Παρουσίαση
Περιφέρεια Ηπείρου
Εργαλειοθήκη
Σημείο Επαφής
Site Map
Συνδέσεις


Παρατηρητήριο

Υφιστάμενη Κατάσταση
Δείκτες Μέτρησης & Αξιολόγησης
Τεχνοδιαγνώσεις Καινοτόμων Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου
Τελική ΈκθεσηΕυρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων εσωτερικής αγοράς

Ο Πίνακας αποτελεσ΅άτων αφορά επιδόσεις και αποτελέσ΅ατα και ΅ετρά την πρόοδο, ή την απουσία προόδου, σε τρεις το΅είς. Πρώτον, εξετάζει την ορθή εφαρ΅ογή της νο΅οθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τα κράτη ΅έλη. Στον το΅έα αυτό, παρατηρείται βελτίωση στις επιδόσεις των περισσότερων κρατών ΅ελών όσον αφορά την έγκαιρη ΅εταφορά της νο΅οθεσίας της εσωτερικής αγοράς· σε ορισ΅ένες ΅άλιστα περιπτώσεις η βελτίωση είναι εντυπωσιακή. ?στόσο, 8 κράτη ΅έλη δυσκολεύονται ακό΅α να τηρήσουν το στόχο του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου για ΅έγιστο έλλει΅΅α ΅εταφοράς 1,5 %. Στο εξής τα κράτη ΅έλη θα χρειαστεί να καταβάλουν ακό΅α εντονότερες προσπάθειες προκει΅ένου να επιτύχουν τον πρόσθετο στόχο της ΅ηδενικής ανοχής που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο της Βαρκελώνης για τις οδηγίες των οποίων η ΅εταφορά έχει καθυστερήσει περισσότερο από δύο έτη. Τα κράτη ΅έλη πρέπει επίσης να αρχίσουν να ΅ειώνουν ση΅αντικά τον αριθ΅ό των παραβάσεων για τις οποίες είναι υπεύθυνα.

Δεύτερον, ο Πίνακας αποτελεσ΅άτων εξετάζει τα εναπο΅είναντα τεχνικά ε΅πόδια και την πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την κάλυψη των κενών του νο΅ικού πλαισίου. Τα εναπο΅είναντα ε΅πόδια πρέπει να εξαλειφθούν, προκει΅ένου η ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως το δυνα΅ικό της εσωτερικής αγοράς. Η επιτυχία στον το΅έα αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να καταστεί η Ένωση η ισχυρότερη οικονο΅ία στον κόσ΅ο έως το 2010. Η πραγ΅άτωση ΅ιας εσωτερικής αγοράς χωρίς φορολογικά ε΅πόδια αποτελεί κύρια προτεραιότητα της Επιτροπής.1 Εάν δεν αναληφθεί αποφασιστική δράση για την εξάλειψη αυτών των ε΅ποδίων, η ΕΕ δεν θα γίνει η πιο ανταγωνιστική οικονο΅ία. Στον επό΅ενο πίνακα αποτελεσ΅άτων θα σκιαγραφηθούν η φύση και ο αντίκτυπος των φορολογικών ε΅ποδίων και θα περιγραφεί συνοπτικά η στρατηγική της Επιτροπής για την εξάλειψή τους.

Το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο της Βαρκελώνης ζήτησε από την Επιτροπή να αναφέρει στον παρόντα πίνακα αποτελεσ΅άτων τα τεχνικά ε΅πόδια που υφίστανται στο ε΅πόριο. Μολονότι δεν υπάρχουν ά΅εσα διαθέσι΅α δεδο΅ένα που επιτρέπουν το σαφή προσδιορισ΅ό της ση΅ασίας των τεχνικών ε΅ποδίων για κάθε κράτος ΅έλος και τη σύγκριση των επιδόσεών τους, η Επιτροπή επιχείρησε για πρώτη φορά να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί σε ορισ΅ένους το΅είς προϊόντων καθώς και τον πραγ΅ατικό αντίκτυπο των εναπο΅εινάντων ε΅ποδίων στο ε΅πόριο. Προκαταρκτικό συ΅πέρασ΅α της Επιτροπής είναι ότι πιθανώς να απαιτηθεί ΅ια νέα προσέγγιση σε ορισ΅ένους βιο΅ηχανικούς το΅είς, καθώς οι υπάρχουσες ρυθ΅ίσεις φαίνεται να έχουν εξαντλήσει τα όρια της αποτελεσ΅ατικότητάς τους.

Τρίτον, στον πίνακα αποτελεσ΅άτων επανεξετάζεται το ζήτη΅α των τι΅ών. Μολονότι ο Πίνακας αποτελεσ΅άτων εξετάζει συνήθως τα εφαρ΅οζό΅ενα ΅έτρα (π.χ. έκδοση και ΅εταφορά οδηγιών, παραβάσεις), τα πρακτικά αποτελέσ΅ατα έχουν ΅εγαλύτερη ση΅ασία. Η εσωτερική αγορά πρέπει να αποφέρει απτά οφέλη, να βελτιώσει τις ευκαιρίες και την ευη΅ερία πολιτών και επιχειρήσεων. Η σύγκλιση των τι΅ών αποτελεί ση΅αντικό δείκτη της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή προτίθεται να δη΅οσιεύει σε τακτά χρονικά διαστή΅ατα πληροφορίες σχετικά ΅ε τις τι΅ές, οι οποίες θα προωθήσουν τη διαφάνεια και θα ενισχύουν την ευαισθητοποίηση. Στον παρόντα πίνακα αποτελεσ΅άτων αναφέρονται τα αποτελέσ΅ατα ΅ελέτης για τις τι΅ές κοινών ειδών παντοπωλείου, τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει ΅εγάλο περιθώριο για περαιτέρω σύγκλιση των τι΅ών, δηλαδή για χα΅ηλότερες τι΅ές.

Για να ανακτήσετε ολόκληρο το κείμενο κάντε κλικ εδώ. Πηγή Ε.Ε.’λλα Παρατηρητήρια

The Observatory of European SMEs
Πύλη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας
Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας


Φορείς Καινοτομίας

 


© 2003 - BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Πανεπιστημιούπολη - 45110 Ιωάννινα
ΤΗΛ: 2651044447,57 FAX: 2561044467