ΠΑΒΕΤ-ΝΕ. Ενίσχυση νεοϊδρυθεισών και δυναμικών επιχειρήσεων για δράσεις εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας

ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 30/12/2020

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προτάσεις καλούνται να υποβάλουν νέες επιχειρήσεις, όλων των κλάδων της οικονομίας, οι οποίες δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από της ιδρύσεώς μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Δεν είναι επιλέξιμες όσες επιχειρήσεις είναι θυγατρικές άλλων μεγαλυτέρων ή συνδέονται κεφαλαιακά με ήδη εδραιωμένες επιχειρήσεις των οποίων ο χρόνος λειτουργίας των τελευταίων είναι μεγαλύτερος των τριών (3) ετών. Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις είτε από κοινοπραξία επιχειρήσεων (μία εκ των οποίων ορίζεται ανάδοχος του έργου).

Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται από Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ΕΚΕΠΥ ΑΕ, ΕΑΝΤ ΑΕ, ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ, ΙΧΘΥΚΑ ΑΕ, ΕΛΚΕΔΕ ΑΕ, ΕΤΑΤ ΑΕ και ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ), από Εργαστήρια ΑΕΙ,ΤΕΙ, από Δημόσιο Ερευνητικό Κέντρο (ΕΙΕ, EΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΙΤΕ, ΕΚΕΤΑ, ΕΘΙΑΓΕ κ.λπ.) καθώς και από κέντρο καινοτομιών του ΕΟΜΜΕΧ. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιχείρηση συνυποβάλλει προσύμφωνο συνεργασίας με την αντίστοιχη εταιρεία BETA ή το Ίδρυμα ή το Ερευνητικό Κέντρο.

Έργα τα οποία χρηματοδοτούνται ήδη από δημόσιες πηγές δεν χρηματοδοτούνται. Επίσης δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση από το ΠΑΒΕΤ-ΝΕ περισσοτέρων της μίας (1) πρότασης ανά εταιρεία (είτε ως ανάδοχος, είτε ως συνεργαζόμενη).
Επισημαίνεται τέλος ότι δεν χρηματοδοτηθούν προτάσεις στις οποίες η ιδία συμμετοχή της αναδόχου εταιρείας υπερβαίνει το 50% του κύκλου εργασιών του τελευταίου έτους ή του μετοχικού της κεφαλαίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η χρονική διάρκεια του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τους 24 μήνες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση νεοϊδρυθεισών και δυναμικών επιχειρήσεων, των οποίων οι στόχοι συμπίπτουν με τις γενικότερες κατευθύνσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας, οι οποίες είναι:

 • Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και διείσδυση σε νέες αγορές.
 • Βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής.
 • Μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας.
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας (περιλαμβάνονται η μελέτη και κατασκευή ιομηχανικού προτύπου νέου ή βελτιωμένου προϊόντος, ο έλεγχος της αξιοπιστίας του προτύπου, η οργάνωση της παραγωγής σε βιομηχανική κλίμακα, η κατοχύρωση της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και η διερεύνηση της αγοράς του νέου ή βελτιωμένου προϊόντος ή υπηρεσίας στο οποίο αναφέρεται η πρόταση).

Ειδικότερα, μέσω του ΠΑΒΕΤ-ΝΕ χρηματοδοτούνται δραστηριότητες νέων επιχειρήσεων που αφορούν σε εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα καθώς και τεχνολογική καινοτομία, σε όλους τους τομείς της παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αυτοματοποίηση Παραγωγικών Κλάδων (CIM,CAD/CAM κ.α.)
 • Πληροφορική, Ηλεκτρονικά, Επικοινωνίες, Μέσα Ενημέρωσης.
 • Διεργασίες, Μεταλλουργία, Υλικά (μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή, ίνες, δέρμα, χαρτί, κ.α.)
 • Αγροτοβιομηχανική, Δασική και Αλιευτική Παραγωγή, Τρόφιμα, Ποτά.
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Ενέργειας.
 • Κατασκευές, Μηχανολογία, Μεταφορές.
 • Ιατρική, Φάρμακα, Διαγνωστικά

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Αμοιβές νέου προσωπικού το οποίο θα προσληφθεί από την επιχείρηση αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου ποσοστό (χρηματοδοτείται έως και 80% της σχετικής δαπάνης). Αν η απασχόληση του νέου προσωπικού στηρίζεται σε αναθέσεις έργου το ποσοστό ανέρχεται σε 50%. Για αμοιβές ήδη απασχολούμενου προσωπικού χρηματοδοτείται ποσοστό έως 30% του συνόλου της σχετικής δαπάνης.
 • Μηχανικός εξοπλισμός (καλύπτεται ποσοστό μέχρι 50% του συνόλου της σχετικής δαπάνης). Δεν επιχορηγείται η αγορά βασικού εξοπλισμού, αποσβέσεις και ενοικιάσεις.
 • Αναλώσιμα (καλύπτεται ποσοστό έως 50% του συνόλου της σχετικής δαπάνης). Λοιπά έξοδα (καλύπτεται ποσοστό έως 30% του συνόλου της σχετικής δαπάνης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνουν το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου). Στα λοιπά έξοδα περιλαμβάνονται έξοδα πιστοποίησης, προτυποποίησης και κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων, έξοδα μετακινήσεων. Αν οι δαπάνες μετακινήσεων υπερβαίνουν τις 500.000 δραχμές θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως η αναγκαιότητά τους μέσα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου. Επιπλέον σε περιπτώσεις όπου για την εκπλήρωση των σκοπών του έργου τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα συνεργασίας με επιχείρηση του εξωτερικού (π.χ. ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί εκτός της χώρας κλπ), καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης και παραμονής προσωπικού της αναδόχου εταιρείας στην αντίστοιχη χώρα για τους παραπάνω σκοπούς.
 • Δαπάνες εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και δαπάνες δραστηριοτήτων που αφορούν στην προβολή, προώθηση και διάδοση των αποτελεσμάτων αυτών (καλύπτεται ποσοστό έως 50% του συνόλου των σχετικών δαπανών).

Δεν είναι επιλέξιμες τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Oι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα από 15-2-2021 καθημερινά και θα αξιολογούνται συνεχώς

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Η προκήρυξη και τα έντυπα διατίθενται μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.gsrt.gr/html/calls/new2/call_gr.html ή σε δισκέτα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολο 369 γίας, Διεύθυνση υποστήριξης ερευνητικών προγραμμάτων, Τμήμα Γ΄ ΠΑΒΕ, Μεσογείων 14-18, Τ.Θ. 146 31, 115 10 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:
-για το τεχνικό μέρος: Δρ. Α.Νικολαϊδου (http://www.gsrt.gr/html/calls/new2/call_gr.html), Δρ. Κ. Λεώνης (kleo@gsrt.gr)
-για το οικονομικό μέρος: Π.Κουτσολουκά (pkout@gsrt.gr), Π. Παπακωνσταντοπούλου (rpap@gsrt.gr)
-γραμματεία: Μ. Κορομπέλη (mkor@gsrt.gr, Ε. Στατηρά (eleni@gsrt.gr)
(Τηλ. Κέντρο 775.2222, 4ος όροφος γραφεία 410, 411)