Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


4.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ4.1 ΕξατομΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Δράση 4.1.1 Μητρώα για θέματα: τεχνικά, τεχνολογικά, εμπορικά, οικονομικά, εξεύρεσης ειδικευμένου προσωπικού, ποιότητα, διασφάλιση ποιότητας και χρηματοπιστωτικά


Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η κατάρτιση ενός μητρώου συμβούλων επιχειρήσεων τους οποίους θα αξιολογήσει το ΚΕΤΑ για το έργο της συμβουλευτική υποστήριξης σε επιχειρήσεις (νέες ή υφιστάμενες) ανάλογα με το ζητούμενο / απαιτούμενο πεδίο συμβουλευτικής υποστήριξης και τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Το ΚΕΤΑ θα κατευθύνει τις επιχειρήσεις προς την καταλληλότερη ομάδα σύμφωνα με το αντικείμενο, αλλά δεν θα αναθέτει το έργο.

Το μητρώο θα καταρτιστεί μέσω της υλοποίησης μίας σειράς ενεργειών οι οποίες αφορούν στα εξής:

• Προσδιορισμός πεδίων (θέματα τεχνικά, τεχνολογικά, οικονομικά, χρηματοπιστωτικά, διασφάλισης ποιότητας κλπ)
• Προσδιορισμός τομέων λειτουργίας επιχειρήσεων (τουρισμός, εμπόριο, μεταποίηση κλπ)
• Κατάρτιση κριτηρίων ανά πεδίο και τομέα (εμπειρία, γνώσεις, εκπαίδευση κλπ, ειδικές γνώσεις και προσόντα) για να εγγραφεί κάποιος στο μητρώο
• Προσκλήσεις ενδιαφέροντος
• Οργάνωση και ανάπτυξη αρχείου (φυσικού και ηλεκτρονικού) με όλα τα σχετικά με τα παραπάνω δεδομένα και επεξεργασία αυτών

Η ανάπτυξη του μητρώου συμβούλων θα υλοποιηθεί από τον ΣΒΒΕ, ο οποίος και θα αναλάβει τη συγγραφή του τεύχους προδιαγραφών το οποίο θα εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συνεχής τροφοδότηση και συντήρησης θα πραγματοποιείται από το κεντρικό γραφείο του ΚΕΤΑ


Παραδοτέα της δράσης :
• Τεύχος Προδιαγραφών
• Λειτουργία Υπηρεσίας Μητρώου Συμβούλων

Διάρκεια :
Όλη την διάρκεια του ΚΕΤΑ

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ Ηπείρου / ΣΒΒΕ

Ωφελούμενες ΜΜΕ : Όλες
Δράση 4.1.2 Διαδικασία παρακολούθησης –αξιολόγησης μητρώου

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η εκπόνηση και υλοποίηση μεθοδολογίας συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργικότητας του μητρώου.

Σε μηνιαία βάση, θα οργανώνονται συναντήσεις μεταξύ των υπεύθυνων του Μητρώου και του ΚΕΤΑ όπου θα συζητούνται τα συμπεράσματα της λειτουργικής αξιολόγησης (νέες εγγραφές – αναστολές λειτουργίας – ικανοποίηση επιχειρήσεων) και θα προτείνονται βελτιωτικές ενέργειες.

Υπογραμμίζεται ότι οι σύμβουλοι σε κάθε ένα νομό αναλαμβάνουν την επικαιροποίηση του μητρώου για το νομό τους, και την αποστολή των αλλαγών στη κεντρική δομή η οποία και θα εγκρίνει τις διορθώσεις και προσθήκες.

Παραδοτέα της δράσης :
• Μεθοδολογία Παρακολούθησης
• 4 Εκθέσεις Συμπερασμάτων

Διάρκεια :
5 μήνες (η εκπόνηση), 5 έτη η διαδικασία

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ Ηπείρου

Ωφελούμενες ΜΜΕ : Όλες


Δράση 4.1.3 Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Τεχνολογικής Παρότρυνσης και υποστήριξης

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί ο προσδιορισμός φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) οι οποίοι είναι σε θέση να παρέχουν τεχνολογική υποστήριξη σε διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων και η δημιουργία μόνιμων δεσμών (δικτύου) διασύνδεσης αυτών, με τις επιχειρήσεις για την διασφάλιση της πρόσβασης των τελευταίων σε εξειδικευμένες υπηρεσίες αυτής της μορφής.

Το εργαλείο αυτό θα αναπτυχθεί από τους επιχειρηματικούς συμβούλους του ΚΕΤΑ Ηπείρου και θα χρησιμοποιείται για την καλύτερη δυνατή παροχή πρώτης κατεύθυνσης στους επιχειρηματίες που αναζητούν τεχνολογική υποστήριξη.

Παραδοτέα της δράσης :
• Κατάλογος φορέων παροχής τεχνολογικής υποστήριξης Περιφέρειας Ηπείρου
• Δημιουργία κατάλογου όπου αντιστοιχίζονται τεχνολογικός φορέας και επιχειρήσεις

Διάρκεια :
Όλη την διάρκεια του ΚΕΤΑ

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ Ηπείρου

Ωφελούμενες ΜΜΕ : Όλες


Δράση 4.1.4 Μελέτη βιωσιμότητας ΚΕΤΑ

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η κατάρτιση μίας μελέτης βιωσιμότητας του ΚΕΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, πενταετούς διάρκειας (2007 – 2011). Στόχος της μελέτης είναι η σωστή προετοιμασία του ΚΕΤΑ για τη λειτουργία του μετά την προγραμματική περίοδο και το τέλος της κρατικής χρηματοδότησης.

Παραδοτέα της δράσης :
• Μία (1) μελέτη βιωσιμότητας

Διάρκεια :
Ένα (1) έτος

Φορέας Υλοποίησης : Σ.Β.Β.Ε

Ωφελούμενες ΜΜΕ : Όλες

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved