Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

5/6/2020

ΕΠΑΝ: Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο τομέα της ενέργειας

Εκδόθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 3.1.2 Προσδιορισμός Αξιοπιστίας & Απόδοσης Ενεργειακού Εξοπλισμού και Ενεργειακών Προϊόντων. Η εν λόγω Δράση υπάγεται στο Μέτρο 3.1 Προώθηση επιχειρηματικής Αριστείας στον Τομέα Ενέργειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του Γ΄ ΚΠΣ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που πρόκειται να ενισχυθούν με την παρούσα πρόσκληση είναι 2.285.570 ευρώ.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας. Γι αυτό άλλωστε κηρύξαμε το 2005 και τα επόμενα έτη μέχρι το 2010 Έτη Ανταγωνιστικότητας. Ήδη έχουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα όπως αποδεικνύει η σημαντική αύξηση των εξαγωγών και όπως πιστεύουμε ότι θα επιβεβαιώσει η φετινή τουριστική περίοδος. Όμως η ανταγωνιστικότητα στηρίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες, στην πιστοποίηση, στην καινοτομία, στην αριστεία και συνολικά στην ποιότητα. Στο πλαίσιο αυτό η δράση που προκηρύσσει o τομέας Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

Τα υπαγόμενα προς οικονομική ενίσχυση έργα αφορούν στην παροχή διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, προς τους αποδέκτες της ενίσχυσης, από ανεξάρτητα εργαστήρια δοκιμών ή/και φορείς πιστοποίησης, με σκοπό την έκδοση δελτίων δοκιμών ή/και πιστοποιητικών για τα μετρούμενα στοιχεία της αξιοπιστίας και της ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με κατάλληλα κοινοτικά ή διεθνή πρότυπα ή κανονισμούς πιστοποίησης.

Η ενίσχυση αφορά κατά προτεραιότητα, σε τεχνολογικές κατηγορίες ενεργειακού εξοπλισμού και προϊόντων που αφενός είναι ώριμες για την ελληνική αγορά και χαρακτηρίζονται από εξασφαλισμένη ενδογενή παραγωγή και αφετέρου δεν υπόκεινται σε υποχρεωτικές από την υφιστάμενη εθνική ή κοινοτική νομοθεσία, αναλυτικές απαιτήσεις αξιοπιστίας και ενεργειακής απόδοσης.

Οι επιλέξιμες τεχνολογικές κατηγορίες είναι οι εξής:
- Μεμονωμένοι ηλιακοί συλλέκτες
- Ενεργητικά θερμικά ηλιακά συστήματα ως λειτουργικό σύνολο
- Οικοδομικά προϊόντα του κτιριακού κελύφους, (όπως θερμομονωτικά υλικά, προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία, κουφώματα, υαλοπίνακες, κλπ.) με βελτιωμένες ενεργειακές ιδιότητες και λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), έως τις 30 Αυγούστου 2006.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης για οικονομική ενίσχυση έχουν μεμονωμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων, που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Επιλέξιμες επενδύσεις νοούνται οι επενδύσεις εκείνες που πληρούν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρμογής Ενίσχυση επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας και απόδοσης ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων.

Το ανώτατο όριο επιλέξιμου προϋπολογισμού ανά έργο είναι 142.850 ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 70%.

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τον Οδηγό Εφαρμογής, τα απαιτούμενα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή των προτάσεων και όποιες άλλες πληροφορίες, από:
- το info desk του ΕΠΑΝ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝ, Μεσογείων 56, 11527 Αθήνα, τηλ.: 8011136300
- το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργείο Ανάπτυξης, Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα, τηλ.: 2106969459, 2106969462, fax: 2106969460
- τους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ)

Πληροφορίες μπορούν επίσης να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες:
- του Υπουργείου Ανάπτυξης:
www.ypan.gr  
- της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠΑΝ
www.antagonistikotita.gr  
- της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης σχετικά με τα προγράμματα του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006:
www.info3kps.gr  

Πηγή: business2005.gr 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved