Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

Ανοιχτές Προκηρύξεις

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα
Τίτλος: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στο Ν.2601/98.
Περιγραφή: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων - καμπινγκς- ενοικιαζομένων, επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98.
Δράση: 2.2.2.
Μέτρο: 2.2.
Κύκλος: Ε` κύκλος
Προϋπολογισμός Έργου: 110.340.000 €
Προϋπολογισμός Πρότασης: --- €
Ποσοστό Επιχορήγησης: 40%
Προθεσμία Υποβολής: Ανοιχτή Προκύρηξη
Οφελούμενοι: Επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα
Τίτλος: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών ΜΜΕ
Περιγραφή: Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων ΜΜΕ του τουριστικού τομέα, που θα περιλαμβάνουν συνδυασμένες οργανωτικές δράσεις (συνενώσεις και συνεργασίες, βελτίωση της σχετικής θέσης των ΜΜΕ στην αγορά τους, διείσδυση σε νέες αγορές κλπ.).
Δράση: 2.2.3.
Μέτρο: 2.2.
Κύκλος: Ε` κύκλος
Προϋπολογισμός Έργου: 127.100.000 €
Προϋπολογισμός Πρότασης: --- €
Ποσοστό Επιχορήγησης: 40%
Προθεσμία Υποβολής: Ανοιχτή Προκύρηξη
Οφελούμενοι: Μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα
Τίτλος: ΕΛΕΥΘΩ Θερμοκοιτίδες και Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα
Περιγραφή: Ενίσχυση ιδιωτικών επιχειρήσεων για να ιδρύσουν και να εκμεταλλευθούν Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων και Επιστημονικα και Τεχνολογικά Πάρκα και να παρέχουν στις εταιρείες που εγκαθίστανται σε αυτούς τους χώρους υποδομές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, γενική επαγγελματική εκπαίδευση και κεφαλαία κίνησης.
Δράση: 4.2.1.
Μέτρο: 4.2.
Κύκλος: ---
Προϋπολογισμός Έργου: 68.900.000 €
Προϋπολογισμός Πρότασης: Εως 15.000.000 €
Ποσοστό Επιχορήγησης: 50%
Προθεσμία Υποβολής: Ανοιχτή Προκύρηξη
Οφελούμενοι: Επιχειρήσεις υφιστάμενες ή νέες, ανεξαρτήτου μεγέθους και προέλευσης, όλων των κλάδων της οικονομίας που θα αναπτύξουν Θερμοκοιτίδες ή Επιστημονικά - Τεχνολογικά Πάρκα και θα διαχειριστούν την κρατική ενίσχυση προς τις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στους χώρους αυτούς (φορείς εκμετάλλευσης).


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα
Τίτλος: ΑΚΜΩΝ Ανάπτυξη Δημοσίων Ερευνητικών Φορέων
Περιγραφή: 1)Ενίσχυση των υποδομών των ερευνητικών φορέων του δημοσίου τομέα (ερευνητικών κέντρων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ). 2)Επέκταση των δραστηριοτήτων και βελτίωση της λειτουργίας των ερευνητικών φορέων του δημοσίου τομέα. 3)Ανάπτυξη της συνεργασίας των ερευνητικών φορέων του δημοσίου τομέα με ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε θέματα έρευνας και συγγενών δραστηριοτήτων (μεταφορά τεχνολογίας, μετρήσεις, αναλύσεις, αξιολογήσεις) ερευνητικών κέντρων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ).
Δράση: 4.2.2.
Μέτρο: 4.2.
Κύκλος: ---
Προϋπολογισμός Έργου: 23.650.000 €
Προϋπολογισμός Πρότασης: 150.000-2.200.000 €
Ποσοστό Επιχορήγησης: 100%
Προθεσμία Υποβολής: Ανοιχτή Προκύρηξη
Οφελούμενοι: Ινστιτούτα ερευνητικών κέντρων, Ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα,Θεσμοθετημένα εργαστήρια ΑΕΙ ή ΤΕΙ,Κοινοπραξία δύο το πολύ από τους προαναφερθέντες αποδέκτες της επιχορήγησης


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα
Τίτλος: ΠΑΒΕΤ-ΝΕ 2004 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας για επιχειρήσεις που ξεκινούν τη παραγωγική και εμπορική τους δραστηριότητας
Περιγραφή: Ενίσχυση: Έργων βιομηχανικής έρευνας για τη διαμόρφωση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών και την αύξηση της παραγωγικότητας και Δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο που θα εκτελεσθούν από νεοϊδρυθείσες και δυναμικές επιχειρήσεις που ξεκινούν την παραγωγική και εμπορική τους δραστηριότητα (σχεδιασμός νέων ή βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων, μεθόδων παραγωγής και υπηρεσιών και εννοιολογική διατύπωση και σχεδιασμός προϊόντων, μεθόδων και υπηρεσιών αρχικής επίδειξης ή προτύπων πειραματικών προγραμμάτων.
Δράση: 4.3.2.
Μέτρο: 4.3.
Κύκλος: ---
Προϋπολογισμός Έργου: 10.500.000 €
Προϋπολογισμός Πρότασης: --- €
Ποσοστό Επιχορήγησης: 35-60%
Προθεσμία Υποβολής: Ανοιχτή Προκύρηξη
Οφελούμενοι: Ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, οι οποίες δεν έχουν συμπληρώσει πενταετίας από της ιδρύσεώς τους. Στις ανωτέρω επιχειρήσεις δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν όσες είναι θυγατρικές άλλων ή εκείνες που συνδέονται κεφαλαιακά με ήδη εδραιωμένες επιχειρήσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (συνολικά).


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα
Τίτλος: Εκπαιδευτική Στήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Περιγραφή: Οικονομική ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business). Η δράση υλοποιείται σε δύο σκέλη: Σκέλος Α: Εκπαίδευση / επιτόπια υποστήριξη επιχειρήσεων για την εξοικείωση με το Διαδίκτυο και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών του (σε συνέργεια με το Πρόγραμμα "Δικτυωθείτε" του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"). Σκέλος Β: Συγκρότηση κοινοπραξιών Συνεργατών Υποστήριξης και Καθοδήγησης (ΣΥΚ), κατανεμημένων στις 13 περιφέρειες της χώρας που η κάθε μία τους αναλαμβάνει να εξοικειώσει τις ΜΜΕ της περιοχής της που εντάσσονται στο πρόγραμμα με το Διαδίκτυο γενικά ως και με ειδικότερες εφαρμογές του όπως: το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την ηλεκτρονική υποβολή του ΦΠΑ και το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Δράση: 8.2.5.
Μέτρο: 8.2.
Κύκλος: ---
Προϋπολογισμός Έργου: 22.360.638 €
Προϋπολογισμός Πρότασης: --- €
Ποσοστό Επιχορήγησης: 100%
Προθεσμία Υποβολής: Ανοιχτή Προκύρηξη
Οφελούμενοι: Σκέλος Α: 50.000 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις-Σκέλος Β: Aπόφοιτοι Τεχνικών/ Επαγγελματικών Λυκείων / ΙΕΚ, άνεργοι πτυχιούχοι, τελειόφοιτοι-μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, καθηγητές πληροφορικής μέσης εκπαίδευσης, αλλά και υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλες συναφείς επαγγελματικές ομάδες.


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα
Τίτλος: ΗΡΩΝ Πρόγραμμα για την απασχόληση ερευνητικού προσωπικού στις επιχειρήσεις
Περιγραφή: Επιχορήγηση επιχειρήσεων για δραστηριότητες που αφορούν στη βιομηχανική έρευνα και προανταγωνιστική ανάπτυξη , εφόσον θα απασχολήσουν ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό σε νεοδημιουργούμενες θέσεις εργασίας.
Δράση: 8.3.2.
Μέτρο: 8.3.
Κύκλος: Δ` κύκλος
Προϋπολογισμός Έργου: 36.000.000 €
Προϋπολογισμός Πρότασης: --- €
Ποσοστό Επιχορήγησης: 35-50%
Προθεσμία Υποβολής: Ανοιχτή Προκύρηξη
Οφελούμενοι: 1)Eπιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας (εκτός του τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας) του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 2)Ερευνητές που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 3) Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, σχολών μαθητείας και πολυκλαδικών λυκείων, ΤΕΛ ή ΤΕΕ.
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved