Δη΅όσιες δαπάνες Ε&Α (GOVERD και HERD) (% του ΑΕγχΠ)