ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ005
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ OSLO (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΝΙΟΖΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΗΝΑΣ:
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2000
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  1. Ενώ είναι γενικά παραδεκτό ότι η ανάπτυξη και διάχυση των νέων τεχνολογιών είναι ση΅αντική για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, οι γνώσεις ΅ας σχετικά ΅ε τις διαδικασίες και τις οικονο΅ικές συνέπειες της καινοτο΅ίας είναι ακό΅α ανεπαρκείς. Για παράδειγ΅α, βρισκό΅αστε εν ΅έσω ΅ιας ΅είζονος τεχνολογικής επανάστασης, όπου η παγκόσ΅ια οικονο΅ία αναδο΅είται χάρη στις νέες τεχνολογίες πληροφοριών (ΤΠ) και σε ριζικές αλλαγές που συ΅βαίνουν σε το΅είς όπως η βιοτεχνολογία και η επιστή΅η υλικών. Παράλληλα ό΅ως, παρατηρού΅ε ότι αυτές οι θε΅ελιώδεις τεχνολογικές ΅εταβολές δεν συντελούν ούτε στη βελτίωση του συντελεστή ολικής παραγωγικότητας (total factor productivity), ούτε στην αύξηση του ρυθ΅ού ανάπτυξης της παραγωγής. 2. Εδώ και ΅ερικά χρόνια, οι προσπάθειες κατανόησης των παραπάνω ζητη΅άτων επικεντρώθηκαν στη ζωτική ση΅ασία που έχουν ορισ΅ένα τ΅ή΅ατα της διαδικασίας της καινοτο΅ίας που δεν συνδέονται ΅ε την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (εφεξής ΕΤΑ), κυρίως όταν αυτά επηρεάζουν τους ρυθ΅ούς διάχυσης των νέων τεχνολογιών. Εδώ ό΅ως αντι΅ετωπίζου΅ε σοβαρές δυσκολίες, που οφείλονται κυρίως στην έλλειψη αξιόπιστων και συστη΅ατικών στοιχείων. Στην πραγ΅ατικότητα, οι δυνατότητες λεπτο΅ερούς ανάλυσης της καινοτο΅ίας και αντι΅ετώπισης των σχετικών προβλη΅άτων χάραξης πολιτικής, θα εξαρτηθούν εν ΅έρει από τη δυνατότητα βελτίωσης των διαθέσι΅ων πληροφοριών. 3. Η πρώτη έκδοση του Eγχειριδίου Oslo (1992) και οι έρευνες που έγιναν ΅ε βάση αυτήν, ειδικότερα η Κοινοτική Καταγραφή Καινοτο΅ίας - ΚKΚ (Community Innovation Survey - CIS) της ΕE, έδειξαν ότι η παραγωγή και συλλογή στοιχείων σχετικών ΅ε τη σύνθετη και πολυσχιδή διαδικασία της καινοτο΅ίας είναι εφικτή. 4. Η παρούσα δεύτερη έκδοση του εγχειριδίου ανασκευάζει το αρχικό πλαίσιο των εννοιών, των ορισ΅ών και της ΅εθοδολογίας, ΅ε σκοπό να ενσω΅ατώσει την πείρα της προηγού΅ενης έρευνας και τη βελτιω΅ένη πλέον κατανόηση της διαδικασίας της καινοτο΅ίας, περιλα΅βάνοντας συγχρόνως ένα ευρύτερο φάσ΅α κλάδων παραγωγικής δραστηριότητας. Παρέχει επίσης οδηγίες, ΅ε βάση τις οποίες ΅πορούν να αναπτυχθούν συγκρίσι΅οι δείκτες καινοτο΅ίας για τις χώρες του ΟΟΣΑ και πραγ΅ατεύεται τα σχετικά προβλή΅ατα ανάλυσης και πολιτικής. Το εγχειρίδιο έχει διττό στόχο: αφενός να ορίσει ένα πλαίσιο σύγκρισης για τις υπάρχουσες έρευνες και αφετέρου να παράσχει υποστήριξη σε όσους τώρα ΅όλις αρχίζουν να ασχολούν-ται ΅ε αυτόν τον ση΅αντικό το΅έα. 5. Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να δοθεί ΅ια γενική εικόνα της έκτασης και του περιεχο΅ένου του εγχειριδίου (βλ. Πίνακα 1), έτσι ώστε: α) να υποστηρίξει τη χρήση του από τους ΅η ειδικούς ή και από όσους δεν έχουν προηγού΅ενη ε΅πειρία, β) να εξηγήσει την επιλογή ορισ΅ένων τύπων στοιχείων έναντι άλλων, και γ) να επισημάνει τα βασικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη θέσπιση προτύπων και κανόνων για τη δημιουργία συγκρίσιμων δεικτών