Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

10/11/2020

Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο για την Απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΔελτίοΤύπου                                                                                                                        

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2005

 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, το τρίτο από τα τρία νομοσχέδια με τα οποία ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την απελευθέρωση, με κανόνες, της αγοράς ενέργειας.

      Με το σχέδιο νόμου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διευθετείται μια εκκρεμότητα έξι ετών όσον αφορά την υποχρέωση της χώρας μας προς την Ε.Ε. Σε συνδυασμό με την έκδοση, τον περασμένο Μάιο, του νέου Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ολοκληρώνεται στην ουσία το θεσμικό πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού, σύμφωνα με την προγραμματική δέσμευση της νέας διακυβέρνησης.

Με αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλή, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, η κυβέρνηση διευρύνει τις μείζονες θεσμικές παρεμβάσεις της στο χώρο της ενέργειας.

Δημιουργείται, πλέον, ένα σύγχρονο πλαίσιο, ελκυστικό για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στην ηλεκτροπαραγωγή. Τα οφέλη για την απασχόληση και τους καταναλωτές είναι προφανή.

Ενισχύεται ο ανταγωνισμός και, σταδιακά, μέχρι τον Ιούλιο του 2007, όλοι οι καταναλωτές αποκτούν τη δυνατότητα επιλογής του προμηθευτή τους.

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες μας στους τομείς του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου και των βιοκαυσίμων, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες διεθνείς ενεργειακές συμφωνίες για τα δίκτυα πετρελαίου και φυσικού αερίου και την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελούν σχεδιασμένες παρεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας και την ανάδειξή της σε κέντρο ενεργειακών επενδύσεων για την ευρύτερη περιοχή».

Στο σχετικό νομοσχέδιο, προβλέπονται περαιτέρω ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, με τις οποίες επιδιώκεται κυρίως η πληρέστερη προσαρμογή των διατάξεων του ν.2773/1999 προς τους κανόνες της νέας Οδηγίας 2003/54/ΕΚ σχετικά με την επιτάχυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρισμού των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Στο νέο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ άλλων, καθιερώνεται η ελευθερία επιλογής του προμηθευτή για όλους τους καταναλωτές από την 1η Ιουλίου 2007, παρέχεται η δυνατότητα της κατασκευής νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού και απευθείας γραμμών από ιδιώτες επενδυτές, καθώς και η δραστηριοποίηση νέων προμηθευτών και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση της πρόσβασης στα ηλεκτρικά δίκτυα, τη διαχείριση των δικτύων μεταφοράς και διανομής και τον αποτελεσματικό νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των Διαχειριστών του συστήματος μεταφοράς και του δικτύου διανομής.

Τα βασικότερα σημεία του νομοσχεδίου για τον ηλεκτρισμό είναι:

Πρώτον: Το πλήρες άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Συγκεκριμένα, με τον νέο νόμο, το δικαίωμα επιλογής προμηθευτή επεκτείνεται σταδιακά σε όλους τους πελάτες, με εξαίρεση την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που αποτελούν «απομονωμένα μικροδίκτυα».

Από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, όλοι οι καταναλωτές ορίζονται Επιλέγοντες πελάτες, εκτός από τους οικιακούς πελάτες. Το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται από την 1η Ιουλίου του 2007 και στους οικιακούς καταναλωτές.

 

Δεύτερον: Η διεξαγωγή διαγωνισμού για την παροχή εγγύησης από τον ΔΕΣΜΗΕ για συνολική ισχύ 900 MW από νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανεξάρτητων παραγωγών, με δυνατότητα επέκτασης αυτού κατά 400 MW, για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια  μέχρι το 2010.

 

Τρίτον: Η χορήγηση αδειών παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, με εξαίρεση τα απομονωμένα μικροδίκτυα (με κατανάλωση μικρότερη των 500GWh/έτος), καθώς και η χορήγηση αδειών για την κατασκευή απευθείας γραμμών ηλεκτρισμού, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

 

Τέταρτον: Ο ουσιαστικός νομικός αλλά και ιδιοκτησιακός λειτουργικός διαχωρισμός του ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς) και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας του σε σχέση με τη ΔΕΗ, όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων και την εξεύρεση αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήματος.

 

Πέμπτον: Η ίδρυση, έως τον Ιούλιο του 2001, ανεξάρτητου Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας που ικανοποιεί την υποχρέωση, βάσει της οδηγίας, του νομικού και λογιστικού διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων της διαχείρισης του Δικτύου διανομής από τη ΔΕΗ.

Ο ΔΕΣΜΗΕ που σήμερα είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς θα συμπεριλάβει τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ενιαίος Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΔΗΕ Α.Ε.). Κατά το χρόνο, έως την δημιουργία του ΔΕΣΔΗΕ, η αρμοδιότητα της διαχείρισης του Δικτύου παραμένει στη ΔΕΗ, ενώ, παράλληλα, διασφαλίζεται ο λειτουργικός διαχωρισμός μέσω της δημιουργίας ανεξάρτητων διευθυντικών δομών διαχείρισης του Δικτύου Διανομής στο πλαίσιο της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Έκτον: Η υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού σε επιμέρους δραστηριότητες μεταφοράς, διανομής, προμήθειας σε επιλέγοντες πελάτες και προμήθειας σε μη επιλέγοντες πελάτες, όπως επίσης και η πρόβλεψη για έλεγχο της τήρησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των ολοκληρωμένων επιχειρήσεων ενέργειας, ο οποίος περιλαμβάνει τον επιμερισμό των δαπανών και των εσόδων στις επιμέρους δραστηριότητες.

 

Έβδομον: Η ενσωμάτωση της υποχρέωσης των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και την προστασία των καταναλωτών, στον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες. Ειδικά, όσον αφορά τις υποχρεώσεις κοινής ωφέλειας, συμπληρώνονται οι διατάξεις του Ν.2773/1999, ώστε να διευκρινιστούν άμεσα και κατά τρόπο σύμφωνο με την Οδηγία 2003/54/ΕΚ, οι οφειλόμενες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και ο φορείς που βαρύνονται με αυτές.

 

Όγδοον: Η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ειδικότερα ότι η ΡΑΕ εποπτεύει και παρακολουθεί τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή του Συστήματος και του Δικτύου, τον διαχωρισμό των λογαριασμών, τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού. Επιπλέον, προβλέπεται η έγκριση από τη ΡΑΕ των μεθοδολογιών που διέπουν τον υπολογισμό των τιμολογίων για τη σύνδεση και χρήση του Συστήματος και του Δικτύου και των όρων παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης των φορτίων.

Πηγή: ΥΠΑΝ 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved