Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ004
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1994 - 1998
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  LOGOTECH
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2001
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Σήμερα ανγνωρίζεται ευρέως ότι οι καινοτόμες και οιτεχνολογικές αλλάγες είναι ανάμεσα στους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Σειρά από μελέτεσ βασισμένες σε εμοειρικά δεδομένα συνέδεσαν σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης (επιχείρηση, κλάδο, οικονομία) την καινοτομάι με την ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον Κ.Pavitt, οι διαφορές ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα των οικονομικών μπορούν σε μεγάλο βαθμό να ερμηνευτούν με τις διαφορές στις επιδόσεις της καινοτομίας δραστηριότητας ανάμεσα στις οικονομίες. Επίσης ο Fagerberg επισημαίνει ότι οι διαφορές στο κάτα κεφαλήν εισόδημα που παρατηρούνται ανάμεσα στις οικονομικές, εν μέρει οφείκεται σε διαφορές της τεχνολογικ'ης ανάπτυξης. Ανάλογα συμπεράσματα εξάγονται και από την πρώτη Κοινοτική Απογραφή της Καινοτμίας (Community Innovation Survey CIS I) που καλύπτει την περίοδο 1990-92. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σε 12 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από το 30% του κύκλου εργασιών της μεταποιητικής προέρχονται από καινοτομίες προϊόντων. Η σημασία επομένως της καινοτομίας και των τεχνολογικών αλλαγών στην οικονομική ανάπτυξη, θέτει τις πολιτικές για την καινοτομία σε θέση υψηλής προτεραίοτητας στην πολιτική ατζέντα. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η γνώση των μηχανισμών ανάπτυξης της καινοτομίας αποκτά όχι μόνο ακαδημαϊκό αλλά και άμεσα πολιτικό ενδιαφέρον. Η βιβλιογραφία που αναπτύχθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 70 έως σήμερα, αναδεικνύει το μηχανισμό των καινοτομιών ως ιδιαίτερα σύνθετο που ξεφεύγει από τα αχρικά γραμμικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του '60. Ένα σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι οι τυπικές δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος της προσπάθειας για καινοτομία. Μάλιστα, σύμφωνα με την CIS I, σε αρκετές χώρες πάνω από το 40% των καινοτόμων επιχειρήσεων δεν πραγματοποιούν καθόλου έρευνα. Σε ανάλογα ποσοστά καταλήγει και η παρούσα έρευνα τόσο για την περιοδό 1994-96 όσο και για την περίοδο 1997-98. Επίσης ο ρόλος της ΕΤΑ συνηθώς είναι διαφορετικός στις μεγάλες και στις μίκρες οικονομικές. Στις μεγάλες οικονομικές η ΕΤΑ βοηθά κυρίως στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των καινοτόμων ενώ στις μικρές, κυρίως διευκολύνει τη μεταφορά τεχνολογίας από το εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει επικεντρωθεί στις διαδικασίες μάθηση οι οποίες αναδεικνύονται σε σημαντικόπαράγοντα ανάπτυξης των καινοτομιών. Η μάθηση, δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια της κωδικοποιημένης και με επαγωγικό τρόπο παραγόμενης γνώσης μέσα στην ερευνητική διαδικασία, ούτε εξαντλείται σε διαδικασίες learning by doing, ή learning by using (ή άλλου τύπου μάθησης). Οι παραπάνω μορφές είναι σημαντικές αλλά όχι οι μοναδικές. Η παραπάνω διαπίστωση ενισχύεται και από τα ποτελέσματα της CIS I καθώς αναδεικνύεται ότι η καινοτομία σπάνια αποτελεί προϊόν της προσπάθειες μίας μεμονομένης επιχείρησης. Αντίθετα, τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας όπου κάθε εταίρος μαθαίνει τόσο από τον άλλο όσο και από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Η διαπύστωση αυτή προσδίδει ένα συστηματικό χαρακτήρα στην καινοτομία και εντάσσει την επιχείρηση σε ένα πλαίσιο αλληλοδραστικών συνδέσεων ανάμεσα σε οργανισμούς. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι αποτύπωση των επιδόσεων των ελληνικών επιχηρήσεων, μεταποιησης και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη καινοτόμων, καθώς και η περιγραφή πλευρών των μηχανισμών ανάπτυξης τους. Η ανάλυση πραγματοποιείται μέσα στα όρια που επιτρέπει το σύστημα δεικτών κι η μεθεδολογία επεξεργασίας που ανέπτυξε η Eurostat και υιοθετήσε η ΓΓΕΤ με επιμέρους προσαρμογές στις ελληνικές ανάγκες. Μια διαφοροποίηση της ελληνικής έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΓΓΕΤ, ήταν η ταυτόχρονη συγκέντρωση στοιχείων για δύο περιόδους, την τριετία 1994-96 και τη διετία 1997-98. Η ανάλυση επικεντρώνεται κυρίως στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που στη μεταποίηση περιλαμβάνουν επιχειρήσεις με 20 και πλεόν εργαζόμενους ενώ για τις υπηρεσίες 10 και πλέον εργαζόμενους. Η ανάλυση των μικρών μονάδων (10-19 για την μεταποίηση και 5-9 για τιςυπηρεσίες) δεν προχώρησε σε βάθος καθώς ο αριθμός των καινοτομίων επιχειρήσεων ήταν υπερβολικά μικρός. Ως πληθυσμιακό πλαίσιο επιλεχθηκέ η βάση δεδομένων της ICAP του έτους 1997, η οποία είναι και η μόνη διέθετε στοιχεία επιχειρήσεων και επέτρεπε την ομαδοποίηση ως προς τον αριθμό απασχολουμένων, σύμφωνα με τα όρια που θέτει η Eurostat. Το πληθυσμιακό πλαίσιο σύμφωνα με τα στοίχεία της βάσης, διαμορφώνεται σε 6190 μεταποιητικές επιχειρήσεις με 10 και πλέον εργαζόμενους και σε 7564 επιχειρήσεις υπηρεσιών με 5 και πλέον εργαζόμενους. Από το πληθυσμιακό πλαίσιο δημιουργήθηκε με τη μέθοδο της συστηματικής δειγματοληψίας το στατιστικό δείγμα της έρευνας που αποτελείται από 6010 μεταποιητικές επιχειρήσεις και 1010 επιχειρήσεις υπηρεσιών. Το δείγμα το οποίο τελικά διαμορφώνεται με βάση τα απαντημένα ερωτηματολόγια, αποτελείται από 1206 επιχειρήσεις (1002 μεταποίηση και 194 υπηρεσίες) που αντιστοιχεί σε ποσοστό ανταπόκρισης 17%. Οι αναγωγές στο σύνολο της μεταποιήσης και των υπηρεσιών γίνονται με βάση το παραπάνω πληθυσμιακό πλαίσιο με τη βοήθεια βαρών που υπολογίζονται με βάση τη διαστρωμάτωση ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων. Επιπλέον για να διορθωθούν τυχόν μεροληψίες στη συμπεριφοτά ανταπόκρισης των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε "ανάλυση μη ανταπόκρισης" (non-response analysis).Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο 500 επιχειρήσεις που δεν απάντησαν στην έρευνα. Στις επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές συνεντεύξεισ για να διαπιστωθεί εάν ανέπτυξαν ή όχι καινοτομίες την εξεταζόμενη περίοδο και υπολογίστηκαν τα απαραίτητα βάρη. Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο 1999. Η μελέτη αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αναλύει τα ευρήματα της έρευνας στη μεταποίηση. Το δευτεερό περιγράφει τα ευρήματα της έρευνας στις υπηρεσίες και το τρίτο μέρος καταλήγει στα συμπερ'ασματα και σε προτάσεις πολιτικής.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved