Παρουσίαση
Περιφέρεια Ηπείρου
Εργαλειοθήκη
Σημείο Επαφής
Site Map
Συνδέσεις


Παρατηρητήριο

Υφιστάμενη Κατάσταση
Δείκτες Μέτρησης & Αξιολόγησης
Τεχνοδιαγνώσεις Καινοτόμων Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου
Τελική ΈκθεσηΜονάδα ανάλυσης δεδομένων & τάσεων Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας στην Ήπειρο

ΣΤΟΧΟΙ

 • Δημιουργία ενός μηχανισμού συλλογής, αξιολόγησης και παρουσίασης δεδομένων σχετικών με την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας & καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο.
 • Παρακολούθηση των συνιστωσών και των μεταβολών της αγοράς εργασίας στην περιφέρεια Ηπείρου.
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

 • Καθορισμός δεικτών μέτρησης και αξιολόγησης της επιχειρηματικότητας & καινοτομίας
 • Σύνταξη ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • Ανάπτυξη ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • Διασύνδεση της Βάσης με το Πληροφοριακό Σύστημα.
 • Δημιουργία ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL).
 • Συλλογή στοιχείων.
 • Ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία των συλλεγμένων στοιχείων.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

 • Ανάλυση / χαρτογράφηση / τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης και των τάσεων της αγοράς εργασίας στην περιφέρεια Ηπείρου.
 • Παρακολούθηση & διεξαγωγή συμπερασμάτων από τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.
 • Διάχυση της πληροφόρησης σε ότι αφορά τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Υποστήριξη της περιφερειακής πολιτικής σε θέματα προαγωγής της επιχειρηματικότητας και αξιοποίησης της καινοτομίας.
 • Αξιολόγηση της επίδοσης των νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας & καινοτομίας.
 • Σύνταξη ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ


Άλλα Παρατηρητήρια

The Observatory of European SMEs
Πύλη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας
Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας


Φορείς Καινοτομίας

 


© 2003 - BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Πανεπιστημιούπολη - 45110 Ιωάννινα
ΤΗΛ: 2651044447,57 FAX: 2561044467