Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ034
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΗΝΑΣ:
  ΜΑΡΤΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2003
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η καινοτο΅ία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της "στρατηγικής της Λισσαβώνας" που δρο΅ολογήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο τον Μάρτιο 2000, και επιση΅άνθηκε στα επό΅ενα Ευρωπαϊκά Συ΅βούλια, ιδίως δε στη Βαρκελώνη το 2002. Η παρούσα ανακοίνωση για την πολιτική για την καινοτο΅ία, σε συνδυασ΅ό ΅ε την ανακοίνωση για τη βιο΅ηχανική πολιτική σε ΅ία διευρυ΅ένη Ευρώπη και την Πράσινη Βίβλο για την Επιχειρη΅ατικότητα, συνθέτουν ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της πολιτικής για τις επιχειρήσεις που προωθεί την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και συ΅βάλλει στην ανάπτυξη της οικονο΅ίας της Ευρώπης. Αποτελεί, επίσης, ΅ία επίκαιρη συνεισφορά στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο που θα πραγ΅ατοποιηθεί στις 20-21 Μαρτίου 2003. Στην παρούσα ανακοίνωση ενώ αναγνωρίζεται η ση΅αντική συνεισφορά της έρευνας στην καινοτο΅ία καθώς και η ση΅ασία της πρόσφατης ανακοίνωσης "Περισσότερη έρευνα για την Ευρώπη, στόχος το 3% του ΑΕγχΠ", επιση΅αίνονται, επίσης, ορισ΅ένες άλλες ΅ορφές καινοτο΅ίας. Η καινοτο΅ία ΅πορεί να είναι επαυξητική ή ριζοσπαστική, ΅πορεί να είναι το αποτέλεσ΅α της ΅εταφοράς τεχνολογίας ή της ανάπτυξης νέων επιχειρη΅ατικών εννοιών, ΅πορεί να είναι τεχνολογική, οργανωτική ή να συνδέεται ΅ε την παρουσίαση των προϊόντων. Στόχος της ανακοίνωσης είναι, κατ’αρχάς να περιγράψει τους διάφορους δρό΅ους που οδηγούν στην καινοτο΅ία και να αναλύσει τον αντίκτυπό τους στη χάραξη πολιτικής για την καινοτο΅ία και στα διάφορα ΅έσα ΅ε τα οποία εφαρ΅όζεται η πολιτική για την καινοτο΅ία, ώστε να ΅ην παρε΅ποδίζονται από ΅ία στενή αντίληψη της καινοτο΅ίας. Η εν λόγω ανάλυση συ΅πληρώνεται από ΅ελέτη των υφιστά΅ενων προκλήσεων που αντι΅ετωπίζει κατά το ΅άλλον ή ήττον η ΕΕ, στην οποία συνεκτι΅άται το γεγονός ότι οι δο΅ές, τα προβλή΅ατα και οι ευκαιρίες που συνδέονται ΅ε την καινοτο΅ία δεν είναι αναγκαστικά οι ίδιες σε όλους τους ΅είζονες διεθνείς οικονο΅ικούς το΅είς. Μεταξύ των εξεταζο΅ένων παραγόντων περιλα΅βάνονται οι ΅όνι΅ες ανεπαρκείς επιδόσεις της Ένωσης, οι συνέπειες της διεύρυνσης, οι δη΅ογραφικές τάσεις και το ΅εγάλο ΅έγεθος του δη΅όσιου το΅έα στις οικονο΅ίες της ΕΕ. Παρόλο που η πολιτική για την καινοτο΅ία εφαρ΅όζεται, κυρίως, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τα κράτη ΅έλη και η Επιτροπή πρέπει να εντείνουν τη συνεργασία τους για την ενίσχυση της καινοτο΅ίας στην ΕΕ, συ΅περιλα΅βανο΅ένων των ΅ηχανισ΅ών συντονισ΅ού και αξιολόγησης για την α΅οιβαία άντληση διδαγ΅άτων καθώς και για την αξιοποίηση της επιτευχθείσας προόδου. Στην ανακοίνωση διατυπώνονται συγκεκρι΅ένες προτάσεις σχετικά ΅ε τον τρόπο ΅ε τον οποίο ΅πορεί η ευρωπαϊκή πολυ΅ορφία να ΅εταλλαχθεί σε ισχύ. Η ανακοίνωση προτείνει, επίσης, ορισ΅ένες νέες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της πολιτικής για την καινοτο΅ία και, συγκεκρι΅ένα, την αλληλεπίδραση ΅ε άλλους το΅είς πολιτικής. Η πολιτική για την καινοτο΅ία, συχνά, πρέπει να εφαρ΅όζεται ΅έσω άλλων πολιτικών, και στην ανακοίνωση προτείνεται, ΅εταξύ άλλων, η βελτίωση του συντονισ΅ού και η προληπτική παρακολούθηση από την Επιτροπή και τα κράτη ΅έλη. Στα συ΅περάσ΅ατα παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια ΅έτρα που προτείνονται να εφαρ΅οστούν από τα κράτη ΅έλη, από την Επιτροπή καθώς και από τις δύο πλευρές ΅αζί.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved