Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ3.1 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ3.1 ΕξατομικευμΕνη ΥποστΗριξη


Δράση 3.1.1 Ικανοποίηση Αιτημάτων επιχειρήσεων


Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι, θα παρέχουν πρώτου επιπέδου υποστήριξη στις επιχειρήσεις. Τα αιτήματα των επιχειρηματιών θα καταγράφονται σε ειδική φόρμα και θα γίνεται γνωμοδότηση με συγκεκριμένες προτάσεις για τη βέλτιστη διαδρομή υλοποίησης.

Στη συνέχεια ο κάθε ένας σύμβουλος θα δημιουργεί συγκεκριμένο φάκελο παρακολούθησης του αιτήματός το οποίο θα περιλαμβάνει:

• Την αναλυτική περιγραφή του αιτήματος
• Τα πρακτικά των επαφών και των ενεργειών που έγιναν για το συγκεκριμένο αίτημα
• Τον οδηγό βέλτιστης διαδρομής του επιχειρηματία για το συγκεκριμένο ερώτημα και τις προτάσεις του συμβούλου του ΚΕΤΑ
• Τη σχετική αλληλογραφία του αιτήματος
• Φόρμα ικανοποίησης του επιχειρηματία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΚΕΤΑ και των υπηρεσιών του ιδιώτη συμβούλου που προτάθηκε από το ΚΕΤΑ να αναλάβει την διεκπεραιώσει του αιτήματος.

Ο συγκεκριμένος φάκελος θα αποτελεί και το σημείο αναφοράς για την μέτρηση της δραστηριότητας των συμβούλων σχετικά με την ικανοποίηση αιτημάτων επιχειρήσεων και την παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης.

Στην ενέργεια αυτή το ΚΕΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ δίνει ιδιαίτερη έμφαση, στελεχώνοντας τη δομή με στελέχη υψηλών ικανοτήτων και διαθέτοντας ένα σημαντικό ποσοστό του προϋπολογισμού.

Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοί εφόσον χρειάζεται θα κατευθύνουν τις επιχειρήσεις στην καταλληλότερη ομάδα συμβούλων επιχειρηματικών υπηρεσιών και στις δομές επαγγελματικής κατάρτισης, ή τον πλέον αρμόδιο φορέα ή δομή που εμπλέκεται στην παροχή πληροφόρησης για τις ΜΜΕ (ΟΠΕ, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, ΚΥΕ, κτλ.).


Παραδοτέα της δράσης :
• 1500(φάκελοι) εξατομικευμένοι οδηγοί βέλτιστης διαδρομής

Διάρκεια :
5 έτη

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ

Ωφελούμενες ΜΜΕ : 1500
Δράση 3.1.2 Συνεργασία με ομοειδείς διακρατικούς εταίρους

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η ανάπτυξη συνεργασίας των Κ.Ε.Τ.Α. με ομοειδείς διακρατικούς εταίρους με κύριους στόχους, τόσο την ανάπτυξη της επικοινωνίας και την μονιμοποίηση διακρατικών δομών συνεργασίας όσο και την συνεχή και ανοικτή πρόσβαση σε καινούργιες γνώσεις και πληροφορίες από τους διακρατικούς εταίρους.

Το περιεχόμενο της δράσης αφορά:
• Την διοργάνωση τριών εκπαιδευτικών - ενημερωτικών ταξιδιών των επτά συμβούλων του ΚΕΤΑ στις χώρες των διακρατικών εταίρων
• Την διεξαγωγή συζητήσεων για τον προσδιορισμό των πεδίων συνεργασίας των διακρατικών εταίρων
• Την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των δομών υποστήριξης της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας


Παραδοτέα της δράσης :
• 3 Εκπαιδευτικά – ενημερωτικά ταξίδια στις χώρες των διακρατικών εταίρων

Διάρκεια :
3 Χρόνια

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ

Ωφελούμενες ΜΜΕ : Όλες


Δράση 3.1.3 Ανάπτυξη δικτύου αναδόχων για παροχή τεχνικής υποστήριξης σε μικρές και ΜΜΕ επιχειρήσεις

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Στόχος της δράσης είναι η τεχνική στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά που δραστηριοποιούνται παράγοντας προϊόντα ανώτερης ποιότητας και ασφάλειας.

Αντικείμενο της δράσης θα είναι η επιλογή έμπειρων στελεχών επιχειρήσεων (εν ενεργεία ή σε σύνταξη) σε θέματα marketing και προώθησης προϊόντων και σε στρατηγικές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.

Τέτοια στελέχη θα συγκροτούν ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων που θα παρέχει την απαιτούμενη συμβουλευτική υποστήριξη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εξατομικευμένα με το θεσμό του αναδόχου. Αναμένεται να ενισχυθούν 50 επιχειρήσεις, και η δράση θα μπορούσε να αναπτυχθεί μετά την 5ετία, ανταποδοτικά.

Παραδοτέα της δράσης :
• Εξατομικευμένη υποστήριξη σε marketing-προώθηση 50 επιχειρήσεων

Διάρκεια :
Όλη η διάρκεια του προγράμματος

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ

Ωφελούμενες ΜΜΕ : 50 Άμεσα

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved