ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ INTERREG III 2000-2006

Εγκύκλιος για την Κατάρτιση του προγράμματος (MS Word 2000)

Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων

Σεπτέμβριος 2001 (Εκτίμηση)

Γενικά Στοιχεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε, στις 28 Απριλίου του 2000, το τελικό κείμενο των γενικών κατευθύνσεων για την Κοινοτική Πρωτοβουλία Ιnterreg III. Το τελικό κείμενο της 28-4-2020 (Adobe PDF) εκφράζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας των διαβουλεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί του αρχικού σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών.

Ο γενικός στόχος των κοινοτικών πρωτοβουλιών Interreg ήταν και παραμένει να μην αποτελούν τα εθνικά σύνορα εμπόδια στην ισόρροπη χωροταξική ανάπτυξη και στην ενοποίηση του ευρωπαϊκού εδάφους. Ο γενικός στόχος της νέας πρωτοβουλίας Interreg III για το 2000 - 2006 προβλέπει περαιτέρω στήριξη του στόχου των Interreg για την ισόρροπη χωροταξική ανάπτυξη και την αρμονική ενοποίηση του ευρωπαϊκού εδάφους. Η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη εάν ληφθεί υπόψη η επικείμενη διεύρυνση της Κοινότητας, δεδομένου ότι τούτο θα αυξήσει τον αριθμό των εσωτερικών συνόρων της και θα μετατοπίσει σταδιακά τα εξωτερικά της σύνορα προς ανατολάς.

Βασικά Επίπεδα Συνεργασίας

Interreg III δέσμη Α: Διασυνοριακή συνεργασία (Adobe PDF)

  • Στόχος : Η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ αρχών γειτονικών κρατών έχει ως στόχο την ανάπτυξη οικονομικών και κοινωνικών διασυνοριακών κέντρων μέσω κοινών στρατηγικών για την αειφόρο χωροταξική ανάπτυξη.
  • Επιλέξιμες περιοχές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) (Adobe PDF)

Interreg III δέσμη Β: Διεθνική συνεργασία (Adobe PDF)

  • Στόχος : Η διεθνική συνεργασία μεταξύ κρατικών, περιφερειακών και τοπικών αυτοδιοικήσεων αποσκοπεί στην προώθηση υψηλότερου βαθμού χωροταξικής ολοκλήρωσης σε μεγάλα συγκροτήματα ευρωπαϊκών περιφερειών, έτσι ώστε να επιτευχθεί αειφόρος, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη στην Κοινότητα και ικανοποιητικότερη χωροταξική ολοκλήρωση με υποψήφιες και άλλες γειτονικές χώρες.
  • Επιλέξιμες περιοχές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) (Adobe PDF)
  • Προτεραιότητες και Μέτρα

Interreg III δέσμη Γ: Διαπεριφερειακή συνεργασία (Adobe PDF)

  • Στόχος: Η διαπεριφερειακή συνεργασία έχει ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και μέσων για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή, μέσω της δικτύωσης, ιδίως για περιφέρειες που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση και εκείνες που βρίσκονται στο στάδιο της ανασυγκρότησης.
  • Επιλέξιμες περιοχές : ολόκληρη η Κοινότητα είναι επιλέξιμη
  • Όροι εφαρμογής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας
Κατευθυντήριες Γραμμές

Οι κατευθυντήριες γραμμές του Interreg ΙΙΙ για το 2000-2006 στηρίζονται στις εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της περιόδου 1994-1999. Η πρωτοβουλία Interreg II C επέτρεψε να αποκτηθεί κάποια εμπειρία σχετικά με τη συνεργασία σε ευρύτερα διεθνικά εδάφη, με τη συμμετοχή εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων, και με σκοπό την επίτευξη υψηλότερου βαθμού ενοποίησης των εν λόγω περιοχών.
Το Interreg III σκοπεύει να ενισχύσει τα ήδη επιτευχθέντα αποτελέσματα διασφαλίζοντας ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι περιοχές εξακολουθούν να συντονίζουν τις προσπάθειές τους και συνεργάζονται πραγματικά. Πρέπει επίσης να εφαρμόζουν κοινές στρατηγικές και κοινό προγραμματισμό.

Στα προγράμματα του Interreg III θα συμμετέχουν, όχι μόνο θεσμικοί φορείς, αλλά να ενισχυθεί η συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων, επιστημονικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κοινωνικοοικονομικών φορέων

Τέλος, τα υποβαλλόμενα προγράμματα πρέπει να ανταποκρίνονται στις κατευθύνσεις των στόχων 1, 2 και 3 των Διαρθρωτικών Ταμείων και πρέπει να συντονίζονται με τα χρηματοδοτικά μέσα προ-ενταξιακής διαδικασίας και εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

Χρηματοδότηση

Το σύνολο της χρηματοδοτικής στήριξης που θα διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την νέα κοινοτική πρωτοβουλία Interreg III, για την περίοδο 2000-2006, θα είναι 4.875 εκατομμύρια Euro (με τιμές του 1999).

Χρονοδιάγραμμα - Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων

Η υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg III θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός 6 μηνών από την ημέρα της δημοσίευσης του τελικού κειμένου των γενικών κατευθύνσεων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ.

Οι προτάσεις που θα παραληφθούν μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπ' όψη από την Επιτροπή

Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήστο Παύλου, τηλ. 333-2361
Μιράντα Κωσταρά, τηλ. 333-2446 e mail : miranta@mnec.gr
Γιάννη Τασιόπουλο, τηλ. 333-2411 e mail : amast@mnec.gr
Αντώνη Μαστοράκο, τηλ. 333-2413 e mail : amast@mnec.gr

Χάρτης Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Adobe PDF)