Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

27/7/2020

Νέο πρόγραμμα: "Ψηφιακό Μέλλον"

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ψηφιακό Μέλλον» του Μέτρου 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ΚΠΣ) απευθύνει το ΥΠ.ΑΝ.

 

Στόχος του Προγράμματος: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από όλες τις περιφέρειες της χώρας για την προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών και εργαλείων, για την ένταξη των επιχειρήσεων στη νέα οικονομία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν», για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και για την αύξηση των θέσεων απασχόλησης στους τομείς της νέας τεχνολογίας.

 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις: Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι  παρακάτω προϋποθέσεις: 

  • Ανήκουν στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου ή των υπηρεσιών και έχουν κύρια δραστηριότητα η οποία ταξινομείται στατιστικά σε έναν από του κλάδους του πίνακα του οδηγού.
  • Έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους πριν από την 1/1/2003.
  • Έχουν την έδρα τους μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας.
  • Τηρούν Βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
  • Εμφανίζουν θετικό μέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων κατά την τριετία 2003-2005.
  • Απασχολούν από 15 έως 250 άτομα κατά το έτος 2005.
  • Ικανοποιούν τα κριτήρια μικρομεσαίας επιχείρησης σύμφωνα με την σύσταση 2003/361/ΕΚ
  • Έχουν μέσο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ή ενεργητικό μικρότερο από 43 εκατ. ευρώ.

Επιδότηση: Το ποσοστό της επιδότησης θα κυμανθεί από 45% έως 55% (ανάλογα την περιοχή που εδρεύει η επιχείρηση), το υπόλοιπο ποσοστό θα καλυφθεί από ιδία συμμετοχή. Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 100.000 ευρώ και να υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ και ταυτόχρονα πρέπει να είναι μικρότερος του 40% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το 2005.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις του, συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής που θα υπάρχει στο δικτυακό τόπο www.psifiakomellon.gr μέχρι 18/9/2020.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τα κατά τόπους γραφεία του ΚΕΤΑ Ηπείρου που βρίσκονται εντός των επιμελητηρίων, ή επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση, keta@otenet.gr.

  

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved