αξιολόγησης, διαδικασία υποβολής, διαδικασία αξιολόγησης, κ.λπ.), οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων, έντυπα αιτήσεων.

Χρήσιμες διευθύνσεις

Για πληροφορίες, έντυπα:
http://www.gsrt.gr/html/calls/ere/pabet00/call_gr.html
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων, Τμήμα Γ ΠΑΒΕ, Γραμματεία: Μ. Κορομπέλη (mkor@gsrt.gr), Ε. Στατηρά (estat@gsrt.gr), 4ος όροφος, γραφεία 410 και 411, τηλ. 775.2222,

Εξειδικευμένες πληροφορίες:
Για το τεχνικό μέρος: Δρ. Α. Νικολαίδου (anik@gsrt.gr), Δρ. Ν. Σιδηρόπουλος (nsid@gsrt.gr).
Για το οικονομικό μέρος: Π. Κουτσολουκά (pkout@gsrt.gr), Π. Παπακωνσταντοπούλου (rpap@gsrt.gr), Ε. Ρέπα (erep@gsrt.gr).

Για υποβολή προτάσεων:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Δ/νση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων
Τμήμα Γ ΠΑΒΕ
Μεσογείων 14-18
Τ.Θ. 14631
115 10 Αθήνα