1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2 ΙΟΥΛΙΟΥ, 1999

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RIS ΗΠΕΙΡΟΥ

Δρ. Δημήτρης Σκάλκος
Διευθυντής, BIC Ηπείρου

 

Το πρόγραμμα RIS Ηπείρου που υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου, με φορές υλοποίησης το BIC Ηπείρου, έχει ως σκοπό την διαμόρφωση ενός σχεδίου στρατηγικής για την ανάπτυξη της καινοτομίας στις επιχειρήσεις της περιφέρειας της Ηπείρου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1999 και θα υλοποιηθεί το τέλος του 2000.

Οι δύο βασικοί στόχοι του σχεδιασμού είναι να προτείνει τρόπους αποτελεσματικής συνεργασίας φορέων και επιχειρήσεων για να αντεπεξέλθουν οι επιχειρήσεις μέσω της καινοτομίας στο διεθνή ανταγωνισμό, και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο κάλυψης των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων για καινοτομία.

Η οργανωτική δομή του προγράμματος προβλέπει την ύπαρξη της επιτροπής παρακολούθησης, της μονάδας διαχείρισης, του συμβούλου διαχείρισης, των εμπειρογνωμόνων, και των ομάδων εργασίας.

Το πρόγραμμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε τρείς φάσεις δράσεων και ενεργειών:

Την πρώτη φάση που είναι η φάση οργάνωσης και σχεδιασμού των επιμέρους ενεργειών του προγράμματος.

Την δεύτερη φάση που είναι η φάση ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης και των δυνατοτήτων ανάπτυξης των κλάδων επιχειρηματικότητας που είναι σε θέση να αυξήσουν το συγκεκριμένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την οικονομική βάση της περιφέρειας.

Την Τρίτη φάση που είναι η φάση διαμόρφωσης του σχεδίου στρατηγικής για την καινοτομία, αξιολόγησης του, έγκρισης του, και καθιέρωσης συστήματος παρακολούθησης, αξιολόγησης και υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων.

Μέρος του προγράμματος αποτελούν και οι πιλοτικές δράσεις που σκοπό έχουν να εξυπηρετήσουν ειδικές ανάγκες της επιχειρηματικότητας της περιοχής όπως είναι μία βάση δεδομένων των επιχειρήσεων, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των νέων κλπ.

Οι στόχοι του προγράμματος, η οργανωτική δομή, οι προβλεπόμενες ενέργειες και δράσεις, καθώς και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα θα αναλυθούν εκτενώς κατά την διάρκεια της παρουσίασης.

[back in Englis version]

aar002.gif (737 bytes)