Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ5.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ5.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ


Δράση 5.1.1 Οργάνωση διαμεσολάβησης


Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Η δράση περιλαμβάνει δύο διακριτές ενότητες.

Α) Δημιουργία διαδικασιών οργάνωσης διαμεσολάβησης και ειδικού εντύπου - καταλόγου. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας θα παραχθεί ένας κατάλογος χρηματοδοτικών εργαλείων της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο κατάλογος αυτός θα αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για κάθε ένα επιχειρηματικό σύμβουλο του ΚΕΤΑ κατά την προσπάθεια διαμεσολάβησης του μεταξύ επιχειρηματία και χρηματοδοτικού οργανισμού όσο και του ίδιου του επιχειρηματία . Θα περιέχει περιγραφή όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της περιφέρειας Ηπείρου, πλήρη στοιχεία επικοινωνία καθώς και παραδείγματα για το κάθε ένα εργαλείο.

Σε επίπεδο οργάνωσης θα δημιουργηθεί ειδική διαδικασία η οποία θα προβλέπει το άνοιγμα φακέλου παρακολούθησης για κάθε ένα αίτημα διαμεσολάβησης. Ο φάκελος θα συντηρείται από τον επιχειρηματικό σύμβουλο και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την μέτρηση του αποτελέσματος της προσπάθειας διαμεσολάβησης.

Η εκπόνηση του οδηγού θα ανατεθεί στο ΣΒΒΕ που κατέχει και την σχετική εμπειρία, ενώ οι διαδικασίες παρακολούθησης (φάκελος) θα αναπτυχθούν από την κεντρική δομή ΚΕΤΑ της περιφέρειας Ηπείρου σε συνεργασία με τους επιχειρηματικούς συμβούλους ανά νομό

Β) Εκπόνησης διαμεσολαβήσεων. Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι που θα δραστηριοποιούνται ανά νομό αναλαμβάνουν την διενέργεια διαμεσολάβησης με σκοπό την χρηματοδότηση, μεταξύ αιτούμενου επιχειρηματία και χρηματοδοτικού οργανισμού. Ο σύμβουλος θα πρέπει να:

• καθοδηγήσει τον επιχειρηματία στη επιλογή του κατάλληλου χρηματοδοτικού φορέα ή προγράμματός (αναφέροντας όλες τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης)
• φέρει σε επαφή τον επιχειρηματία με τις υπηρεσίες του φορέα χρηματοδότησης
• να συμμετέχει στις συζητήσεις διαπραγμάτευσης εφόσον αυτό ζητηθεί από τον επιχειρηματία
• να παρακολουθήσει την κατάληξη της διαμεσολάβησης

Όλα τα παραπάνω σημεία θα πρέπει να έχουν πλήρη και διακριτή αναφορά στο φάκελο παρακολούθησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΥΠΑΝ και του ΠΕΠ Ηπείρου και των δημοσίων τραπεζών αλλά και των πιθανών χρηματοδοτήσεων που μπορούν να προέλθουν από τον αναπτυξιακό νόμο και το Ελληνικό Σχέδιο για την ανασυγκρότηση των Βαλκανίων.


Παραδοτέα της δράσης :
• 40 Διαμεσολαβήσεις (φάκελοι)
• Οδηγός χρηματοδοτικών εργαλείων της Περιφέρειας Ηπείρου

Διάρκεια :
5 έτη

Φορέας Υλοποίησης : Κεντρική Δομή ΚΕΤΑ / ΣΒΒΕ

Ωφελούμενες ΜΜΕ : 40

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved