Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

7/9/2020

Δικτύωση τουριστικών ΜΜΕ-CLUSTERING

 

Μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να υποβάλουν στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχεί-ρισης τις προτάσεις τους τα ενδιαφερόμενα δίκτυα τουριστικών επιχειρήσεων για το πρόγραμμα «Προώθηση της δικτύωσης των τουριστικών ΜΜΕ - Clustering», Δράση 2.2.3.1 του ΕΠΑΝ.
Επιλέξιμα θεωρούνται τα δίκτυα που περι-λαμβάνουν οριζόντιες ή και κάθετες διασυνδέ-σεις μεταξύ επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται τεκμηριωμένα προστιθεμένη αξία στην επιχειρηματική δραστη-ριότητα των συμμετεχουσών στο δίκτυο επιχειρήσεων. Τα μέλη του δικτύου πρέπει να συστήσουν ΑΕ ή ΕΠΕ προ της υπογραφής της συμβάσεως με τον ΕΦΔ, ή να ενεργοποιήσουν υφιστάμενο νομικό πρόσωπο.
Οι επιλέξιμες για το πρόγραμμα ενέργειες είναι:
1. Οργάνωση της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του δικτύου.
2. Πιστοποίηση συστημάτων του δικτύου (ISO, HACCP, κλπ).
3. Προμήθεια εξοπλισμού και τεχνογνωσίας του δικτύου, για ανάπτυξη νέων/ αναβάθμιση υπαρχουσών υπηρεσιών.
4. Χρήση νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τεχνολογιών.
5. Συμμετοχή σε εκθέσεις.
6. Αγορά, διαμόρφωση και εξοπλισμός χώρων με στόχο την συγκέντρωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του δικτύου σε κοινό χώρο.
7. Σύσταση νέου νομικού προσώπου-δικτύου, και προετοιμασία της πρότασης.
Από τις επιλέξιμες ενέργειες 1-7 πρέπει να επιλεγούν για την υποβολή προτάσεων τουλάχιστον οι δύο.


Στα δίκτυα μπορούν να συμμετέχουν και μη τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά το συνολικό ποσοστό συμμετοχής αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%. Γενικά, κάθε επιχείρηση συμμετέχει με ελάχιστο ποσοστό 3% και μέγιστο 30%, ενώ για την υποβολή της πρότασης απαιτούνται 4 τουλάχιστον επιλέξιμες επιχειρήσεις στο δίκτυο. Κατάλογος των επιχειρήσεων - απαραίτητα ΜΜΕ - που είναι επιλέξιμες δημοσιεύεται στο κείμενο της πρόσκλησης. Το ύψος κάθε πρότασης πρέπει να είναι από 300.000 ευρώ μέχρι 3 εκατ. ευρώ, ενώ η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.


Η πρόσκληση του ΥΠΑΝ, μαζί με τον οδηγό του προγράμματος και τα έντυπα υποβολής, βρίσκονται στην διεύθυνση:
www.gnto.gr/pages.php?pageID=179&langID=1 (γαλάζιο πλαίσιο: Γ’ ΚΠΣ-ΕΠΑΝ).

Η πρόσκληση περιέχει πίνακες με τις επιλέξιμες επιχειρήσεις (κατά ΣΤΑΚΟΔ 03), καθώς και τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης του ΕΠΑΝ, στους οποίους θα πρέπει να υποβληθούν οι προτάσεις.

Σχετικός σύνδεσμος


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved