ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RIS ΗΠΕΙΡΟΥ
Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Καινοτομίας στην Ήπειρο

Το πρόγραμμα RIS Ηπείρου είναι ένα σημαντικό έργο για την περιφέρεια της Ηπείρου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΥΠ.ΕΘ.Ο.).

Ανήκει σε μια σειρά έργων, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας RIS (Regional Innovation Strategy), που αναπτύσσονται αντίστοιχα από άλλες περιφέρειες της Ευρώπης, μεταξύ αυτών η Θεσσαλία, η Δυτική Μακεδονία και η Στερεά Ελλάδα.

Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1999 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2000. Κύριος σκοπός του είναι η διαμόρφωση ενός Σχεδίου Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Καινοτομίας στις επιχειρήσεις στην περιφέρεια της Ηπείρου.

Οι δύο κύριοι στόχοι του έργου είναι:

Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων το πρόγραμμα προβλέπει τις ακόλουθες φάσεις δράσεων και ενεργειών:

 

ΦΑΣΗ 0: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Οργάνωση της δομής του προγράμματος με την δημιουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης, της Μονάδας Διαχείρισης, των Ομάδων Εργασίας και τον Σύμβουλο Διαχείρισης. Δημοσιοποίηση του προγράμματος, και των στόχων του με την εκτύπωση φυλλαδίων, την έκδοση δελτίων τύπου, την οργάνωση ημερίδων και την οργάνωση του 1ου Συνεδρίου καινοτομίας.

 

ΦΑΣΗ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Επιλογή των κλάδων επιχειρηματικότητας που θα αυξήσουν το συγκεκριμένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την οικονομική βάση της περιφέρειας, και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης. Στους προτεινόμενους τομείς περιλαμβάνονται: οικολογικός τουρισμός ιχθυοκαλλιέργειες ασημουργία γαλακτοκομικά προϊόντα μη μεταλλικά ορυκτά εξοικονόμηση ενέργειας τοπικά αγροτικά προϊόντα.

Αναζήτηση και αξιολόγηση των υφισταμένων μελετών επιχειρηματικότητας που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια σε περιφερειακό επίπεδο, και ανάλυση της προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών καινοτομίας για τις επιχειρήσεις.

 

ΦΑΣΗ ΙΙ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:

Διαμόρφωση του σχεδίου στρατηγικής για την καινοτομία, και αξιολόγηση του από την ομάδα των εμπειρογνωμόνων. Καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης, αξιολόγησης και υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων και οριστικοποίηση του σχεδίου δράσεων και στρατηγικής.

Εκτός από αυτούς τους γενικούς σκοπούς που έχουν έντονο το στοιχείο καινοτομίας για την περιφέρεια, το πρόγραμμα προβλέπει και σημαντικές παράλληλες πιλοτικές δράσεις όπως:

Μέρος του προγράμματος εργασίας αποτελούν και τρείς (3) ημερίδες-διημερίδες καινοτομίας στον Ηπειρωτικό χώρο (1η ημερίδα στις 2 Ιουλίου, στα Ιωάννινα)..