Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

24/1/2021

ΕΠΑΝ: ενισχύονται επενδύσεις στο τομέα της διαχείρισης - αξιοποίησης αποβλήτων 
 
Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στη Δράση 2.9.4. «Β’ κύκλος - Ενίσχυση της δημιουργίας / επέκτασης μονάδων για τη διαχείριση ή / και αξιοποίηση αποβλήτων», ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Η δράση εντάσσεται στον Άξονα 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του ΚΠΣ 2000-2006. Όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΝ, στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν από μια πρόταση υφιστάμενες ή νέες (υπό σύσταση) μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στο τομέα της διαχείρισης ή εναλλακτική διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων.

Οι ενισχύσεις αφορούν στη δημιουργία / επέκταση μονάδων για τη διαχείριση ή την εναλλακτική διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων ή άλλων ειδικών ρευμάτων υλικών πλην δημοτικών πλην δημοτικών απορριμμάτων που προέρχονται από εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια.

Σε αυτό το πλαίσιο ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 140.000 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ που περιλαμβάνουν δαπάνες για ανέγερση ή αγορά κτιρίων, προμήθεια εξοπλισμού, μεταφορικά μέσα, προμήθεια λογισμικού, αγορά δικαιωμάτων χρήσης τεχνογνωσίας, δαπάνες πιστοποίησης, αμοιβές συμβούλων.

Σημειώνεται ότι ο Β’ Κύκλος της Δράσης 2.9.4 έχει συνολικό προϋπολογισμό 55.000.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Β’ Κύκλου αναλύεται ενδεικτικά σε 22.000.000 ευρώ (40%) Δημόσια Δαπάνη και σε 33.000.000 ευρώ (60%) Ιδιωτική Συμμετοχή. Η Δημόσια Δαπάνη αναλύεται σε 14.300.000 ευρώ (65%) Κοινοτική Συμμετοχή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και σε 7.700.000 ευρώ (35%) Εθνική Συμμετοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλον προτάσεις έως τις 31.3.05 και μέχρι ώρα 14.00 μ.μ. στη Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης, Μεσογείων 119, ΤΘ 10192, Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.ggb.gr ή www.antagonistikotita.gr

Πηγή: business2005.gr

Σχετικός σύνδεσμος


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved