Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

13/3/2021

Προδημοσίευση του Προγράμματος: “Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Οικογενειών με τρία τέκνα και άνω”

 

Στο Μέτρο 2.8. «Ενθάρρυνση Επιχειρηματικότητας Ομάδων Πληθυσμού» του ΕΠΑΝ, προδημοσιεύονται οι άξονες του Προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Οικογενειών με τρία τέκνα και άνω», του οποίου η προκήρυξη επίκειται στα πλαίσια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.


Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 63,49% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 36,51%. Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών, στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ, στην ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών.


Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας Οικογενειών με τρία τέκνα και άνω, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, του ΕΜΠΟΡΙΟΥ, των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και τις λοιπές επιλέξιμες δραστηριότητες.


Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν: οι Έλληνες γονείς με τρία τέκνα και άνω, οι οποίοι είναι άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01/01/2021 μέχρι και σήμερα 12/03/2021, ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.


Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι ο εξοπλισμός, η διαμόρφωση χώρου, και οι άϋλες δαπάνες οι οποίες έχουν σχέση με τη προβολή και προώθηση της Επιχείρησης καθώς και την υποβολή του φακέλου και τη στήριξη της υλοποίησης της επένδυσης.
Η διάρκεια της υλοποίησης του έργου δεν θα υπερβεί τους 12 μήνες μετά από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.


Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 55% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 140.000€. Κατώτατο όριο για όλες τις περιπτώσεις 30.000€.


Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα εγκριθούν, εφ’ όσον κάνουν χρήση δανείου θα δύναται να τύχουν εγγύησης μέσω του ΤΕΜΠΜΕ. Για το πρόγραμμα ισχύει ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), που σημαίνει ότι οι επιχορηγήσεις που δίδονται με τον κανόνα αυτό αθροιστικά σε μια τριετία δεν πρέπει να υπερβούν ανά δικαιούχο τα 100.000 €.Οι όροι του προγράμματος (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, κριτήρια και διαδικασίες επιλογής, κλπ.)θα παρουσιαστούν αναλυτικά στον Κανονισμό Υλοποίησης του προγράμματος.


Οι δαπάνες Υλοποίησης της Επιχειρηματικής Πρότασης θεωρούνται επιλέξιμες από την Προδημοσίευση του Προγράμματος 12/03/2021.

 

 

Πηγή: ΕΟΜΜΕΧ 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved