ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  Β0215
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΝΑΣ:
  ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2001
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  - Αναπτύσσεται η προέλευση, η ποσότητα και η ποιότητα των υγρών αποβλήτων. - Γίνεται μια εκτεταμένη αναφορά στην κίνηση των υγρών αποβλήτων στα δίκτυα αποχέτευσης και στην υδραυλική των ανοικτών αγωγών. - Παρουσιάζονται στοιχεία περιβαλλοντικής μικροβιολογίας και βιοχημείας. - Αναπτύσσεται η κινητική της βιολογικής αυξησης. - Αναπτύσσεται η μέθοδος της Ενεργού Ιλύος - Αναπτύσσεται η διεργασία μεταφοράς οξυγόνου στα υγρά απόβλητα. - Αναπτύσσονται οι μεθόδοι βιολογικής επεξεργασίας των δεξεμενών επεξεργασίας και των βιολογικών φίλτρων. - Αναπτύσσεται η μεθοδός της Αναερόβιας επεξεργασίας - Αναπτύσσεται η κινητική αύξησης και ητεχνολογία απομάκρυνσης των θεραπευτικών συστατικών από τα υγρά απόβλητα. - Αναπτύσσεται οι φυσικοχημικές μεθόδοι επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. - Αναπτύσσεται η επεξεργασία της ιλύος - Γίνεται αναφορά στο σχεδιασμό των ΜΕΥΑ μεγάλου μεγέθους - Αναπτύσσεται η μέθοδος της διάθεσης των υγρών αποβλήτων σε Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας. - Αναπτύσσονται οι πρακτικές τελικής διάθεσης των υγρών αποβλήτων στους αποδέκτες. - Αναπτύσσεται η μεθεδολογία επιλογής του χώρου εγκατάστης της ΜΕΥΑ.