Αποτελέσ΅ατα ανά χώρα

Χώρα
Ση΅αντικότερα σχετικά δυνατά ση΅εία
Σοβαρότερες σχετικές αδυνα΅ίες
Βέλγιο Πληθυσ΅ός ΅ε πτυχίο τριτοβάθ΅ιας εκπαίδευσης κεφάλαια επιχειρη΅ατικού κινδύνου στον το΅έα της υψηλής τεχνολογίας Καινοτό΅ες ΜΜΕ·δη΅όσιες δαπάνες για Ε&Α
Δανία Υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας χορήγηση διπλω΅άτων ευρεσιτεχνίας καινοτό΅ες ΜΜΕ Προσφορά αποφοίτων ΘΕ&Π νέα προϊόντα στην αγορά
Γερ΅ανία Βιο΅ηχανία ΅έσης?υψηλής/υψηλής τεχνολογίας χορήγηση διπλω΅άτων ευρεσιτεχνίας καινοτό΅ες ΜΜΕ Δια βίου ΅άθηση υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας
Ελλάδα Χρη΅ατοδότηση της καινοτο΅ίας Δη΅όσια και επιχειρη΅ατική Ε&Α χορήγηση διπλω΅άτων ευρεσιτεχνίας υψηλής τεχνολογίας καινοτό΅ες ΜΜΕ Διαδίκτυο
Ισπανία Χρη΅ατοδότηση της καινοτο΅ίας νέα προϊόντα στην αγορά Δη΅όσια και επιχειρη΅ατική Ε&Α χορήγηση διπλω΅άτων ευρεσιτεχνίας υψηλής τεχνολογίας πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Γαλλία Προσφορά αποφοίτων ΘΕ&Π δη΅όσια Ε&Α καινοτο΅ία ως προς τα προϊόντα Διαδίκτυο χρη΅ατοδότηση της καινοτο΅ίας
Ιρλανδία Προσφορά αποφοίτων ΘΕ&Π καινοτό΅ες ΜΜΕ υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας Δη΅όσια Ε&Α χορήγηση διπλω΅άτων ευρεσιτεχνίας υψηλής τεχνολογίας δια βίου ΅άθηση
Ιταλία Καινοτο΅ία όσον αφορά τα προϊόντα καινοτό΅ες ΜΜΕ Δη΅όσια Ε&Α εκπαίδευση χορήγηση διπλω΅άτων ευρεσιτεχνίας υψηλής τεχνολογίας χρη΅ατοδότηση της καινοτο΅ίας
Λουξε΅βούργο Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Χορήγηση διπλω΅άτων ευρεσιτεχν ίας υψηλής τεχνολογίας καινοτό΅ες ΜΜΕ δια βίου ΅άθηση
Κάτω Χώρες Δη΅όσια Ε&Α χορήγηση διπλω΅άτων ευρεσιτεχνίας υψηλής τεχνολογίας ?ιαδ ίκτυο χρη΅ατοδότηση της καινοτο΅ίας Προσφορά αποφοίτων ΘΕ&Π
Αυστρία Καινοτό΅ες ΜΜΕ Προσφορά αποφοίτων ΘΕ&Π χορήγηση διπλω΅άτων ευρεσιτεχνίας υψηλής τεχνολογίας χρη΅ατοδότηση της καινοτο΅ίας
Πορτογαλία Δαπάνες ΤΠΕ καινοτο΅ία όσον αφορά τα προϊόντα ?η΅όσια και επιχειρη΅ατική Ε&Α εκπαίδευση καινοτό΅ες ΜΜΕ χορήγηση διπλω΅άτων ευρεσιτεχνίας στον το΅έα υψηλής τεχνολογίας
Φινλανδία Εργατικό δυνα΅ικό ΅ε πτυχίο τριτοβάθ΅ιας εκπαίδευσης Ε&Α χορήγηση διπλω΅άτων ευρεσιτεχνίας υψηλής τεχνολογίας Διαδίκτυο Καινοτό΅ες ΜΜΕ
Σουηδία Ε&Α δια βίου ΅άθηση υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας ΜΜΕ κεφάλαια επιχειρη΅ατικού κινδύνου στον το΅έα υψηλής τεχνολογίας Διαδίκτυο Νέα αντλού΅ενα κεφάλαια
Ηνω΅ένο Βασίλειο Εκπαίδευση κεφάλαια επιχειρη΅ατικού κινδύνου στον το΅έα υψηλής τεχνολογίας Διαδίκτυο Δη΅όσια Ε&Α
Ση΅αντικότερα σχετικά δυνατά ση΅εία και σοβαρότερες αδυνα΅ίες των
κρατών ΅ελών