Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

11/4/2020

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 2.11 “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Τριτογενούς Τομέα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 200.000.000,00 ευρώ ο οποίος αναλύεται σε ευρώ 80.000.000,00 συνολική δημόσια χρηματοδότηση και 120.000.000,00 ευρώ ιδιωτική συμμετοχή. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 50% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 50%.
Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών, στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ, στην ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών.Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών επιχειρήσεων του εμπορίου μέσω της ενίσχυσης ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων, που αποσκοπούν:

στην αναβάθμιση / ανακαίνιση του χώρου που ασκείται η εμπορική δραστηριότητα, στον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό τους, στην ένταξη μίας μεμονωμένης εμπορικής επιχείρησης σε δίκτυα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τη μορφή της δικαιόχρησης (franchising),

στην προώθηση των συνεργασιών των επιχειρήσεων σε κλαδικό επίπεδο που μπορούν να στοχεύουν είτε στην από κοινού πραγματοποίηση των αγορών από τους προμηθευτές, είτε στην από κοινού εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων ή / και κοινού χώρου εκθέσεων-πωλήσεων ή / και δημιουργία κοινών δικτύων διανομής.

Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων από εμπορικές επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών πριν την 1/1/2021 και απασχολούσαν το 2004 από 1-9 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, εκφραζόμενα σε ετήσιες μονάδες εργασίας.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί σχέδια μεμονωμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (τουλάχιστον 8) ως εξής:

τα σχέδια των μεμονωμένων επιχειρήσεων θα πρέπει αν ολοκληρώνονται εντός 5 (πέντε) μηνών από την ημερομηνία έγγραφης ενημέρωσης της επιχείρησης για την έγκρισή της, το όριο του προϋπολογισμού των υποβαλλόμενων σχεδίων να είναι 40.000,00 € το κατώτερο και 100.000,00 €, το ανώτατο.

τα σχέδια των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα πρέπει αν ολοκληρώνονται εντός 8 (οκτώ) μηνών από την ημερομηνία έγγραφης ενημέρωσης της επιχείρησης για την έγκρισή της, το όριο του προϋπολογισμού των υποβαλλόμενων σχεδίων να είναι 40.000,00 € το κατώτερο και 150.000,00 €, το ανώτατο, ανά επιχείρηση.

Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 40% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Για το πρόγραμμα ισχύει ο Κανονισμός (ΕΚ) 69/2001 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), που σημαίνει ότι μία επιχείρηση δεν μπορεί μέσα σε μία τριετία να λάβει - στο πλαίσιο προγραμμάτων που διέπονται από τον παραπάνω κανονισμό- δημόσια χρηματοδότηση άνω των 100.000,00 €.
Οι όροι του προγράμματος (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, κριτήρια και διαδικασίες επιλογής, κ.λπ.) παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.

1. Πληροφορίες και παραλαβή εντύπων του προγράμματος
ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.
Ξενίας 16 & Έβρου 11528 Αθήνα
τηλ: 210-7491100
Fax: 210-7491225
E-mail: emporio@eommex.gr

2. Υποβολή Φακέλων Υποψηφιότητας
Οι Φάκελοι Υποψηφιότητας θα υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 03-05-2020 και έως την 20-05-2020 στη διεύθυνση:

ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.,
Για το πρόγραμμα " ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"
Ξενίας 16 & Έβρου 11528 Αθήνα 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved