Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

9/10/2020

Νέα προθεσμία για την υποβολή προτάσεων σε έργα καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών

Παρατείνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2005 με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα η προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων για έργα εφαρμογής καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών στο πλαίσιο της Δράσης 3.1.1 "Εφαρμογή επιδεικτικών έργων καινοτόμων τεχνολογιών". Τα έργα που θα υλοποιηθούν θα επιχορηγηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑΝ) του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός των έργων που πρόκειται να ενισχυθούν, στο πλαίσιο της δράσης, ανέρχεται σε 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Το κατώτερο όριο προϋπολογισμού μιας πρότασης είναι 70 χιλιάδες ευρώ, ενώ το ανώτερο όριο επί του οποίου παρέχεται επιχορήγηση καθορίζεται σε 880 χιλιάδες ευρώ.

Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης κάθε χρηματοδοτούμενης πρότασης επιδεικτικού έργου καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών διαφέρει αναλόγως της γεωγραφικής θέσης υλοποίησης του έργου, και κυμαίνεται από 40% έως 53% για τις μεγάλες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) τα αντίστοιχα ποσοστά μπορεί να αυξηθούν κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες. Τα ενισχυόμενα έργα μπορούν να πραγματοποιούνται οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης έχει κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, ή επιχείρηση των Ο.Τ.Α., ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ως καινοτόμες τεχνολογίες θεωρούνται εκείνες που έχουν αποδείξει την τεχνική τους αρτιότητα αλλά η διείσδυσή τους στην αγορά είναι περιορισμένη λόγω υψηλού οικονομικού κινδύνου. Στόχος των επιδεικτικών έργων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών είναι η απόδειξη των τεχνικών δυνατοτήτων και των οικονομικών επιδόσεων νέων ενεργειακών τεχνολογιών οι οποίες θεωρούνται ελπιδοφόρες από την άποψη της αειφόρου εξοικονόμησης ενέργειας, δια της εφαρμογής των τεχνολογιών αυτών σε αρκούντως ευρεία κλίμακα.

Οι τεχνολογίες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Δράσης 3.1.1 είναι οι εξής:
- Συμπαραγωγή ή Πολυπαραγωγή (ισχύος μέχρι 500 KW) με χρήση ΑΠΕ ή/και Φ.Α.
- Ανεμογεννήτριες ισχύος μέχρι 80kW
- Ηλεκτροπαραγωγή με χρήση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων (εκτός φωτοβολταϊκών)
- Καινοτόμα φωτοβολταϊκά συστήματα (π.χ. θερμοβολταϊκά, που αξιοποιούν τη θερμική ή υπέρυθρη ακτινοβολία)
- Καινοτόμα υβριδικά συστήματα ηλιακού φωτισμού (π.χ. μεταφορά ηλιακής ακτινοβολίας μέσα σε κτίρια με κυματαγωγούς για την υποκατάσταση τεχνητού φωτισμού με ηλιακό)
- Ηλιακή ψύξη
- Συνδυασμένη ηλιακή θέρμανση και ψύξη
- Συνδυασμένη θέρμανση-ψύξη με χρήση βιομάζας ή γεωθερμικής ενέργειας
- Συστήματα κλιματισμού χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπογείων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό πεδίο
- Παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου με χρήση ΑΠΕ ή με ανάκτηση απορριπτόμενης ενέργειας, και ενεργειακή αξιοποίηση του (π.χ. με χρήση κυψελών καυσίμου)
- Τεχνολογίες εκμετάλλευσης της ενέργειας θαλασσών (π.χ. με παραγωγή πεπιεσμένου αέρα και στην συνέχεια ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.)
- Συνδυασμός των παραπάνω καινοτόμων τεχνολογιών

Πηγή: business2005.gr 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved