Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

17/10/2020

Πρόγραμμα για την Ενίσχυση περιβαλλοντικών σχεδίων: Δράση 2.9.2 ΕΠΑΝ


Περιγραφή:   Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων επιχειρήσεων για την εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την καταχώριση των Επιχειρήσεων στο EMAS
(Κανονισμός (ΕΚ) 761/2001) ή/και για την απόκτηση Οικολογικού Σήματος προϊόντων (Κανονισμός (ΕΚ) 1980/2000).
 
 
Πρόγραμμα:   Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
Αποδέκτες:
Υφιστάμενες μεταποιητικές ή τουριστικές επιχειρήσεις.
 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 
13/10/2005-20/1/2006
Προκήρυξη σε περισσότερους κύκλους. Ενεργός κύκλος: Γ.
 
 
Περιοχή εφαρμογής: 
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ 
 
Όροι και προϋποθέσεις: 
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν υφιστάμενες μεταποιητικές ή τουριστικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων ατόμων, οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια και των οποίων για μεν την εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) κατά ΕΜΑS η κύρια δραστηριότητα εμπίπτει σε κάποιον από τους κλάδους ΣΤΑΚΟΔ-91 του Πίνακα 1 του Οδηγού Εφαρμογής, για δε την απόκτηση Οικολογικού Σήματος τα προτεινόμενα προϊόντα εμπίπτουν σε κάποια από τις ομάδες προϊόντων του Πίνακα 2 του Οδηγού Εφαρμογής.

Για να θεωρηθεί μεταποιητική ή τουριστική, για τις ανάγκες του Προγράμματος, μία επιχείρηση, προϋπόθεση είναι ο κύκλος εργασιών των δραστηριοτήτων της τελευταίας τριετίας ή των ετών για τα οποία η επιχείρηση έχει διαχειριστικές χρήσεις  να υπερβαίνει κατά μέσον όρο τα 200.000 Ευρώ. Το Έντυπο Ε2 θα αφορά μόνο την επιλέξιμη μεταποιητική ή τουριστική δραστηριότητα. Τα οικονομικά  και λοιπά στοιχεία που θα συμπληρωθούν θα αφορούν μόνο την μεταποιητική ή τουριστική δραστηριότητα και οι προτεινόμενες προς χρηματοδότηση δαπάνες θα αφορούν μόνο την επιλέξιμη μεταποιητική ή τουριστική δραστηριότητα.

Διευκρινίζεται ότι η δυναμικότητα των ξενοδοχείων που μπορούν να συμμετέχουν στην δράση για την απόκτηση του EMAS πρέπει να είναι άνω των 150 κλινών, κατηγορίας Β΄ και άνω ή τριών αστέρων και άνω ή όμιλοι ξενοδοχείων τριών αστέρων και άνω κατηγορίας Β΄ και άνω και συμπληρώνουν το κατώτερο όριο κλινών συνολικά, με μία όμως πρόταση.

 

Παρατήρηση:

Διευκρινίζεται επίσης ότι γενικά δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις των παρακάτω τομέων:

Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης ΕΚ.
Τομείς Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας.
Χαλυβουργικός τομέας, όπως προσδιορίζεται στο Παράρτημα Β’ του Πολυτομεακού Πλαισίου C (2002) 315.
Ναυπηγική βιομηχανία (ενισχύσεις στον τομέα αυτό διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1540/1998 του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 περί των νέων κανόνων ενισχύσεως της ναυπηγικής βιομηχανίας).
Συνθετικές ίνες.
Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν πρόταση πρέπει επίσης να ικανοποιούν το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:

Να μην έχουν υπογράψει σύμβαση στο πλαίσιο του Α’ και Β’ Κύκλου της Δράσης 2.9.2.
Να υποβάλουν μία μόνο πρόταση έργου σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάρθρωση που παρουσιάζεται στο «Έντυπο Υποβολής Πρότασης» και τις Οδηγίες της ενότητας 9 του Οδηγού Εφαρμογής και ο προϋπολογισμός του έργου να περιλαμβάνει επιλέξιμες δαπάνες έως 176.000 €, όπως αναλύεται στην ενότητα 5 του Οδηγού.
Να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση.
Να συνεργαστούν με εξωτερικό συνεργάτη/ εμπειρογνώμονα για την προετοιμασία και ανάπτυξη και εφαρμογή του Σ.Π.Δ. κατά EMAS ή να αναλάβουν την προετοιμασία με προσωπικό της επιχείρησής τους. Στην τελευταία περίπτωση οι δαπάνες αμοιβής του προσωπικού της επιχείρησης είναι μη επιλέξιμες.
• Στην περίπτωση που ο εξωτερικός συνεργάτης / εμπειρογνώμονας είναι ένα φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να έχει την απαραίτητη εμπειρία που προβλέπεται στην Ενότητα 6, θα αξιολογηθεί με βάση την Κατηγορία Γ’ των κριτηρίων του Πίνακα 5 και έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει μέχρι 3 προτάσεις σε κάθε κύκλο ένταξης (προκήρυξη) του προγράμματος. 
• Στην περίπτωση που ο εξωτερικός συνεργάτης / εμπειρογνώμονας είναι νομικό πρόσωπο, οφείλει να ορίζει το φυσικό πρόσωπο υπεύθυνο του έργου του (μισθωτό ή μόνιμο συνεργάτη), που θα αξιολογηθεί με βάση την Κατηγορία Γ’ των κριτηρίων του Πίνακα 5. Ο υπεύθυνος έργου έχει τη δυνατότητα να αναλάβει για λογαριασμό του νομικού προσώπου έως τρεις(3) προτάσεις. Διευκρινίζεται ότι η κατηγορία Γ’ των κριτηρίων του Πίνακα 5 δεν αφορά αυτό καθαυτό το νομικό πρόσωπο, αλλά τον υπεύθυνο έργου ο οποίος θα υποστηρίξει την επιχείρηση στην υλοποίηση της πρότασης. Θα πρέπει να διευκρινίζεται η επαγγελματική σχέση (μισθωτός ή μόνιμος συνεργάτης) του υπεύθυνου έργου του νομικού προσώπου.
• Επιτρέπεται σχήμα συνεργασίας μεταξύ φυσικών προσώπων ή μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων ή και μεταξύ νομικών προσώπων. Στην περίπτωση συνεργασίας, ορίζεται ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο ως υπεύθυνος έργου του εξωτερικού συνεργάτη-εμπειρογνώμονα. 
• Κάθε εξωτερικός συνεργάτης/ εμπειρογνώμονας φυσικό πρόσωπο, είτε συμμετέχει σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε συνεργάζεται με την επιχείρηση μόνος του, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε περισσότερες από τρεις (3) προτάσεις σε κάθε κύκλο προκήρυξης της Δράσης 2.9.2 του ΕΠΑΝ. Αντίστοιχα ,το νομικό πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε περισσότερες από έξι(6) προτάσεις.
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που έχουν χορηγηθεί στην επιχείρηση την τελευταία τριετία από την υποβολή της πρότασης, δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι η διάρκεια των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης υλοποίησης του έργου μεταξύ του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και της επιχείρησης. Η έναρξη των έργων ξεκινά μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η πραγματοποίηση δαπανών μπορεί να ξεκινά και από την ημέρα υποβολής της πρότασης από την επιχείρηση προς τον ΕΦΔ, με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης.
 
 
Τι χρηματοδοτείται: 
Η εισαγωγή και πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS ή/και η απόκτηση Οικολογικού Σήματος προϊόντων.
 
 
Είδος ενίσχυσης: 
Το χρηματοδοτικό σχήμα συνίσταται σε Δημόσια Δαπάνη 50% και σε Ιδιωτική Συμμετοχή 50%. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός επιλέξιμος για επιχορήγηση προϋπολογισμός της πρότασης δεν θα υπερβαίνει τις 176.000 ευρώ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται στην υποβαλλόμενη πρόταση Περιβαλλοντικού Σχεδίου EMAS / ECO LABEL αναλύονται στον Οδηγό Εφαρμόγής:

Α. Αμοιβές εμπειρογνωμόνων
Α1. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή του Σ.Π.Δ κατά EMAS
A.2 Δαπάνες σχετικές με την σύνταξη του φακέλου του προς εξέταση προϊόντος, πραγματογνωμοσύνη και τέλη αίτησης στο ΑΣΑΟΣ

Β. Δαπάνες επαλήθευσης & δοκιμών
Β.1 Δαπάνες επαλήθευσης του Σ.Π.Δ. και επικύρωσης της Περιβαλλοντικής Δήλωσης της επιχείρησης κατά τον κανονισμό (ΕΚ) 761/2001 (όπως ισχύει)
Β.2 Δαπάνες για την πραγματοποίηση των απαραίτητων δοκιμών και επαληθεύσεων από διαπιστευμένα εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα των προϊόντων με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 1980/2000(όπως ισχύει) και των σχετικών αποφάσεων

Γ. Προμήθεια Η/Μ & λοιπού εξοπλισμού
Γ.1 Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που τεκμηριωμένα συμβάλουν στην βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης κατά τον κανονισμό (ΕΚ) 761/2001 ή/ και στην ικανοποίηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων των προϊόντων κατά τον κανονισμό (ΕΚ) 1980/2000

Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
 
 
Προϋπολογισμός: 
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 113.519.230,00 €
 
 
Αρμόδιος Φορέας 
Επωνυμία:   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης
  
Ιστοσελίδα:  
http://www.ggb.gr 
  
Διεύθυνση της ιστοσελίδας που δημοσιεύεται η προκήρυξη:  
http://www.ggb.gr/el_ec_newsitem400.htm
  
Πληροφορίες
Επωνυμία:   Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ), Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) (βλ. συνημμένο πίνακα)

--------------------------------------------------------------------------------
 
Διεύθυνση:   Μεσογείων 117 - 119, 101 92 Αθήνα
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
Τηλέφωνο:   210 6969254

--------------------------------------------------------------------------------
 
Ιστοσελίδα χειριστή:  
http://www.ggb.gr

--------------------------------------------------------------------------------
 
  Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους κατά τόπους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν λεπτομερώς τα σχετικά με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που αφορούν στο EMAS και ECOLABEL στις παρακάτω διευθύνσεις:

Εθνικός Αρμόδιος Φορέας στην Ελλάδα για το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS)
ΥΠΕΧΩΔΕ
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αμαλιάδος 17
112 51 Αθήνα
E-mail:
e.ioannidou@minenv.gr
Tηλ: 210 6465762, 6411717
Φαξ: 210 6434470
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EMAS υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas
Εθνικός Αρμόδιος Φορέας στην Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (ECOLABEL):
ΠΕΡΠΑ - ΑΣΑΟΣ
Πατησίων 147
112 51 Αθήνα
Τηλ.: 210 8646192
Φαξ: 210 8676772
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ECOLABEL υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/ecolabel  

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved