Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

4/11/2020

Ενισχύσεις από το ΕΠΑΝ για την ανάπτυξη του ερευνητικού και τεχνολογικού δυναμικού

Αποφάσεις συνολικού προϋπολογισμού 49.438.880 ευρώ με τις οποίες ενθαρρύνεται η ανάπτυξη του Ανθρωπίνου Ερευνητικού και Τεχνολογικού Δυναμικού μέσω της εκπαίδευσης νέων ερευνητών (με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από αυτούς), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑΝ), υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 434 έργων με το ποσό των 44.004.628 ευρώ (δημόσια δαπάνη) στα πλαίσια του Μέτρου 8.3 "Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ 2003)", με την έκδοση Υπουργικών και κατά περίπτωση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

Συνολικά στο πρόγραμμα υποβλήθηκαν 971 προτάσεις και προωθήθηκαν για αξιολόγηση οι 951. Μέχρι σήμερα, από τους 11 τομείς και υποτομείς (ο τομέας Βιοτεχνολογίες- επιστήμες της ζωής χωρίστηκε στους υποτομείς Υγεία, Φυτική-Ζωϊκή παραγωγή και τρόφιμα) έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί για χρηματοδότηση 434 έργα.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) είναι:
- Η εκπαίδευση νέων ερευνητών σε τομείς αιχμής, στο πλαίσιο ερευνητικών έργων τα οποία σχεδιάζονται να καταλήξουν σε αποτελέσματα με δυνατότητα αξιοποίησης.
- Η αναβάθμιση της σημασίας της έρευνας και της τεχνολογικής ανανέωσης ως βασικών στοιχείων του στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων.
- Η ενίσχυση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων
- Η αναβάθμιση των στελεχών των επιχειρήσεων
- Η αύξηση απασχόλησης ερευνητών από τις επιχειρήσεις.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στα ΑΕΙ, ΤΕΙ, δημόσια ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της Ελλάδας ενώ για κάθε έργο απαιτείται η συνεργασία δύο τουλάχιστον φορέων:
Α. ενός ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος, το οποίο θα χορηγήσει τους διδακτορικούς τίτλους και Β. ενός τουλάχιστον Φορέα Συγχρηματοδότησης ο οποίος θα πρέπει να εκφράζει έμπρακτα το ενδιαφέρον του καλύπτοντας τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού του έργου.

Ο Φορέας Συγχρηματοδότησης, μπορεί να είναι παραγωγική μονάδα ή μονάδα παροχής υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του εάν ανήκει στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Φορείς Συγχρηματοδότησης μπορούν, μεταξύ άλλων, να είναι τεχνολογικές επιχειρήσεις, φορείς παροχής υπηρεσιών του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, που μπορούν να αξιοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα των ερευνητικών έργων, με τη μορφή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Πηγή: business2005.gr 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved