Παρουσίαση
Περιφέρεια Ηπείρου
Εργαλειοθήκη
Σημείο Επαφής
Site Map
Συνδέσεις


Παρατηρητήριο

Υφιστάμενη Κατάσταση
Δείκτες Μέτρησης & Αξιολόγησης
Τεχνοδιαγνώσεις Καινοτόμων Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου
Τελική ΈκθεσηΕισαγωγή

Η παρούσα μελέτη με τίτλο: «ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» σκοπό έχει την επεξεργασία στοιχείων τα οποία συλλέγονται με τη βοήθεια σχετικού ερωτηματολογίου που διακινεί το Παρατηρητήριο. Οι ερωτήσεις που συμπεριλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο, αφορούν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην Ήπειρο. Τα ερωτηματολόγια καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος EQUAL, τις προδιαγραφές του οποίου έχει εκπονήσει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την παρούσα μελέτη συνοψίζονται στα ακόλουθα 3 σημεία:

  1. Η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων από την σχετική επεξεργασία των ερωτηματολογίων που έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα,
  2. Η ανάλυση και ο σχολιασμός των ευρημάτων που προκύπτουν από τη μελέτη των στατιστικών στοιχείων, και,
  3. Η «προσέγγιση» θεμάτων που άπτονται της αγοράς εργασίας με βάση τα ερωτηματολόγια τα οποία έχουν απαντηθεί

Με το ερωτηματολόγιο συλλέγονται ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία τα οποία αφορούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου και επιχειρείται η προσέγγιση θεμάτων που άπτονται της αγοράς εργασίας. Τα θέματα αυτά επιχειρείται να συσχετισθούν με τις έννοιες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και με την ανάπτυξή τους για λογαριασμό των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Τα κεφάλαια της μελέτης είναι τα ακόλουθα:

  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: παρουσίαση του ερωτηματολογίου του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Ηπείρου
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και σχολιασμός των ευρημάτων, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: συμπεράσματα, διαπιστώσεις & προτάσεις από την έρευνα – προτάσεις υιοθέτησης αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου

Ας σημειωθεί ότι αναδεικνύεται από τη μελέτη η «χαμηλή» ανταπόκριση των επιχειρήσεων στη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου. Ενώ αρχικά είχε τεθεί ως πληθυσμός – στόχος ο αριθμός των σαράντα (40) επιχειρήσεων, τελικά ανταποκρίθηκαν 23 επιχειρήσεις. Παρότι φαίνεται ο αριθμός 23 να μην είναι αντιπροσωπευτικός, εντούτοις για το μέγεθος της περιφέρειας, την παραγωγική της διάρθρωση και τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες ανάπτυξης της καινοτομίας που έχουν αναπτυχθεί την τελευταία χρόνια, ο αριθμός αυτός, εντέλει, απηχεί την «πραγματικότητα» που αφορά τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων της περιοχής.

Τα στατιστικά στοιχεία τα οποία εξήχθησαν από τα ερωτηματολόγια δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την αντίληψη των επιχειρήσεων της περιφέρειας όσον αφορά τις έννοιες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα τα οποία εξήχθησαν από τα ερωτηματολόγια ήταν αναμενόμενα. Οι πιθανές αντιφάσεις στις απαντήσεις, οι οποίες υπάρχουν σε κάθε έρευνα αυτής της μορφής, επισημαίνονται και στην παρούσα μελέτη και εξάγονται αναλόγως τα συμπεράσματα από αυτές.

Επίσης, η Ομάδα Μελέτης επιχειρεί να συσχετίσει τα αποτελέσματα της έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά και αναδεικνύουν τις κατά καιρούς εκφρασθείσες απόψεις για το αναπτυξιακό μέλλον της περιφέρειας Ηπείρου.

Τέλος, αξιοποιώντας τη διεθνή πρακτική, η μελέτη καταλήγει στην παροχή στρατηγικών κατευθύνσεων βιωσιμότητας για το Παρατηρητήριο για τα επόμενα χρόνια.Άλλα Παρατηρητήρια

The Observatory of European SMEs
Πύλη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας
Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας


Φορείς Καινοτομίας

 


© 2003 - BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Πανεπιστημιούπολη - 45110 Ιωάννινα
ΤΗΛ: 2651044447,57 FAX: 2561044467