Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ2.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ2.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ


Δράση 2.1.1 Αποτύπωση των επιχειρηματικών τάσεων καθώς και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Ηπείρου

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Η ενέργεια περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση υφιστάμενων στοιχείων (πτωχεύσεις, ιδρύσεις, πτωχεύσεις κτλ) και μελετών των τοπικών ΕΒΕ και Αναπτυξιακών Εταιριών, την επικαιροποίησή τους, με διαδικασία αντιπαραβολής από άλλες στατιστικές πηγές (π.χ ΕΣΥΕ) και την ολοκληρωμένη παρουσίαση μέσω μιας βάσης δεδομένων η οποία θα συντηρείται και θα να ανανεώνεται από τον φορέα του ΚΕΤΑ . Η βάση δεδομένων θα αναπτυχθεί από υπεργολάβο.

Η αξιοποίηση της βάσης δεδομένων θα είναι πολλαπλή. Τα δεδομένα θα αναλύονται με άμεσο παραδοτέο μια Έκθεση – Υπόμνημα σε ετήσια βάση όπου θα παρουσιάζονται :

• Η Εικόνα της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στη Περιφέρεια
• Οι παραγωγικές και επιχειρηματικές τάσεις
• Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας
• Τα ισχυρά σημεία των νομών και της περιφέρειας
• Τα αδύνατα σημεία των νομών και της περιφέρειας
• Οι Ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις
• Οι Απειλές και κίνδυνοι με ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήματα τοπικού χαρακτήρα
• Προτάσεις – Ενέργειες για την αξιοποίηση των ευκαιριών και αντιμετώπιση των απειλών.

Οι παραπάνω ενότητες θα παρουσιάζουν και τα συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με άλλες περιφέρειες της ΕΕ και της Ελλάδας, δίδοντας ιδιαίτερη σημασία στις περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες και ανισοκατανομές.
Η διάχυση των αποτελεσμάτων των παραπάνω εκθέσεων θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής εκδήλωσης στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι τοπικοί φορείς και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιείται με εναλλαγή νομών κάθε έτος.
Αποδέκτες αυτών των ετήσιων εκθέσεων θα είναι η Περιφέρειας Ηπείρου, ο Κεντρικός Φορέας ΚΕΤΑ, το Υπουργείο Ανάπτυξης, και τα αρμόδια Υπουργία προς τα οποία κατευθύνονται οι προτάσεις και οι ενέργειες.

Παραδοτέα της δράσης :
• 1 Βάση Δεδομένων
• 4 ετήσιες εκθέσεις – Υπομνήματα Θέσεις Προτάσεις
• 4 εκδηλώσεις διάχυσης αποτελεσμάτων

Διάρκεια :
Όλη η διάρκεια του προγράμματός

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ Ηπείρου, ΣΒΒΕ

Ωφελούμενες ΜΜΕ : Όλες
Δράση 2.1.2 Δημιουργία Πάνελ Επιχειρήσεων για τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων συγκριτικής αξιολόγησης

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Η δράση περιλαμβάνει την επιλογή αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων ανά νομό και διενέργεια συλλογής στοιχείων με τη μέθοδο συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Η μεθοδολογία εκπόνησης αλλά και το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων αναμένονται από τον κεντρικό φορέα συντονισμού των ΚΕΤΑ.

Τα γραφεία του ΚΕΤΑ Ηπείρου σε κάθε ένα νομό αναλαμβάνουν την αποστολή και συλλογή των ερωτηματολογίων και την προώθηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν στη κεντρική δομή του ΚΕΤΑ Ηπείρου. Η κεντρική δομή θα επεξεργάζεται τα δεδομένα με βάση τις προδιαγραφές που θα ορίσει η κεντρική δομή Συντονισμού των ΚΕΤΑ στην οποία και θα προωθούνται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας.

Σε ετήσια βάση το Πάνελ των επιχειρήσεων θα αναπροσαρμόζεται επιδιώκοντας την πιο αντιπροσωπευτική και μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων, εφόσον αυτό συμφωνηθεί με τον κεντρικό φορέα συντονισμού των ΚΕΤΑ.


Παραδοτέα της δράσης :
• Πάνελ 300 επιχειρήσεων με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας


Διάρκεια :
Όλη η διάρκεια του προγράμματός

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ Ηπείρου

Ωφελούμενες ΜΜΕ : Όλες

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved