Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

7/10/2020
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΜΕ - ΔΡΑΣΗ 7.3.4

Νέο πρόγραμμα προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», το οποίο για πρώτη φορά ενισχύει την υλοποίηση εξειδικευμένων επενδύσεων στον τομέα της καινοτομίας των Μεταλλευτικών και Λατομικών ΜΜΕ, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, στη διείσδυση σε νέες αγορές, και σε μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Επιλέξιμοι Φορείς λαμβάνονται το σύνολο των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που η κύρια δραστηριότητα τους αφορά την εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων ή άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν νόμιμα δικαιώματα εκμετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών.

Οι Επιλέξιμες δαπάνες αφορούν την αγορά κύριο και βοηθητικού εξοπλισμού και λογισμικού, την απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης τεχνογνωσίας, εκπόνηση μελετών κάθε μορφής, υπηρεσίες υποστήριξης – οργάνωσης και διοίκησης έργου, σύνταξη εγχειριδίων ποιότητας, διαμόρφωση χώρων, βελτιώσεις – τροποποιήσεις – συντήρηση και προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων.

Ο επιλέξιμος προς χρηματοδότησης προϋπολογισμός ανά πρόταση θα πρέπει να κυμαίνεται από 150.000,00 € έως 700.000,00 €, ενώ το ποσοστό της επιχορήγησης αντιστοιχεί στο 50% για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Αντίστοιχα, το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25%.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. μέσα από την μακρά εμπειρία της στην εκπόνηση ανάλογων μελετών, είναι σε θέση να σας υποστηρίξει για την ολοκληρωμένη κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και για την υποστήριξη – οργάνωση και διοίκηση του έργου κατά την υλοποίηση του.

Οι ενταγμένες επενδύσεις στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved