Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

27/1/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΘΗΝΑ, 27/1/2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                       Αρ. Πρωτ.:Οικ. 1445/90
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ – ΤΜΗΜΑ Α΄


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Προδημοσίευση για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στη Δράση 2.8.1 – δ΄ κύκλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (Ε.Π.ΑΝ.)
«Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας»


Έχοντας υπόψη:

1. To N.1558/85 (ΦΕΚ. 137/Α/85) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2081/ 92 (ΦΕΚ 154/Α/92).
2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.86), Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.89) και Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95) «Οργανισμός της ΓΓΒ», του άρθρου 21 του Ν. 2367/95 (ΦΕΚ 261/Α/95) «Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.», και της Υ.Α. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/Β/12.3.1996) «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της ΓΓΒ».
3. Το Π.Δ. 27/1.2.96 (ΦΕΚ 19/Α) «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
4. Το Π.Δ. 121/10.3.2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004).
5. Την υπ΄ αριθμ. Οικ. 614/5.04.2004 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με «Διορισμό του Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 106/Γ/13.04.2004).
6. Την υπ΄ αριθμ. 7154/29.4.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογράφουν ‘’με εντολή Υπουργού’’» (ΦΕΚ 655/Β/5.5.2004).
7. Το άρθρο 28 παρ. α’ του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 2438/96 (ΦΕΚ 211/Α).
8. Το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν.2244/94 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 168/Α/94), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν.2308/95 (ΦΕΚ 114/Α/95).
9. Τις διατάξεις του Νόμου 707/77 (ΦΕΚ 273) όπως τροποποιήθηκε από τον 1472/84 (ΦΕΚ 112), 1479/84 (ΦΕΚ145), 2000/91 (ΦΕΚ 206), 2702/99 (ΦΕΚ 70) και το Π.Δ. 159/97 (ΦΕΚ 135).
10. Τις διατάξεις του Ν.2414/1996 σχετικά με τον «εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135/Α/25.6.1996).
11. Την C(2001)-550 της 14.3.2021 Απόφαση της ΕΕ με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ. 2000 - 2006).
12. Τις διατάξεις του Ν.2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α).
13. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 69/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει πρόταση για την ένταξη έργου του στη Δράση 2.8.1 – Δ’ κύκλος του Ε.Π.ΑΝ. «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας», καθώς και για την έγκριση της χρηματοδότησής του, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και με τους αναλυτικούς όρους του Κανονισμού Υλοποίησης του προγράμματος μέχρι και την 31η Μαρτίου 2005.

2. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 65% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 35%.

Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών, στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ, στην ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών.

3. Στόχος της παρούσας προκήρυξης είναι η ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας στους νέους (άνδρες & γυναίκες), μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς της Μεταποίησης και τις λοιπές επιλέξιμες δραστηριότητες.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι και νέες που:

• Γεννήθηκαν από το 1966 μέχρι και το 1987,
• είναι άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες,
• δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το διάστημα από 01.01.2021 έως και την ημερομηνία προκήρυξης – προδημοσίευσης του προγράμματος.

5. Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο  50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150.000 ΕΥΡΩ για τον τομέα της Μεταποίησης και τα 100.000 ΕΥΡΩ για τις λοιπές επιλέξιμες δραστηριότητες, με κατώτατο όριο για όλες τις περιπτώσεις τα 30.000 ΕΥΡΩ.

6. Για το πρόγραμμα ισχύει ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Οι επιχορηγήσεις που δίδονται με τον κανόνα De minimis αθροιστικά σε μία τριετία δεν πρέπει να υπερβούν ανά δικαιούχο τα 100.000 ΕΥΡΩ.

7. Οι ενδιαφερόμενοι θα συντάσσουν την πρότασή τους στα ειδικά έντυπα που διανέμονται μαζί με τον Κανονισμό Υλοποίησης του προγράμματος. Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν τα δικαιολογητικά που αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα Κανονισμό του προγράμματος. Η πρόταση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο συνολικό φάκελο υποψηφιότητας.

8. Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στον ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, Ξενίας 16 & Έβρου, 11528 Αθήνα, με την ένδειξη «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας», μέχρι και την 31η Μαρτίου 2005.

9. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Υλοποίησης του προγράμματος.

10. Περίληψη της πρόσκλησης αυτής θα δημοσιευθεί στις παρακάτω εφημερίδες:
                   
1. ΚΕΡΔΟΣ
2. ΕΞΠΡΕΣ
3. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
4. ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
5. ΙΣΟΤΙΜΙΑ
6. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
7. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
8. ΕΣΤΙΑ
9. ΑΥΡΙΑΝΗ
10. ΒΗΜΑ
11. ΠΑΡΟΝ
12. ΚΑΡΦΙ
13. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
14. ΧΩΡΑ

         Ο Υπουργός  Ανάπτυξης
    

             Δημήτρης Σιούφας


         
Πηγή:
www.ggb.gr

Σχετικός σύνδεσμος


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved