Απασχόληση στη βιο΅ηχανία ΅έσης/υψηλής και υψηλής τεχνολογίας (% του συνολικού εργατικού δυνα΅ικού)