ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΠENEΔ) 2000

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: Ιανουάριος 2001 (εκτίμηση)

Κατεβάστε το ολόκληρο το κείμενο σε μορφή MS Word 2000

H Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) καλεί το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ), των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ), των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ ή άλλους δημόσιους φορείς, να υποβάλουν προτάσεις για εκτέλεση ερευνητικών έργων τα οποία θα αφορούν εκπαίδευση νέων ερευνητών και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ), το οποίο αποτελεί δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑν) 2000-2006.

1. Χαρακτήρας του Προγράμματος

Το ΠΕΝΕΔ εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑν) και συγκεκριμένα στον ’ξονα 8 (Ανθρώπινοι Πόροι) και στο ΜΕΤΡΟ 8.3 που αναφέρεται στην Ανάπτυξη του Ανθρωπίνου Ερευνητικού και Τεχνολογικού Δυναμικού.

2. Στόχοι του Προγράμματος

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η εκπαίδευση νέων ερευνητών σε τομείς αιχμής, στο πλαίσιο ερευνητικών έργων τα οποία σχεδιάζονται να καταλήξουν σε αποτελέσματα με δυνατότητα αξιοποίησης.
  • Η αναβάθμιση της σημασίας της έρευνας και της τεχνολογικής ανανέωσης ως βασικών στοιχείων του στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων.
  • Η ενίσχυση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων
  • Η αναβάθμιση των στελεχών των επιχειρήσεων
  • Η αύξηση απασχόλησης ερευνητών από τις επιχειρήσεις

3. Συνεργαζόμενοι φορείς της ερευνητικής πρότασης

Για κάθε προτεινόμενο έργο που θα οδηγήσει σε Διδακτορικό Δίπλωμα απαιτείται η συνεργασία δύο τουλάχιστον φορέων:

  1. Ένας τουλάχιστον ερευνητικός οργανισμός του δημοσίου τομέα (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο), ο οποίος να εκτελεί καθήκοντα Αναδόχου και να απονέμει διδακτορικούς τίτλους και
  2. Ένας τουλάχιστον φορέας χρήστης, ο οποίος δραστηριοποιείται στην θεματική περιοχή που εντοπίζονται τα προβλήματα, η λύση των οποίων μπορεί να επιτευχθεί στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής. Ο φορέας χρήστης, με την ευρεία έννοια του όρου, είναι παραγωγική μονάδα ή μονάδα παροχής υπηρεσιών, του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα. Αποκλείονται όλοι οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς και τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

4. Τομείς ενδιαφέροντος

Οι ερευνητικές προτάσεις θα πρέπει να εντάσσονται στους τομείς:
Βιοεπιστήμες, Ανανεώσιμες Πηγές και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Προστασία και Αποκατάσταση Περιβάλλοντος, Πρόβλεψη και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών, Αναβάθμιση του Αστικού Περιβάλλοντος, Νέα Συστήματα Κατασκευών, Αναψυχή-Τουρισμός-Αθλητισμός, Αυτοματισμοί και Μικροτεχνολογία, LASER και Φωτονική, Νέα ή Βελτιωμένα Υλικά και Διαδικασίες Επεξεργασίας Υλικών, Τεχνολογίες Πολιτισμού, Ιατρική Τεχνολογία και Τεχνολογίες Περίθαλψης, Οικονομική Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση.

Σε περίπτωση που η πρόταση δεν αφορά τους συγκεκριμένους τομείς της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η παραγωγική επιχείρηση πρέπει να καλύπτει το 35% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (άμεσα ή έμμεσα).

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: Οι ερευνητικές προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα ειδικά έντυπα που διαθέτει μέσω του ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ η ΓΓΕΤ, μέχρι τις ____ 2000, στο πρωτόκολλο της ΓΓΕΤ , έως τις 14:00, ή να ταχυδρομηθούν έως και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής (με σφραγίδα ταχυδρομείου). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στην ΓΓΕΤ θα ορισθεί σε νεότερη ανακοίνωση, μετά την έγκριση του προγράμματος από το Υπ.Εθ.Ο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α'

Μεσογείων 14 - 18,
4ος όροφος, γραφείο 413
115 10 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Π Σακελλαρίου E-mail: psak@gsrt.gr
Π. Ρέπα E-mail: erep@gsrt.gr
Δ. Μικελάτος E-mail: dmik@gsrt.gr

Τηλέφωνα: 7709349 και 7752222 εσωτ.215 , 311

Και μέσω INTERNET: http://www.gsrt.gr (ή IP 194.177.212.60)