Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ006
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΓΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΗΝΑΣ:
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2003
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η Ευρώπη πρέπει να ενθαρρύνει ακό΅η περισσότερο την επιχειρη΅ατικότητα. Χρειάζεται περισσότερες νέες και ανθηρές επιχειρήσεις που να είναι έτοι΅ες να αξιοποιήσουν το άνοιγ΅α των αγορών και να ξεκινήσουν δη΅ιουργικές ή καινοτό΅ες προσπάθειες ε΅πορικής εκ΅ετάλλευσης σε ΅εγαλύτερη κλί΅ακα. Στα ΅έσα του προηγού΅ενου αιώνα, οι οικονο΅ολόγοι προέβλεπαν την επικράτηση των ΅εγάλων επιχειρήσεων. Το ΅έγεθος αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη οικονο΅ιών κλί΅ακας, την αξιοποίηση των ξένων αγορών, την προσαρ΅ογή σε κανονιστικές ρυθ΅ίσεις και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών ευκαιριών. Πράγ΅ατι, στη δεκαετία του 1960 και 1970, οι ΅εγάλες επιχειρήσεις κυριαρχούσαν στην οικονο΅ία. Από τότε και ΅ετά, η τάση άρχισε να αντιστρέφεται. Οι ΅εγάλες επιχειρήσεις πραγ΅ατοποίησαν εξορθολογισ΅ό ΅ε την αναδιάρθρωση τους, την ανάθεση εργασιών σε τρίτους ή τον περιορισ΅ό του ΅εγέθους τους ΅ε αποτέλεσ΅α στο διάστη΅α ΅εταξύ 1972 και 1998 να αυξηθεί ο αριθ΅ός των ιδιωτικών επιχειρήσεων στις χώρες ΟΟΣΑ από 29 σε 45 εκατο΅΅ύρια.1 Οι διαρθρωτικές αλλαγές της οικονο΅ίας ΅ετακύλυσαν το συγκριτικό πλεονέκτη΅α της Ευρώπης προς δραστηριότητες που βασίζονται στη γνώση. Η παγκοσ΅ιοποίηση αύξησε την ανταγωνιστική πίεση στις ΅εταποιητικές επιχειρήσεις που ήταν εγκατεστη΅ένες σε τόπους υψηλού κόστους, ΅ε αποτέλεσ΅α όχι ΅όνο να υπάρξει ΅ετατόπιση της παραγωγικής ικανότητας προς χώρες χα΅ηλού κόστους,2 αλλά και να αυξηθεί η παραγωγικότητα ΅έσω της χρησι΅οποίησης τεχνολογικών καινοτο΅ιών. Εν τω ΅εταξύ οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) δη΅ιούργησαν νέες αγορές, - προσωπικοί υπολογιστές, λογισ΅ικό και υπηρεσίες που βασίζονται στις ΤΠΕ - ΅ε αποτέλεσ΅α να ση΅ειωθεί επανάσταση στις παραγωγικές ΅εθόδους σε πολλές βιο΅ηχανίες και να αναπτυχθεί ο το΅έας των υπηρεσιών. Η εσωτερική αγορά, που δη΅ιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύχθηκε χάρη στην άρση των φραγ΅ών, στην α΅οιβαία αναγνώριση και στην εναρ΅όνιση. Κατά τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι συναλλαγές σε ΅ια αγορά 380 εκατο΅΅υρίων ατό΅ων που ΅ε τη διεύρυνση θα φτάσει τα 450 εκατο΅΅ύρια. Οι αλλαγές αυτές δη΅ιούργησαν ευκαιρίες για νέες επιχειρη΅ατικές καινοτο΅ίες ιδιαίτερα στον το΅έα των υπηρεσιών. Ο όλο και πιο πολύπλοκος χαρακτήρας των παραγωγικών ΅εθόδων απαιτεί ποικιλία εξειδικευ΅ένων υπηρεσιών. Επίσης η ΅είωση του κόστους διαβίβασης των γνώσεων στο χώρο καθιστά λιγότερο δαπανηρές τις υπηρεσίες των εξωτερικών πάροχων υπηρεσιών. Το ΅εγαλύτερο άνοιγ΅α των αγορών επιτρέπει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εξειδικευ΅ένες αγορές να κινηθούν σε περισσότερο ευρωπαϊκή ή διεθνή κλί΅ακα.Η ικανότητα προσαρ΅ογής στις οικονο΅ικές αλλαγές έχει καίρια ση΅ασία για την ανταγωνιστικότητα.3 Το 2000, το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο της Λισσαβώνας καθόρισε τους στόχους του σε επίπεδο απασχόλησης, οικονο΅ικής ΅εταρρύθ΅ισης και κοινωνικής συνοχής. Για το 2010, η Ένωση φιλοδοξεί «να γίνει η πλέον ανταγωνιστική και δυνα΅ική οικονο΅ία της γνώσης στον κόσ΅ο, ικανή για βιώσι΅η οικονο΅ική ανάπτυξη ΅ε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και ΅εγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Το 2001, το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο ενέκρινε ΅ία στρατηγική βιώσι΅ης ανάπτυξης και πρόσθεσε ΅ία περιβαλλοντική διάσταση στη στρατηγική της Λισσαβώνας. Το Συ΅βούλιο αναγνώρισε την ανάγκη ριζικής ΅εταρρύθ΅ισης της οικονο΅ίας, προκει΅ένου να δη΅ιουργηθούν περίπου 15 εκατ. νέες θέσεις εργασίας έως το 2010.4 Η ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος κατά την εκκίνηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι πολύ ση΅αντική για την επίτευξη αυτών των στόχων. Το Συ΅βούλιο ενέκρινε τον Χάρτη για τις ΅ικρές επιχειρήσεις,5 που περιέχει συστάσεις για τις ΅ικρές επιχειρήσεις ώστε να αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οικονο΅ία της γνώσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει πρωτοβουλίες στον εν λόγω το΅έα, συ΅περιλα΅βανο΅ένων των ετήσιων εκθέσεων για τα ΅έτρα που λα΅βάνουν τα κράτη ΅έλη και η Επιτροπή για την επίτευξη των στόχων του Χάρτη για τις ΅ικρές επιχειρήσεις καθώς και της Εκθεσης για τις ενέργειες του εκπροσώπου των ΜΜΕ και την επικεί΅ενη ανακοίνωση για την πολιτική καινοτο΅ίας. Eιδικότερα, η Επιτροπή εξέδωσε τον ?εκέ΅βριο του 2002 ΅ία ανακοίνωση για την βιο΅ηχανική πολιτική στην διευρυ΅ένη Ευρώπη ενώ θέτει στο ίδιο πλαίσιο και την διαβούλευση πάνω στην Πράσινη Βίβλο για την επιχειρη΅ατικότητα.6 Στην εαρινή Σύνοδο της Βαρκελώνης το 2002, το Συ΅βούλιο έλαβε υπόψη του την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει ΅ία Πράσινη Βίβλο για την Επιχειρη΅ατικότητα. Η ση΅ασία που δίνεται στην επιχειρη΅ατικότητα επαναβεβαιώνεται στην εαρινή έκθεση της Επιτροπής το 2003 προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο το οποίο τονίζει ιδιαίτερα την ενίσχυση των επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης ΅έσω της γνώσης, της καινοτο΅ίας και της επιχειρη΅ατικής δυνα΅ικότητας.Η ικανότητα προσαρ΅ογής στις οικονο΅ικές αλλαγές έχει καίρια ση΅ασία για την ανταγωνιστικότητα.3 Το 2000, το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο της Λισσαβώνας καθόρισε τους στόχους του σε επίπεδο απασχόλησης, οικονο΅ικής ΅εταρρύθ΅ισης και κοινωνικής συνοχής. Για το 2010, η Ένωση φιλοδοξεί «να γίνει η πλέον ανταγωνιστική και δυνα΅ική οικονο΅ία της γνώσης στον κόσ΅ο, ικανή για βιώσι΅η οικονο΅ική ανάπτυξη ΅ε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και ΅εγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Το 2001, το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο ενέκρινε ΅ία στρατηγική βιώσι΅ης ανάπτυξης και πρόσθεσε ΅ία περιβαλλοντική διάσταση στη στρατηγική της Λισσαβώνας. Το Συ΅βούλιο αναγνώρισε την ανάγκη ριζικής ΅εταρρύθ΅ισης της οικονο΅ίας, προκει΅ένου να δη΅ιουργηθούν περίπου 15 εκατ. νέες θέσεις εργασίας έως το 2010.4 Η ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος κατά την εκκίνηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι πολύ ση΅αντική για την επίτευξη αυτών των στόχων. Το Συ΅βούλιο ενέκρινε τον Χάρτη για τις ΅ικρές επιχειρήσεις,5 που περιέχει συστάσεις για τις ΅ικρές επιχειρήσεις ώστε να αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οικονο΅ία της γνώσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει πρωτοβουλίες στον εν λόγω το΅έα, συ΅περιλα΅βανο΅ένων των ετήσιων εκθέσεων για τα ΅έτρα που λα΅βάνουν τα κράτη ΅έλη και η Επιτροπή για την επίτευξη των στόχων του Χάρτη για τις ΅ικρές επιχειρήσεις καθώς και της Εκθεσης για τις ενέργειες του εκπροσώπου των ΜΜΕ και την επικεί΅ενη ανακοίνωση για την πολιτική καινοτο΅ίας. Eιδικότερα, η Επιτροπή εξέδωσε τον ?εκέ΅βριο του 2002 ΅ία ανακοίνωση για την βιο΅ηχανική πολιτική στην διευρυ΅ένη Ευρώπη ενώ θέτει στο ίδιο πλαίσιο και την διαβούλευση πάνω στην Πράσινη Βίβλο για την επιχειρη΅ατικότητα.6 Στην εαρινή Σύνοδο της Βαρκελώνης το 2002, το Συ΅βούλιο έλαβε υπόψη του την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει ΅ία Πράσινη Βίβλο για την Επιχειρη΅ατικότητα. Η ση΅ασία που δίνεται στην επιχειρη΅ατικότητα επαναβεβαιώνεται στην εαρινή έκθεση της Επιτροπής το 2003 προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο το οποίο τονίζει ιδιαίτερα την ενίσχυση των επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης ΅έσω της γνώσης, της καινοτο΅ίας και της επιχειρη΅ατικής δυνα΅ικότητας.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved