Παρουσίαση
Περιφέρεια Ηπείρου
Εργαλειοθήκη
Σημείο Επαφής
Site Map
Συνδέσεις


Παρατηρητήριο

Υφιστάμενη Κατάσταση
Δείκτες Μέτρησης & Αξιολόγησης
Τεχνοδιαγνώσεις Καινοτόμων Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου
Τελική ΈκθεσηΟ Τουρισμός στην Ήπειρο

Η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού, σε παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφεται ως ένα από τα σπουδαιότερα κοινωνικά φαινόμενα της μεταπολεμικής περιόδου. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρέασαν θετικά την εξέλιξη αυτή ήταν:

  • Η σταθερή οικονομική ανάπτυξη των περισσότερων χωρών
  • Η αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων τους.
  • Η δημιουργία κοινωνικού κράτους (άδειες, συντάξεις κλπ), που έδινε την οικονομική και χρονική δυνατότητα σε περισσότερες ομάδες να ταξιδεύουν για τουρισμό.
  • Οι τεχνολογικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στους τομείς των μεταφορών και επικοινωνιών, που επέτρεπαν την πραγματοποίηση άνετων, ασφαλών και φθηνών ταξιδιών καθώς και εύκολη επικοινωνία και πληροφόρηση.
  • Η ανάπτυξη και εξειδίκευση του τουριστικού κλάδου και η συνεχής οργανωτική βελτίωσή του.
  • Η δημιουργία, συμπληρωματικών του τουρισμού, γενικών και ειδικών υποδομών και διευκολύνσεων.

Στη χώρα μας ο τουρισμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες και κατέχει κυρίαρχη θέση στον τριτογενή τομέα. Η Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στην οργανωμένη τουριστική αγορά, καθιερώθηκε ως μία από τις περισσότερο αξιόλογες περιοχές υποδοχής του τουριστικού ρεύματος και ως παραδοσιακός προορισμός του οργανωμένου μαζικού τουρισμού. Παρά το γεγονός ότι ο τουριστικός τομέας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, τις διακρατικές σχέσεις, τον ανταγωνισμό κλπ. διεκδικεί μια από τις πρώτες θέσεις στις συναλλαγματικές πηγές της χώρας αλλά και σύνολο των οικονομικών μεγεθών:

  • Το μερίδιο του στο Α.Ε.Π. είναι 9,6%. με συνεχείς ανοδικές τάσεις. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του προϊόντος του τομέα του τουρισμού ήταν 1,3% κατά την περίοδο 1989 - 1991 φθάνοντας στο 5% για την περίοδο 1992 - 1994. Οι αντίστοιχοι ρυθμοί για τον τομέα των υπηρεσιών στο σύνολο του, ήταν 3,1% και 1,5% αντίστοιχα.
  • Οι τουριστικές εισπράξεις σε συνάλλαγμα καλύπτουν το 25% περίπου του συνόλου των αδήλων πόρων και το 23.5% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.
  • Προσφέρει εργασία, άμεσα ή έμμεσα, στο 11% περίπου του ενεργού πληθυσμού της χώρας, ποσοστό υψηλότερο από τον αντίστοιχο διεθνή μέσο όρο.

Η Ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια οξύ ανταγωνισμό και προσπαθεί να ανακόψει τη μείωση του μεριδίου της στην αγορά, ανακηρύσσοντας τον τουρισμό σε στρατηγική προτεραιότητα οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

Το έτος 1990 είχε ανακηρυχθεί έτος τουρισμού και το γεγονός αυτό έγινε αφορμή να προβληθούν τόσο τα οφέλη όσο και τα προβλήματα του τουριστικού τομέα.

Επιπλέον, τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσμοθέτησαν σειρά μέτρων και δράσεων με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική ενίσχυση του τουρισμού γενικότερα αλλά και ειδικότερα του αγροτοτουρισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με σκοπό τη συγκράτηση και την οικονομική ενίσχυση του πληθυσμού των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών των χωρών – μελών.

Ο τουρισμός στην Περιφέρεια της Ηπείρου στηρίχτηκε αφενός στην αξιοποίηση των παραθαλάσσιων περιοχών, κυρίως των Νομών Πρέβεζας και Θεσπρωτίας και αφετέρου στην ανάπτυξη των ορεινών και αγροτικών περιοχών, ιδιαίτερα του Νομού Ιωαννίνων, σε μικρότερη βέβαια έκταση και βαθμό. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και η μεγάλη τουριστική κίνηση που παρουσιάζουν οι πρωτεύουσες όλων σχεδόν των Νομών της Ηπείρου.

Χρονικά, η ανάπτυξη των παραθαλάσσιων περιοχών προηγείται αυτής των υπόλοιπων περιοχών της Ηπείρου. Παράλληλα η τουριστική ανάπτυξη συνδυάστηκε με μια τάση αύξησης της τουριστικής υποδομής, κυρίως στις παράλιες περιοχές των Νομών Πρέβεζας και Θεσπρωτίας αλλά και στις περιοχές του Ζαγορίου, της Κόνιτσας, του Μετσόβου κλπ του Νομού Ιωαννίνων.

Όμως. παρά τους μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης που εμφάνισε η Ήπειρος, κυρίως τις δύο τελευταίες δεκαετίες, σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, παρουσιάζει σημαντική υστέρηση. Έτσι η Ήπειρος κατατάσσεται συγκριτικά στις τελευταίες περιοχές της χώρας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4

Συμπέρασματα

Ο τουρισμός κατατάσσεται διεθνώς μεταξύ των πλέον σημαντικών βιομηχανιών διότι με τους ταχείς ρυθμούς αύξησης του κύκλου εργασιών του και την σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο, συνέβαλε ιδιαίτερα στην απασχόληση και στις συναλλαγματικές εισπράξεις.

Οι συντελεστές που συνέβαλαν τα μέγιστα στη γρήγορη ανάπτυξη του τουρισμού είναι χωρίς αμφιβολία η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η μείωση του χρόνου και του κόστους ταξιδιού, οι εξελίξεις στην τεχνολογία, η ασφάλεια, η ανάπτυξη νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και μια σειρά από άλλους παράγοντες.

Η σημασία του τουρισμού είναι δεδομένη για την Ελληνική Οικονομία (15% του Ελληνικού Α.Ε.Π και 10% της συνολικής απασχόλησης) κατατάσσοντας την Ελλάδα στη 15η θέση παγκοσμίως, όσον αφορά τις αφίξεις τουριστών και στη 10η θέση αναφορικά με τις εισπράξεις από τον Τουρισμό.

Βέβαια κατά τη δεκαετία του 1990, συντελέστηκε σημαντική ποσοτική και κυρίως ποιοτική αναβάθμιση του Ελληνικού τουρισμού που αντανακλάται στην αύξηση των εισπράξεων κατά τουρίστα μέση κατά κεφαλή δαπάνη (από 290 δολάρια το 1990 σε 737 δολάρια το 2001), αφού σημειώθηκε σημαντική αύξηση ιδιαίτερα κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του '90 , τόσο των αφίξεων τουριστών όσο και των εισπράξεων από τον τουρισμό με τα αντίστοιχα μεγέθη των μεσογειακών χωρών.

Τα παραπάνω παρέχουν ενδείξεις ότι ο Ελληνικός Τουρισμός αποκτά μια σταθερή πελατειακή βάση υψηλού σχετικά εισοδήματος που τον καθιστά λιγότερο ευάλωτο στον ανταγωνισμό.

Το σημείο εκείνο που κάνει τη διαφορά στην Περιφέρεια μας είναι το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης. Στηρίζεται σε μικρές μονάδες, που δίνουν το βάρος τους στη ζεστή φιλοξενία και στη φροντίδα καθένα τουρίστα ξεχωριστά και στη συνέπεια των ανθρώπων του κλάδου της. Όλα τα ξενοδοχεία της Περιφέρειας βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο από άποψη εκσυγχρονισμού και τα εκτός μεγάλων πόλεων είναι προσαρμοσμένα με τον περιβάλλοντα χώρο, σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα κατασκευή - πέτρα και ξύλο, κάτι που ευχαριστεί το μάτι του επισκέπτη.

Ο τουριστικός τύπος της περιφέρειας, τα τουριστικά θέρετρα δεν είναι ξεκομμένα από την υπόλοιπη τοπική κοινωνία, αλλά είναι ενταγμένα αρμονικά σ' αυτήν. Ελάχιστοι τόποι συνδυάζουν απέραντες ακτές με καθαρή θάλασσα, βουνά με ιστορία και φυσικές ομορφιές καλή τουριστική οργάνωση, οικονομικές τιμές και φυσικά και καλές συγκοινωνιακές υποδομές που καθιστούν τις μετακινήσεις υπόθεση όλων. Η Ήπειρος είναι τόπος που συνδυάζει διαφορετικούς τύπους διακοπών, από τον ήρεμο οικογενειακό παραθερισμό μέχρι Σαββατοκύριακα για ανήσυχους επισκέπτες.

Η Ήπειρος συνδυάζει ακόμη διαφορετικές μορφές διασκέδασης και αναψυχής, ψυχαγωγίας και πολιτιστικής ζωής, χάρη ακριβώς στη γεωγραφική ποικιλία (Ζαγοροχώρια - Κόνιτσα - Μέτσοβο – Τζουμέρκα - Παραμυθιά – Φιλιάτες - Σούλι κ.λ.π) και τα πλούσια οικολογικά ενδιαφέροντα, επιτρέποντας στον επισκέπτη να αντλήσει όλα τα οφέλη.Άλλα Παρατηρητήρια

The Observatory of European SMEs
Πύλη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας
Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας


Φορείς Καινοτομίας

 


© 2003 - BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Πανεπιστημιούπολη - 45110 Ιωάννινα
ΤΗΛ: 2651044447,57 FAX: 2561044467