1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2 ΙΟΥΛΙΟΥ, 1999

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Γ΄ ΚΠΣ / ΕΠΕΤ

Δρ. Πέτρος Τσούγκας
ΓΓΕΤ: Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

 

Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. (Γ’ ΚΠΣ)

Σαφείς και εξειδικευμένοι Στόχοι - Δράσεις

Ενίσχυση / Ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ενίσχυση / Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού

Περαιτέρω ενθάρρυνση / ενίσχυση του παραγωγικού τομέα (ιδιαιτέρως στην Περιφέρεια)

Κέντρα Αριστείας

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000 - 2006 (ΕΠΕΤ 3)

Κύριος Στόχος του νέου ΕΠΕΤ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής βιομηχανίας και οικονομίας. Αυτό σημαίνει ενίσχυση της ικανότητας του τεχνικού και οικονομικού δικτύου της χώρας να προσελκύσει παραγωγικές επενδύσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία προς διάθεση στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα σχεδιασθούν κατάλληλες δράσεις.

Οι κυριότεροι άξονες πολιτικής θα είναι οι εξής:

 

Επιστημονική και Τεχνολογική Έρευνα σε Επιλεγμένους Τομείς

- Τεχνολογίες περιβάλλοντος (συμπεριλαμβάνονται φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας).

- βιοεπιστήμες και ιδιαίτερα υγεία και γεωργία, με έμφαση στις βιοτεχνολογικές εφαρμογές.

- τεχνολογίες πληροφόρησης και εφαρμογές τους στην παραγωγή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών

- νέα ή βελτιωμένα υλικά και νέες μέθοδοι παραγωγής / επεξεργασίας

- ανάλυση των κοινωνικών, οικονομικών, διοικητικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αναπτύξεως.

 

Βιομηχανική Έρευνα, Μεταφορά Τεχνολογίας, Καινοτομία

Στόχος:

O Μεταφορά - Διάχυση - Αφομοίωση, Τεχνογνωσίας / Τεχνολογίας / Καινοτομίας

Μέσα:

O Ενίσχυση δικτύων παροχής πληροφοριών (για τα ανωτέρω)

O Εθνικό Σύστημα παροχής πληροφοριών (ΕΔΕΤ)

O Εταιρείες ΒΕΤΑ

O Τεχνολογικά Πάρκα

O Πρόγραμμα ΠΑΒΕ (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας)

Ενίσχυση και Αναδιάρθρωση Εθνικού Ερευνητικού Ιστού

O Διαμόρφωση σύγχρονου Ερευνητικού Ιστού

O Δικτύωση / ‘ομαδοποίηση’ Ινστιτούτων

O Επιχορήγηση της βασικής έρευνας σε επιλεγμένους τομείς

O Ενίσχυση υποδομής του Ερευνητικού Ιστού

O Δημιουργία Διυπουργικών Ινστιτούτων

O Αναπροσανατολισμός, Αναδιάρθρωση και διεύρυνση ( όπου απαιτούνται) του υπάρχοντος Ερευνητικού και Τεχνολογικού Ιστού.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Σχέσεις με τρίτες χώρες

ΙΙΙ. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ( Προγράμματα των DGXIII και DGXVI )

α) RTP (Regional Technology Plan), 1994 - 1996, DG XVI and DG XIII.

β) RITTS (Regional Innovation and Technology Transfer Strategy)

γ) RIS (Regional Innovation Strategy) DGXVI - Article 10 ERDF

[back in Englis version]

aar002.gif (737 bytes)