Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

23/10/2020

Νέο πρόγραμμα στήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων του εμπορίου για την απασχόληση προσωπικού

Στην κατάρτιση και ανακοίνωση νέου και βελτιωμένου προγράμματος στήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων του εμπορίου, προχώρησε ο υπουργός Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Σάββας Τσιτουρίδης. Σχολιάζοντας το νέο αυτό πρόγραμμα ο υπουργός Ανάπτυξης, Δημήτρης Σιούφας, επισημαίνει ότι "ανταποκρίνεται απόλυτα στο σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει το υπουργείο Ανάπτυξης και στις ανάγκες ενός σημαντικού τμήματος του εμπορικού κόσμου".

Όπως σημειώνει ο κ. Σιούφας, "το αντίστοιχο πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί (από το υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας), στις 25 Αυγούστου 2005 σημείωσε επιτυχία, χρειαζόταν, όμως, σειρά βελτιώσεων τις οποίες και επισημάναμε".

Το νέο πρόγραμμα υποστήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων του εμπορίου έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Σκοπός: Το πρόγραμμα έχει σκοπό την υποστήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-3 άτομα προσωπικό), με έμφαση σε αυτές του εμπορικού τομέα, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να απασχολήσουν έναν άνεργο με μερική απασχόληση. Επιπλέον το πρόγραμμα αποβλέπει στη διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας, ατόμων που θέλουν να συνδυάσουν τις επαγγελματικές με άλλες (π.χ. οικογενειακές) υποχρεώσεις, όπως οι μητέρες, οι νέοι κλπ.

Ωφελούμενοι Άνεργοι: Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνολικά 5.520 άνεργοι ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, ηλικίας μέχρι 50 ετών, εκ των οποίων ποσοστό τουλάχιστον 60% πρέπει να είναι γυναίκες.

Ωφελούμενες Επιχειρήσεις:
- Στο πρόγραμμα εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν από 0-3 άτομα προσωπικό, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν 0-3 άτομα ανά κατάστημα.
- Οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν μείωση προσωπικού (λόγω καταγγελίας σύμβασης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου) χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξή τους σε αυτό
- Κάθε επιχείρηση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για ένα μόνο άτομο και μέχρι τρία καταστήματα.
- Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό.

Ύψος και Χρονική Διάρκεια της Επιδότησης: Η διάρκεια του προγράμματος επιδότησης της μερικής απασχόλησης ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες (χωρίς επιπλέον δέσμευση του εργοδότη).

Σημειώνεται ότι οι έξι (6) πρώτοι μήνες απασχόλησης αφορούν στην εργασιακή προσαρμογή και εξοικείωση των ανέργων με το εργασιακό περιβάλλον και ως εκ τούτου έχουν αυξημένη επιδότηση, σε ύψος μάλιστα που καλύπτει ουσιαστικά το σύνολο του κόστους για κάθε εργαζόμενο. Αναλυτικά, το ύψος της επιδότησης για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης ανέρχεται:
- Για τους έξι (6) πρώτους μήνες του προγράμματος, στα 23 ευρώ ημερησίως.
- Για τους υπόλοιπους δέκα οκτώ (18) μήνες στα 8 ευρώ ημερησίως. Στην περίπτωση που προβλέπεται αύξηση στην αμοιβή του εργαζομένου κατά 25% σύμφωνα με την προβλεπόμενη στις συλλογικές ή κλαδικές συμβάσεις, το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 10,50 ευρώ ημερησίως.

Σημειώνεται ότι και για τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ο άνεργος προσλαμβάνεται από την επιχείρηση με σχέση εργασίας με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών δικαιωμάτων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και αμείβεται (τουλάχιστον) σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες συλλογικές ή κλαδικές συμβάσεις

Επιπλέον, το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε άλλες πολύ μικρές επιχειρήσεις (πλην των εμπορικών καταστημάτων) που απασχολούν έως 3 άτομα προσωπικό, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 37.185.660 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Το υπουργείο Ανάπτυξης καλεί τα Επιμελητήρια της Χώρας, τους επιχειρηματικούς συνδέσμους να ενημερώσουν τα μέλη τους για να κάνουν χρήση και αυτού του πρωτοποριακού προγράμματος στήριξης των εμπόρων και ιδίως των αυτοαπασχολούμενων και όσων έχουν μέχρι 3 υπαλλήλους.

Επισημαίνεται επίσης ότι θετικό στοιχείο αυτού του Προγράμματος είναι ότι οι αυτοαπασχολούμενοι, δηλ. οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό, με την ενθάρρυνση του Προγράμματος, έχουν μια ευκαιρία εξοικείωσης με τις διαδικασίες της πρόσληψης υπαλλήλου και έχουν πολλές φορές επιφυλάξεις με τη γραφειοκρατία, με την καθυστέρηση από τις διαδικασίες πρόσληψης ενός νέου εργαζομένου.

Το υπουργείο Ανάπτυξης σημειώνει παράλληλα ότι ταυτόχρονα το νέο Πρόγραμμα στοχεύει στην ικανοποίηση και των αναγκών των εργαζομένων, ιδιαίτερα δε αυτών που αναζητούν και επιλέγουν μορφή εργασίας (όπως είναι η μερική απασχόληση) που να τους επιτρέπει να συνδυάζουν τις οικογενειακές ή άλλες υποχρεώσεις τους με την επαγγελματική τους ζωή.

Όπως επισημαίνεται σχετικά, η μερική απασχόληση στην Ελλάδα, βρίσκεται καθηλωμένη αρκετά χρόνια σε ένα ποσοστό της τάξης του 4 με 5%. Την ίδια στιγμή, ο κοινοτικός μέσος όρος ανέρχεται περίπου στο 18%.

"Αντιλαμβανόμαστε την προώθηση της μερικής απασχόλησης, ως μία επιπλέον δυνατότητα του εργαζόμενου να επιλέξει το χρόνο απασχόλησης του", δήλωσε ο κ. Σιούφας. "Ειδικά δε, για τις γυναίκες ως μία ευκαιρία συμφιλίωσης των επαγγελματικών και οικογενειακών τους υποχρεώσεων. Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές που θέλουν ένα επιπλέον εισόδημα με το χρόνο τον οποίο μπορούν να διαθέσουν για μερική απασχόληση και να ελαφρύνουν τα οικογενειακά βάρη για τις σπουδές τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η προώθηση της μερικής απασχόλησης, πρέπει να γίνεται σε συναινετικό πλαίσιο. Υπογραμμίζω στο σημείο αυτό ότι οι κοινωνικοί εταίροι (κατανοώντας τα αμοιβαία επωφελή χαρακτηριστικά του θεσμού), συμφώνησαν και τώρα στην προώθηση αυτού του προγράμματος".


Πηγή: business2005.gr 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved