Επιχειρη΅ατικές δαπάνες στον το΅έα Ε&Α (BERD) (% του ΑΕγχΠ)