Ση΅αντικές τάσεις σε κάθε κράτος ΅έλος

Χώρα
Μέση
΅εταβολή1
Βασικές τάσεις
Ελλάδα
52,9%
Αύξηση δη΅όσιας Ε&Α και επενδύσεων ΤΠΕ κά΅ψη επιχειρη΅ατικής
Ε&Α
Ισπανία
46,8%
Αύξηση επιχειρη΅ατικής Ε&Α και χορήγησης διπλω΅άτων ευρεσιτεχνίας
USPTO
Λουξεμβούργο
45,8%
Ταχεία αύξηση της απασχόλησης σε υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας.
Ιρλανδία
41,9%
Αύξηση της απασχόλησης σε υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, της
χορήγησης διπλω΅άτων ευρεσιτεχνίας EPO, της προστιθέ΅ενης αξίας
υψηλής τεχνολογίας, κά΅ψη δη΅όσιας Ε&Α
Φινλανδία
39,2%
Έντονη αύξηση πολλών δεικτών: ποσοστού τριτοβάθ΅ιας εκπαίδευσης,
δη΅όσιας και επιχειρη΅ατικής Ε&Α, χορήγησης διπλω΅άτων
ευρεσιτεχνίας USPTO, προστιθέ΅ενης αξίας υψηλής τεχνολογίας
Δανία
37,2%
Αύξηση της χορήγησης διπλω΅άτων ευρεσιτεχνίας USPTO ΅είωση του
΅ορφω΅ένου εργατικού δυνα΅ικού
Βέλγιο
32,6%
Αύξηση της χορήγησης διπλω΅άτων ευρεσιτεχνίας USPTO
Σουηδία
30,5%
Πρωτοπόρο κράτος ΅έλος αύξηση της προστιθέ΅ενης αξίας υψηλής
τεχνολογίας στη βιο΅ηχανία κατά τα άλλα κα΅ία ση΅αντική ΅εταβολή
Κοινοτικός ΅έσος όρος2
30,5%
 
Ιταλία
28,0%
Η χα΅ηλότερη αύξηση ως προς τη χορήγηση διπλω΅άτων ευρεσιτεχνίας
EPO στον το΅έα της υψηλής τεχνολογίας αύξηση των επενδύσεων ΤΠΕ.
Αυστρία
26,5%
Ανάκτηση του χα΅ένου εδάφους ως προς το ποσοστό τριτοβάθ΅ιας
εκπαίδευσης, αλλά κα΅ία άλλη ένδειξη ση΅αντικής βελτίωσης.
Ηνω΅ένο Βασίλειο
24,6%
Κά΅ψη της δη΅όσιας και επιχειρη΅ατικής Ε&Α
Κάτω Χώρες
17,5%
Μείωση του ποσοστού προστιθέ΅ενης αξίας υψηλής τεχνολογίας στη
βιο΅ηχανία
Γαλλία
14,0%
Κά΅ψη επιχειρη΅ατικής Ε&Α
Γερμανία
11,5%
Μείωση του ποσοστού προστιθέ΅ενης αξίας υψηλής τεχνολογίας στη
βιο΅ηχανία
Πορτογαλία
8,6%
Αύξηση της δη΅όσιας Ε&Α, ΅ικρή βελτίωση ως προς τους δείκτες των
τάσεων
1: Μέση ποσοστιαία ΅εταβολή των δεικτών για τους οποίους διατίθενται στοιχεία για τις τάσεις.
2: Ο ΅έσος όρος των κρατών της ΕΕ (βλ. υποση΅είωση 9) χρησι΅οποιείται για όλες τις αναλύσεις των τάσεων.