Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

6/10/2020

• Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
Το άρθρο 2 της Συνθήκης της Ρώμης όρισε τον ακόλουθο στόχο για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ): "να προάγει την αρμονική ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητας, τη συνεχή και ισόρροπη επέκταση της οικονομίας, αυξημένη σταθερότητα, επιταχυνόμενη ανύψωση του βιοτικού επιπέδου και σχέσεις περισσότερο στενές μεταξύ των κρατών που συνενώνει".
Υπήρχαν δύο συμπληρωματικοί μεταξύ τους τρόποι για να επιτευχθούν αυτά. Ο ένας ήταν να ανοίξουν τα σύνορα και να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών και υπηρεσιών στο εσωτερικό της ΕΟΚ. Ο άλλος τρόπος ήταν να αναπτυχθούν σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, με τον καθορισμό κοινών πολιτικών και χρηματοδοτικών μέσων.
Η ενιαία αγορά ολοκληρώθηκε τελικά την 1η Ιανουαρίου 1993, αν και δεν είχε τελειώσει πλήρως το όλο εγχείρημα. Γιατί χρειάστηκε περισσότερο από 40 χρόνια για να επιτευχθεί αυτό; Οι δασμοί είχαν καταργηθεί στο εσωτερικό της ΕΟΚ ήδη από τον Ιούνιο του 1968, 18 μήνες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Γιατί υπήρξαν στη συνέχεια τόσες καθυστερήσεις; Διότι είναι πολύ ευκολότερο να εναρμονιστούν οι δασμοί από το να εναρμονισθεί η φορολογία. Επειδή οι κανόνες που διέπουν τα επαγγέλματα διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη. Και επειδή, στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ένας συνδυασμός καλυμμένου προστατευτισμού και μιας πληθώρας νέων τεχνολογικών προδιαγραφών οδήγησαν σε ακόμα μεγαλύτερο διαχωρισμό των εθνικών αγορών.
Αυτό δεν είναι τόσο παράδοξο όσο φαίνεται. Ορισμένα από τα κράτη μέλη υπέστησαν σοβαρότατο πλήγμα από την οικονομική ύφεση μετά τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις το 1973 και το 1980. Οι χώρες αυτές κατέφυγαν στη λήψη προστατευτικών μέτρων για να προφυλάξουν τις αγορές τους από την οδυνηρή πίεση της αύξησης του παγκόσμιου ανταγωνισμού.
Έτσι, το 1985, η Επιτροπή, με πρόεδρο τον Ζακ Ντελόρ, δημοσίευσε μια εντυπωσιακή Λευκή Βίβλο. Επεσήμανε ότι η διευρυνόμενη Κοινότητα είχε τη δυνατότητα να γίνει μια ενιαία αγορά με περισσότερα από 300 εκατομμύρια καταναλωτές. Αλλά έδειξε και με μεγάλη σαφήνεια ότι αυτό το τρομερό δυναμικό υπονομευόταν από πολλά εμπόδια: ουρές στα σημεία διέλευσης των συνόρων• τεχνικοί εμπορικοί φραγμοί• κλειστές αγορές για τις δημόσιες συμβάσεις .... Το κόστος αυτής της αναποτελεσματικότητας, το "κόστος της μη Ευρώπης" όπως πολύ εύστοχα αποκαλέστηκε, υπολογίστηκε σε 200 δισεκατ. € περίπου.
Η Λευκή Βίβλος ήταν το έναυσμα για να αναλάβουν δράση τα 12 κράτη μέλη. Το Φεβρουάριο του 1986, υπέγραψαν την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία καθόριζε χρονοδιάγραμμα για τη λήψη των 270 περίπου μέτρων που ήταν απαραίτητα για να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά μέχρι το 1993. Μετά από αυτό, η πρόοδος ήταν ταχεία. Όλες οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματικές και εμπορικές ενώσεις προχώρησαν με ταχύ ρυθμό, προσαρμόζοντας τις στρατηγικές τους στους νέους κανόνες του παιχνιδιού. Οι ωφέλειες έγιναν σίγουρα αισθητές στην καθημερινή ζωή όλων, εφόσον προσφέρονταν όλο και μεγαλύτερο φάσμα αγαθών και υπηρεσιών και οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρώπη, είτε για εργασία είτε για αναψυχή.
Αυτός ο "ενάρετος κύκλος" της αυξημένης ελευθερίας διακίνησης, της ανταγωνιστικότητας και οικονομικής ανάπτυξης ήταν πλέον μη αναστρέψιμος. Οι φυσικοί, φορολογικοί και τεχνολογικοί φραγμοί έπεφταν ο ένας μετά τον άλλο, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες διαφωνίες για ορισμένα ιδιαίτερα ευαίσθητα ζητήματα, όπως η εναρμόνιση της φορολόγησης των καταθέσεων.

Όταν υπάρχει ελευθερία κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων στο εσωτερικό μιας ενιαίας αγοράς, τότε πρέπει να υπάρχουν και κανόνες που να διασφαλίζουν το δίκαιο ανταγωνισμό. Οι κανόνες αυτοί ορίζονται στη Συνθήκη ΕΚ. Παραδείγματος χάρη, η Συνθήκη απαγορεύει τις συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων "που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς" (Άρθρο 81). Η Συνθήκη επίσης απαγορεύει "κάθε καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης τους εντός της κοινής αγοράς" (Άρθρο 82).
Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει καθοριστική σημασία για να εξασφαλίζει την τήρηση αυτών των κανόνων. Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει χρηματικές ποινές σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή χώρα της ΕΕ που τους παραβιάζει. Η Επιτροπή έχει τόσο μεγάλη εξουσία σε αυτό τον τομέα που μπορεί πρακτικά να απαγορεύσει μια πράξη η οποία συμφωνείται μεταξύ εταιρειών εκτός της ΕΕ, αν η πράξη αυτή θα μπορούσε να θίξει την ενιαία αγορά. Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις "κρατικές ενισχύσεις" (δηλαδή τη βοήθεια που παρέχουν οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ σε εταιρείες).

• Η σημερινή κατάσταση των πραγμάτων
Συνολικά, τα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα είναι πολύ ικανοποιητικά.
 Οι εθνικές αγορές δημοσίων συμβάσεων έχουν ανοίξει χάρη στους αυστηρότερους κανόνες που απαιτούν διαφανείς διαδικασίες και σωστούς ελέγχους για την ανάθεση συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και έργων•
 Έχουν εξαλειφθεί οι ανισότητες ανάμεσα στα εθνικά φορολογικά συστήματα με τη θέσπιση ορισμένων κοινών διατάξεων για την έμμεση φορολογία, τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και τους ειδικούς δασμούς κατανάλωσης•
 Έχουν ελευθερωθεί οι χρηματαγορές και οι αγορές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών•
 Έχουν ληφθεί μέτρα για την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών που αφορούν την ασφάλεια και τη ρύπανση και, γενικά, οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν να αναγνωρίσουν την ισοτιμία των νομοθεσιών της κάθε χώρας και των συστημάτων πιστοποίησης.
 Έχουν αρθεί τα εμπόδια της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων: έχουν καταργηθεί οι έλεγχοι διαβατηρίων στα περισσότερα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και οι επαγγελματικές ειδικότητες αναγνωρίζονται αμοιβαία από τις χώρες της ΕΕ. Παραδείγματος χάρη, οι δικηγόροι μπορούν να ασκήσουν ευκολότερα σήμερα το επάγγελμά τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στην οδηγία που εκδόθηκε το Νοέμβριο του 1997•
 Το εταιρικό δίκαιο έχει εναρμονισθεί στην ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν ευθυγραμμίσει τις εθνικές νομοθεσίες τους για τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (εμπορικά σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας). Αυτό έχει συμβάλει στη σημαντική βελτίωση του κλίματος βιομηχανικής συνεργασίας.
Εντούτοις, η ελεύθερη κυκλοφορία δεν έχει ολοκληρωθεί σε καμία περίπτωση. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εμπόδια που δεν επιτρέπουν την μετεγκατάσταση πολιτών από τη μια χώρα της ΕΕ σε μια άλλη ή την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων. Η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για να βελτιωθεί η κινητικότητα των εργαζομένων, παραδείγματος χάρη να εξασφαλίσει ότι όλες οι χώρες αναγνωρίζουν τα εκπαιδευτικά διπλώματα και τις επαγγελματικές ειδικότητες που αποκτώνται σε μια χώρα της ΕΕ.
Η ενιαία αγορά ασφαλώς υφίσταται και λειτουργεί, αλλά είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχουν συνεχώς περιθώρια βελτίωσης. Η εισαγωγή του ευρώ ήταν σωστή για τη διαφάνεια της αγοράς και για τον ανταγωνισμό: από την 1η Ιανουαρίου 2002, οι καταναλωτές με το ευρώ στην τσέπη τους μπορούν να πραγματοποιούν αγορές παντού και να συγκρίνουν απευθείας τις τιμές σε 12 διαφορετικές χώρες της ΕΕ.

• Οι διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη
Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από τον τριτογενή τομέα της ο οποίος ελευθερώνεται, αν και η ελευθέρωση ορισμένων κλάδων είναι ταχύτερη σε σχέση με άλλους.
Η ελευθέρωση του τομέα των τηλεπικοινωνιών έχει ήδη συμβάλει στη σημαντική μείωση των τιμών. Στο τέλος του 2001, οι διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις ήταν κατά μέσο κατά 11% φθηνότερες σε σχέση με το 2000 και κατά 45% φθηνότερες σε σχέση με το 1998.
Έχουν ληφθεί μέτρα για τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά το όλο ζήτημα των πωλήσεων ενέργειας είναι λεπτό. Η αγορά πρέπει να εξασφαλίσει σε όλους τους καταναλωτές σίγουρο και καθολικό εφοδιασμό ενέργειας σε προσιτές τιμές.
Το Νοέμβριο του 2000, η Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο εργασίας (μια "Πράσινη Βίβλο") που ορίζει κατευθυντήριες γραμμές για μια ενεργειακή πολιτική σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η πολιτική αυτή πρέπει να βασίζεται στην ύπαρξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας και να εγγυάται την ασφάλεια του εφοδιασμού. Εάν η ΕΕ δεν λάβει μέτρα σε αυτό τον τομέα, σε 20 έως 30 χρόνια θα είναι αναγκασμένη να εισάγει το 70% των ενεργειακών της πόρων, ενώ σήμερα εισάγει το 50%. Εξαρτάται ήδη από τη Μέση Ανατολή κατά το 45% των εισαγωγών της πετρελαίου και από τη Ρωσία κατά το 40% των εισαγωγών της φυσικού αερίου.
Επιπλέον, οι χώρες της ΕΕ εξαρτώνται η μία από την άλλη για ενεργειακό εφοδιασμό και έχουν αναλάβει κοινή δέσμευση να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ένας από τους στόχους της ΕΕ είναι η ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (περιλαμβανομένων των βιοκαυσίμων) έτσι ώστε, μέχρι το έτος 2010, η κατανάλωση αυτών των "καθαρών" πηγών ενέργειας σε σχέση με το συνολικό ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ να διπλασιαστεί από 6% σε 12%.

Ένα σημαντικό μέσο για την εξοικονόμηση ενέργειας στην ΕΕ, και κατ’ επέκταση για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, είναι η πολιτική μεταφορών. Σήμερα, το 50% περίπου όλων των εμπορευμάτων που μεταφέρονται στην Ευρώπη και το 80% του συνόλου των μεταφορών επιβατών πραγματοποιούνται με οδικές μεταφορές. Αυτό δεν συνεπάγεται μόνο μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, αλλά προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και βλάπτει το περιβάλλον. Σε ορισμένες αστικές περιοχές, η κυκλοφορία παρουσιάζει πραγματική εικόνα χάους και η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει αυξηθεί σε επίπεδα συναγερμού. Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, η ΕΕ προτίθεται να συμβάλει στο να μετατοπισθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος φόρτος εμπορευμάτων από τις οδικές στις σιδηροδρομικές και στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές.
Η ΕΕ έχει ανάγκη από μια πολιτική μεταφορών που να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή κινητικότητα και των προσώπων και των εμπορευμάτων σε ολόκληρη την χωρίς σύνορα ελεύθερη αγορά της. Για το λόγο αυτό, πρέπει να απελευθερωθούν πλήρως οι σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ευρώπη. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να εναρμονισθούν τα τεχνικά πρότυπα που διέπουν τη χρήση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, αλλά και να αποκτήσουν πρόσβαση οι ανταγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς στα εθνικά δίκτυα σιδηροδρομικών μεταφορών.
Απαιτείται επίσης βελτίωση και των εναέριων μεταφορών. Καθημερινά, 25 000 αεροσκάφη πετούν πάνω από τον ουρανό της Ευρώπης και εξυπηρετούνται από ένα μεγάλο πλέγμα εθνικών συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας (ATC). Αυτό προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθυστέρηση πτήσεων και ταλαιπωρία των επιβατών. Η Επιτροπή προτείνει τη συγχώνευση των χωριστών συστημάτων ATC για τη δημιουργία ενός "Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού".
Υπό την πίεση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες της ΕΕ είναι πλέον ανοικτές στον ανταγωνισμό. Αυτό θέτει το γενικό ζήτημα των "υπηρεσιών γενικού συμφέροντος". Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τη σημασία παροχής δημόσιων υπηρεσιών που από μόνη της δεν είναι δυνατό να παρέχει η ελεύθερη αγορά. Ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες (όπως η ύδρευση, ο ηλεκτρισμός, η υγεία και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, κλπ.) σε προσιτές τιμές. Πράγματι, η πρόσβαση αυτή έχει ζωτική σημασία για την οικονομική και κοινωνική συνοχή της ΕΕ. Έτσι, τα όργανα της ΕΕ επεξεργάζονται νομοθεσία που θα εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στις διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς και ότι θα διατηρηθεί υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Όλα αυτά εντάσσονται στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει στους πολίτες της ένα διακριτό ευρωπαϊκό κοινωνικό "πρότυπο".
Η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς εστιάζεται πλέον σε τομείς υπηρεσιών οι οποίες, σε ορισμένες χώρες, παρέχονταν ανέκαθεν από δημόσιους φορείς. Το άνοιγμα αυτών των υπηρεσιών στον ανταγωνισμό θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της οικονομίας της Ευρώπης.

Εσωτερική Αγορά και Διαλογική Χάραξη Πολιτικών
Μηχανισμός ανατροφοδότησης Επιχειρήσεων ( IPM )

Η πρωτοβουλία IPM είναι μερικώς χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δημοσίων διοικήσεων (IDA) το οποίο τίθεται σε εφαρμογή σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη της ΕΕ.

Η “Διαλογική Χάραξη Πολιτικών” Interactive Policy Making, είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποσκοπεί στη συλλογή και καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά διάφορους τομείς της εσωτερικής αγοράς, με στόχο τη βελτίωση των μελλοντικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών Κοζάνης (Euro Info Centre GR 167) στην ΑΝΚΟ Α.Ε είναι ένα από τα 300 Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών που συμμετέχουν ενεργά στην πρωτοβουλία IPM.

Αν εκτιμάτε ότι αντιμετωπίζετε προβλήματα που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά (ανταγωνισμός, ισοτιμία πτυχίων και επαγγελματικών αδειών, εταιρικό δίκαιο, απασχόληση, περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, προστασία καταναλωτή, φορολογία, τελωνεία, βιομηχανική ιδιοκτησία, δημόσιες συμβάσεις, σήμανση CE, ποικίλες πιστοποιήσεις προϊόντων, ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλα.), μπορείτε να μας γνωστοποιήσετε το ερώτημα / πρόβλημα το οποίο κωδικοποιείται και εισάγεται από εμάς στην εμπιστευτική βάση δεδομένων της Διαλογικής Χάραξης Πολιτικών της ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς.

Αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων στην εσωτερική αγορά

Αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας στην Εσωτερική Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τώρα μπορούμε να σας βοηθήσουμε!

Το SOLVIT είναι ένα δίκτυο on-line επίλυσης προβλημάτων στο οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται για την - επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από την κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές. Το SOLVIT μπορεί να βοηθήσει στο χειρισμό παραπόνων πολιτών αλλά και επιχειρήσεων. Το SOLVIT έχει ως αποστολή να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα δέκα εβδομάδων. Οι υπηρεσίες SOLVIT παρέχονται δωρεάν.

Το SOLVIT είναι σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2002. Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών όπως αυτό της Κοζάνης (Euro Info Centre GR167) συμμετέχουν ως ενεργοί χρήστες της βάσης δεδομένων και μπορούν να υποβάλουν υποθέσεις σε απευθείας σύνδεση (online) από το Νοέμβριο του 2003.

Μεταξύ των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις και τα οποία μπορούν να επιλυθούν μέσω του SOLVIT είναι τα εξής: έκδοση άδειας κυκλοφορίας μηχανοκίνητου οχήματος, πρόσβαση αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, σύσταση εταιρείας, έναρξη δραστηριότητας αυτοαπασχολούμενου, δημόσιες προμήθειες, δημόσιοι διαγωνισμοί, φορολογία, συνοριακοί έλεγχοι, δικαιώματα ψήφου, δικαιώματα στην απασχόληση, αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, άδεια παραμονής, κοινωνική ασφάλιση, ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων ή πληρωμών, πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Το SOLVIT δέχεται την υποβολή υποθέσεων σε απευθείας σύνδεση από οργανισμούς όπως τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα κέντρα παροχής συμβούλων στους πολίτες, τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών (Euro Info Centres), την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, τις Ευρωθυρίδες, τα Εμπορικά επιμελητήρια και τις Επαγγελματικές ενώσεις. 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved