Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

23/11/2020

Πολιτισμός 2007

 

Μια σειρά προσκλήσεων για το νέο πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013» για το οποίο αναμένεται η τελική απόφαση έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δημοσιεύεται στα τεύχη C257 & C270 της Επίσημης Εφημερίδας. Οι προσκλήσεις αυτές βασίζονται στην «κοινή θέση» του προγράμματος που δημοσιεύθηκε στο L238E (3.10.2006, σελ.18-30), γιαυτό και τελούν πάντοτε υπό την αίρεση ότι η τελική απόφαση δεν θα έχει ουσιαστικές τροποποιήσεις.


Α. Η πρώτη πρόσκληση (C257, 25.10.2006, σελ.20) αφορά την υποστήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού. Οι επιλέξιμες οργανώσεις (μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που λειτουργούν τουλάχιστον για δύο χρόνια) πρέπει να ασκούν την δραστηριότητά τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε μόνες είτε με την μορφή οργανώσεων που συντονίζονται μεταξύ τους . Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει είτε να έχουν ακτινοβολία στο επίπεδο όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε να καλύπτουν τουλάχιστον 7 από τις συμμετέχουσες χώρες. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2006. Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες: http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html και http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm


Β. Η δεύτερη πρόσκληση (C270, 7.11.2006, σελ. 15) αφορά το γνωστό πρόγραμμα ενίσχυσης της μετάφρασης λογοτεχνικών έργων. Θα ενισχυθούν μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων από μια ευρωπαϊκή γλώσσα προς μια άλλη, καθώς και αρχαίων κειμένων που προέρχονται από την λογοτεχνική κληρονομιά (π.χ. λατινικά ή αρχαία ελληνικά). Τα 45 περίπου σχέδια που θα εγκριθούν πρέπει να προέρχονται από ανεξάρτητους εκδότες των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: τα –σύντομα – 27 κράτη-μέλη, οι 3 χώρες ΕΟΧ και οι υποψήφιες χώρες – οι τελευταίες υπό των όρο ότι έχει συναφθεί με αυτές σχετικό μνημόνιο συμφωνίας. Η επιδότηση δεν θα ξεπεράσει τα 60.000 ευρώ ανά εκδότη και θα καλύψει το 100% των μεταφραστικών δαπανών υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές δεν θα υπερβούν το 50% των συνολικών επιχειρησιακών δαπανών. Συνολικά υπολογίζεται να διατεθεί ποσόν 1,5 εκατ. ευρώ για τις μεταφράσεις. Προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2007, ενώ περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στις ιστοσελίδες: http://eacea.ec.europa.eu και http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html


Γ. Η τρίτη πρόσκληση (C270, 7.11.2006, σελ. 18) αφορά την επιλογή φορέα για την διοργάνωση και υλοποίηση της ετήσιας απονομής βραβείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα βραβεία αυτά (15.000 ευρώ ανά επιμέρους κατηγορία ενέργειας – 6 κατηγορίες συνολικά) θα απονεμηθούν είτε σε πολίτες είτε σε ομάδες στις οποίες συμμετέχουν π.χ. ειδικοί συντήρησης-αποκατάστασης, ιδιοκτήτες, δημόσιες αρχές ή ΜΚΟ. Δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί με πείρα στον τομέα, εγκατεστημένοι στις χώρες που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα (τα 27 κράτη-μέλη, οι 3 χώρες ΕΟΧ και οι υποψήφιες χώρες μόνον εφόσον έχει συναφθεί σχετικό μνημόνιο συμφωνίας) μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την διοργάνωση των βραβείων μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2007. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html


Δ. Η τέταρτη πρόσκληση (C270, 7.11.2006, σελ. 11) αφορά Πολυετή Σχέδια Συνεργασίας (τουλάχιστον 6 φορείς από 6 διαφορετικές χώρες) και Ενέργειες Συνεργασίας (τουλάχιστον 3 φορείς από 3 διαφορετικές χώρες). Και στις δύο περιπτώσεις η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του προϋπολογισμού, αλλά στα πολυετή σχέδια το ποσό της επιδότησης μπορεί να είναι μέχρι 500.000 ευρώ, ενώ στις Ενέργειες Συνεργασίας κυμαίνεται μεταξύ 50 και 200 χιλιάδων ευρώ. Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων λήγει και πάλι στις 28 Φεβρουαρίου 2007, και τα λοιπά στοιχεία (χώρες συμμετοχής, ιστοσελίδες) είναι ίδια με τα αναφερόμενα στην πιο πάνω δεύτερη πρόσκληση.

 

Πηγή: ΕΚΠΕ 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved