Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ι Σ

Τίτλος
NEW ΠΕΠΕΡ 2000. Πρόγραμμα τεχνολογικών επιδεικτικών έργων
Αρμόδια Εθνική αρχή
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Ημερομηνία δημοσίευσης
16 Οκτωβρίου 2000
Προθεσμία υποβολής προτάσεων
Ολοκληρώθηκε
Όροι συμμετοχής

Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας. Σε περίπτωση κοινοπραξίας μία από τις επιχειρήσεις ορίζεται ως ανάδοχος, ο οποίος αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης του έργου.

Τμήμα του έργου μπορεί να εκτελεσθεί από εταιρείες βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΒΕΤΑΜ, ΕΚΕΠΥ, ΕΑΝΤ, ΕΤΑΚΕΙ, ΙΧΘΥΚΑ, ΕΛΚΕΔΕ, ΕΤΑΤ, ΕΚΕΒΥΛ), εργαστήρια ΑΕΙ, ΤΕΙ, δημόσια ερευνητικά κέντρα (ΕΙΕ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΙΤΕ, ΕΚΕΤΑ, ΚΑΠΕ, ΚΤΕΣΚ, ΕΘΙΑΓΕ) και από κέντρο καινοτομιών του ΕΟΜΜΕΧ.
Ενθαρρύνεται η συνεργασία με προμηθευτές τεχνολογίας.

Χρηματοδότηση
Για τις μελέτες σκοπιμότητας (Α Φάση του Προγράμματος) θα δοθεί χρηματοδότηση έως 50% (ανώτατο συνολικό ύψος επιχορήγησης 10 εκατ. δρχ.).
Για την εκτέλεση των επιδεικτικών έργων (Β Φάση του Προγράμματος) θα δοθεί χρηματοδότηση έως 50% (συνολικός προϋπολογισμός έργου 500 εκατ. δρχ, μέγιστη συμμετοχή ΓΓΕΤ 250 εκατ. δρχ.). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα εγκριθούν έργα ύψους έως και 700 εκατ. δρχ.
Διάρκεια έργου
Έως 36 μήνες και για τις 2 φάσεις του έργου (σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν περιλαμβάνονται οι διαδικασίες αξιολόγησης της μελέτης σκοπιμότητας). Η χρονική διάρκεια της Α φάσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.
Περιεχόμενο πρόσκλησης

Δεν δίδεται προτεραιότητα σε συγκεκριμένους κλάδους. Τα έργα που θα ενταχθούν καλύπτουν όλο το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος και συγκεκριμένα:
α) Σχεδίαση, μελέτη, υλοποίηση πρωτοτύπου, νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών
β) Παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών
γ) Χρήση καινοτομικών μεθόδων για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
δ) Έλεγχος ποιότητας
ε) Διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων
στ) Διαδικασίες προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά.

Οι προτεινόμενες προς εισαγωγή τεχνολογίες θα πρέπει:
-είτε να έχουν δοκιμασθεί και επιδείξει μετρήσιμα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή τους στον ίδιο κλάδο σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό.
-είτε να έχουν ήδη δοκιμασθεί και επιδείξει μετρήσιμα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή τους σε διαφορεικό κλάδο στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.
-είτε να έχουν δώσει ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε εργαστηριακό ή προβιομηχανικό επίπεδο και να χρειάζεται η απόδειξη της λειτουργικότητάς της σε βιομηχανικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί σε δύο φάσεις:Η πρώτη φάση αφορά την κπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την υλοποίηση επιδεικτικών έργων από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Με την παραλαβή και αξιολόγηση των μελετών σκοπιμότητας η ΓΓΕΤ θα προχωρήσει σε επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτήσει ως επιδεικτικά. Η δεύτερη φάση αφορά την εκτέλεση των επιδεικτικών έργων.

Σχετικά έντυπα
Προκήρυξη προγράμματος, ενημερωτικό φυλλάδιο (γενικά στοιχεία, στόχοι προγράμματος, δικαιούχοι, φάσεις υλοποίησης, ύψος χρηματοδότησης, επιλέξιμες δαπάνες, κριτήρια αξιολόγησης, κ.λπ.), οδηγίες για συμπλήρωση εντύπων, αίτηση υποβολής πρότασης
Χρήσιμες διευθύνσεις
Για έντυπα:
http://www.gsrt.gr/html/calls/efa/peper00/call_gr.html
Για υποβολή προτάσεων:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Τμήμα Α Μεταφορά Τεχνολογίας
Μεσογείων 14-18
Τ.Θ. 14631
115 10 Αθήνα