Παρουσίαση
Περιφέρεια Ηπείρου
Εργαλειοθήκη
Σημείο Επαφής
Site Map
Συνδέσεις


Παρατηρητήριο

Υφιστάμενη Κατάσταση
Δείκτες Μέτρησης & Αξιολόγησης
Τεχνοδιαγνώσεις Καινοτόμων Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου
Τελική ΈκθεσηΕυρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας - 2001

ΣυνοπτικΗ παρουσΙαση

Ο πίνακας αποτελεσ΅άτων για την καινοτο΅ία: αίτη΅α του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου

Ο «ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσ΅άτων για την καινοτο΅ία» αποτελεί απάντηση σε ένα αίτη΅α που διατύπωσε ρητώς το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο της Λισσαβόνας. Στη Λισσαβόνα η Ένωση έθεσε ως στόχο αφενός να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και αφετέρου να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική και δυνα΅ική οικονο΅ία της γνώσης ανά την υφήλιο κατά την επό΅ενη δεκαετία. Η δη΅ιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και καινοτο΅ίας (ΕΧΕ) συ΅φωνήθηκε ως ένα από τα βασικά στοιχεία για να συνδυαστούν καλύτερα οι προσπάθειες της Ένωσης και των κρατών ΅ελών. Οι δύο ανακοινώσεις σχετικά ΅ε τον ΕΧΕ και την «Καινοτο΅ία στο πλαίσιο της οικονο΅ίας της γνώσης», καθώς και η πρόταση της Επιτροπής για το επό΅ενο πρόγρα΅΅α πλαίσιο κοινοτικής Ε&Α, αποτέλεσαν ση΅αντικά βή΅ατα προς αυτή την κατεύθυνση. Τον Σεπτέ΅βριο του 2000 δη΅οσιεύθηκε ένας προκαταρκτικός ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσ΅άτων για την καινοτο΅ία.

Για να ανακτήσετε ολόκληρο το κείμενο κάντε κλικ εδώ.

Πηγή Ε.Ε.

Γενικές τάσεις ανά χώρα βάσει του δείκτη καινοτο΅ίας

Βασικά Πορίσματα για την Καινοτομία

Ση΅αντικότερα σχετικά δυνατά ση΅εία / Σοβαρότερες σχετικές αδυνα΅ίες
Αποτελέσ΅ατα ανά χώρα

Ση΅αντικές τάσεις σε κάθε κράτος ΅έλος

ΑΝΘΡ?ΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Νέοι απόφοιτοι ΘΕ&Π (% της ηλικιακής ο΅άδας 20-29 ετών)

Πληθυσ΅ός ΅ε γνώσεις τριτοβάθ΅ιας εκπαίδευσης (% της ηλικιακής ο΅άδας 25-64 ετών)

Συ΅΅ετοχή στη δια βίου ΅άθηση (% της ηλικιακής ο΅άδας 25-64 ετών)

Απασχόληση στη βιο΅ηχανία ΅έσης/υψηλής και υψηλής τεχνολογίας (% του συνολικού εργατικού δυνα΅ικού)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ
Δη΅όσιες δαπάνες Ε&Α (GOVERD και HERD) (% του ΑΕγχΠ)

Επιχειρη΅ατικές δαπάνες στον το΅έα Ε&Α (BERD) (% του ΑΕγχΠ)

Αιτήσεις για διπλώ΅ατα ευρεσιτεχνίας υψηλής τεχνολογίας’λλα Παρατηρητήρια

The Observatory of European SMEs
Πύλη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας
Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας


Φορείς Καινοτομίας

 


© 2003 - BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Πανεπιστημιούπολη - 45110 Ιωάννινα
ΤΗΛ: 2651044447,57 FAX: 2561044467