Κεντρική Σελίδα

 

 

 

 

 

 
Μέλος του δικτύουΓρήγορη Πρόσβαση

Λογότυπος

ΠΕΠ Ηπείρου 2000 - 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Ηπείρου» 2000-2006


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γενικές Πληροφορίες

Το ΠΕΠ Ηπείρου που εγκρίθηκε με την Νο 2000 GR 161 PO 007 την 9η Απριλίου 2001 με τον αρ. Ε(2001)810 έχει σαν γενικό αναπτυξιακό στόχο την ευρύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η θέση της Περιφέρειας, αλλά και ο πολιτιστικός και φυσικός πλούτος της για έξοδο από την απομόνωση. Το συνολικό κόστος του Προγράμματος ανέρχεται σε 680.013.237 ΕΥΡΩ και η συνολική Δημόσια Δαπάνη είναι 581.313.237 ΕΥΡΩ.

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας αναλύεται σε 6 άξονες προτεραιότητας ως εξής:

o ’ξονας 1: Ανάδειξη της Περιφέρειας ως Δυτικής Πύλης της Ευρώπης για την Βόρειο Ελλάδα – Αναπτυξιακή αξιοποίηση του πλεονεκτήματος των μεγάλων έργων μεταφορών

o ’ξονας 2: Ενίσχυση των αστικών υποδομών και Υπηρεσιών

o ’ξονας 3: Eνίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας – Προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων

o ’ξονας 4: Αειφόρος ανάπτυξη της Υπαίθρου

o ’ξονας 5: Υποστήριξη και Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

o ’ξονας 6: Tεχνική Βοήθεια.

Το Συμπλήρωμα προγραμματισμού εγκρίθηκε στις 2 Ιουλίου 2001 από την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης και τροποποιήθηκε με την μέθοδο της γραπτής διαδικασίας. (Α.Π. 3851/18.12.01)

Στόχοι – Επιδιώξεις

’ξονας 1:
1. Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας – ανάδειξή της ως Δυτική πύλη της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Συμπλήρωση και αναπτυξιακή αξιοποίηση των μεγάλων έργων στον τομέα των μεταφορών.

3. Ενίσχυση και μεγέθυνση της μεταποιητικής βάσης της Περιφέρειας.

4. Συμπλήρωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υποδομών της μεταποίησης και του εμπορίου.

5. Προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα.

6. Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και τις υπηρεσίες, προώθηση της καινοτομίας.

7. Αξιοποίηση των επιτευγμάτων της Κοινωνίας των Πληροφοριών.

Σχετικές διευθύνσεις

  • Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του ΠΕΠ Ηπείρου
  • Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα της Περιφέρεια Ηπείρου
  • Προσκλήσεις Μέτρων
© BIC Ηπείρου 1998-2003